Hvordan løfte norske designere, norsk design og norsk designindustri? Flere møbeldesignere må kunne leve av faget sitt!
Foto: Espen Grønli

Hvordan løfte norske designere, norsk design og norsk designindustri? Flere møbeldesignere må kunne leve av faget sitt!

Fra Arkitektnytt nr. 2/2022

Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) er den eneste faginteresseorganisasjonen som jobber for å ivareta møbeldesignernes interesser i Norge.

Vi i NIL er ikke alltid så flinke til å fortelle om hva som gjøres, men vær trygge på at det jobbes i kulissene for at flere skal kunne leve av faget sitt!
Mona Lise Lien, daglig leder i NIL

Møbelgruppen i NIL – en interessegruppe for møbeldesignere i hele Norge
I 2013 ble det ved landsmøtevedtak opprettet en interessegruppe for møbeldesignerne i Norge. Med tanke på tettheten av utøvende møbeldesignere, ble hovedsetet for Møbelgruppen lagt til Bergen. Tanken var at styringsgruppen skulle bestå av en leder støttet av 4-5 designere – og at landets møbeldesignere skulle inviteres til å bli med i Møbelgruppen.
Formålet var å vitalisere aktiviteter relevant for møbeldesignerne og få øket designernes interesse for å være med i NIL. Forumet skulle diskutere problemer og utfordringer for denne gruppen.
Det ble foreslått å begynne med fire møter i året med faglige diskusjoner og relevante prosjekt-presentasjoner. 

Møbelgruppen fungerte bra noen år, men den har dessverre ligget brakk en stund. Vi håper at noen ildsjeler igjen vil påta seg lederrollen og dra i gang arbeidet. Det vil forenkle og styrke NILs innsats for møbeldesignerne.

Mal for utlysning av konkurranser for møbeldesign
I 2016 utviklet Konkurransekomiteen i NIL i samarbeid med Møbelgruppen i NIL en mal for utlysning av konkurranser for møbeldesign. Malen har i flere omganger blitt spredd til kommuner, fylkeskommuner og statlige aktører. I forbindelse med pandemiutbruddet har NIL fulgt opp alle mottakere av disse henvendelsene med en oppfordring om å gjennomføre igangsatte og starte opp nye prosjekter for å opprettholde sysselsettingen.
Statsbygg brukte NIL-malen som utgangspunkt da de utlyste designkonkurransen om stol for det nye Nasjonalmuseet i 2018.

Møbeldesignerne har en fast styreplass i NILs styre
Etter landsmøtevedtak i 2014 er det en allokert styreplass i NILs styre forbeholdt møbeldesignerne. Dette er for å sikre at møbeldesignernes interesser blir tatt med i alle vurderinger styret gjør.
Styremedlem og møbeldesigner MNIL Fredrik Torsteinsen representerer møbeldesignerne i NILs styre. Han er også NILs representant i Samarbeidsrådet for møbel og interiørdesign (SMI).

Samarbeidsrådet for møbel og interiørdesign (SMI)
Samarbeidsrådet for møbel- og interiørdesign (SMI) ble etablert i 2016 og er et nettverk der designere, produsenter, organisasjoner og utdanninger jobber sammen med virkemiddelapparatet for å fremme norsk møbel- og interiørdesign hjemme og globalt.
SMI har som målsetting å skape flere vekstkraftige merkevareprodusenter i Norge, øke den totale verdiskapingen, og sette norske designere og merkevareprodusenter på kartet gjennom eksport av bærekraftige designprodukter- og løsninger.

SMI 2.0 drives frem av en styringsgruppe, hvor NIL inngår, som skal tilrettelegge for at hele verdikjeden sammen kan bidra til måloppfyllelse.

NIL tror SMI er nettverket som kan bidra til å skape best mulige forhold for møbeldesignere og gi økonomisk trygghet via oppdrag for aktører tilsluttet samarbeidsplattformen.

Frokostmøter i regi av SMI
I styringsgruppen er NIL, sammen med Designindustrien i Norsk Industri, en av pilarene i Samarbeidsrådet for møbel og interiørdesign (SMI). I samarbeid med DOGA inviterer SMI til en serie på tre frokostmøter hvor målet er å løfte norske designere, norsk design og norsk designindustri - hjemme og ute.

  • Første møte (tirsdag 23. november): Hvordan få norsk design mer ut i verden?
  • Andre møte (17. februar): Hvor står norsk design og designindustri?
  • Tredje møte (5. mai): Hvorfor er ikke norske signalbygg fulle av norske designprodukter? Hvorfor er ikke statusen til norske designere og produsenter sterkere?

Frokostmøtene avholdes fysisk på DOGA kl. 9-11 og strømmes i tillegg. Vi ønsker størst mulig deltakelse og involvering fra så mange som mulig. Vi trenger alle kloke hoder som kan bidra i de spennende prosessene som pågår.

Meld deg på møtene, følg med på interessante innlegg – still spørsmål og kom med innspill!

Grunnlag for videre satsning
Både Designindustrien i Norsk Industri og myndighetene har satt seg svært høye mål for økning i norsk eksport de nærmeste årene. Designindustrien har satt seg som mål å doble eksporten innen 2030. Regjeringens mål er at fastlandseksporten skal øke med 50 % innen 2030. Det er mye.

SMI er en viktig aktør i denne sammenheng. Et trekantsamarbeid mellom norske designere, designindustrien og virkemiddelapparatet vil bidra til at satsning og ressurser settes inn på riktig sted – og at det legges til rette for en effektiv utvikling og et sømløst samarbeid med finansieringen på plass.

For at SMI skal fokusere på de riktige områdene, er det helt nødvendig at aktørene i verdikjeden bidrar aktivt – enten i frokostmøtene – eller ved å komme med innspill til styringsgruppen i SMI.

Eksportstrategiråd (ESR) – i støpeskjeen
Som en del av eksportsatsningen satte Solberg-regjeringen før sommeren 2021 av 70 millioner kroner til et Eksportstrategiråd - og nedsatte et styre. Etableringen kom som en direkte følge av Eksportmeldingen (utført av flere bl.a. Deloitte), hvor bransjeeksportrådene fikk gode skussmål. ESR skal ha kontor i Ålesund med 15 stillinger.

Designindustrien i Norsk Industri jobber for å etablere et «nøkkelferdig» eksportkontor til ESR for Design og ferdigvareindustri.

Eksportkontor for design og ferdigvareindustrien
Norge har en stor design- og ferdigvareindustri med ca. 60 000 ansatte, en produksjonsverdi på 120 milliarder kroner der vel 50 %, 65 milliarder kroner eksporteres. Dette er 6 % av Norges totale eksport.

Fra 2015 har Designindustrien jobbet med å selge inn tanken til politikerne om et Eksportkontor for design og ferdigvareindustrien som eget rettssubjekt, hvor bransjen er tenkt å ha halvparten av plassene. Ønsket er at myndighetene skal stille med 50 millioner kroner – og at bransjen skal stille med minst det samme.

Man ser for seg tre satsningsområder:
1. Messer og profilering
2. Finansiering og risikoavlastning
3. Bransjespesifikk markedsinnsikt

Norsk design er i verdensklasse
Norsk design er verdensledende. Vi har gode designutdanninger og høyt kompetente fagutøvere. Denne kompetansen har industrien klart å nyttiggjøre seg og utvikle videre. Det har gitt en høy videreforedlingsgrad og høy verdiskaping.

Design- og ferdigvarevirksomhetene selger produktene sine på opplevde verdier av produktet eller merkevaren. Produksjonskostnader er selvsagt viktig, men det er imponerende hvordan industrien klarer å få en merverdi for sine produkter i konkurranse med lignende produsenter fra en rekke lavkostnadsland.

Etableringsbistand for møbeldesignere
Vi i NIL ser at et kritisk punkt for møbeldesignerne er overgangen fra studiesituasjonen til å etablere seg som designer. Av den grunn spilte NIL i 2020 inn til Kulturrådet ønske om et etableringsstipend som nyutdannede kan søke på – slik at flere får mulighet til å etablere seg som utøvende designer – og på sikt kunne leve av faget. Vi har ikke fått tilbakemelding på hvor lang tid det tar før henvendelsen er ferdig behandlet.

Vi krysser fingrene for at et etableringsstipend kommer på plass. Det er meningsløst at Staten finansierer en høyskole-/universitetsutdannelse på fem år for deretter ikke tilrettelegge for at den nyutdannede kan lykkes i å etablere seg som fagutøver – til det beste for landet.

Vi håper å ha gode nyheter om etableringsbistand i forbindelse med Frokostmøte #3 i mai. Følg med!

NIL jobber for møbeldesignere i hele Norge og profilerer medlemmer i våre kanaler
Som det tydelig bør fremkomme av det som er skrevet over, jobber NIL kontinuerlig for møbeldesignernes sak, faglig og politisk.
I tillegg løfter vi frem medlemmer i NIL både i NILs årbok INTERIØR & MØBLER med prosjekter hvert år – og gjennom NIL-profil og innlegg i Arkitektnytt.
Møbelgruppen i NIL har også blitt tildelt utstillingsplass i forbindelse med Designers Saturday og har på denne måten kunnet informere utad hva man jobber med.
Administrasjonen i NIL har tilbudt Møbelgruppen å sende ut nyhetsbrev på deres vegne med innhold bestemt av Møbelgruppen, slik at møbeldesignerne kan spre informasjon om hva de synes er viktig og bør få fokus.

Alle møbeldesignere bør melde seg inn i NIL
Vi håper alle møbeldesignere i Norge forstår at man bør samle seg i én forening, slik at stemmen blir sterkest mulig.
Det finnes muligheter for de som ikke har masterutdannelse i møbeldesign til å bli medlem i NIL. NIL vedtok på landsmøte i 2017 å åpne for opptak av møbeldesignere på særskilte vilkår, se nettsiden:
https://nil.no/medlemskap/opptakskrav. Opptakskomiteen for møbeldesignere som vurderer søknadene er sammensatt av møbeldesignere.

NIL ser optimistisk på fremtiden og tror på at det pågående arbeidet vil føre til flere oppdrag, bedre vilkår og en sterkere norsk designindustri. Sammen er vi sterkere.

Mona Lise Lien, daglig leder i NIL