• Om NIL

NILs komiteer 2017 -

Om NILs komiteer

 • Medlemmer i NILs komiteer skal oppnevnes på og av landsmøtet
 • Antall komitémedlemmer er fra 3 – 5
 • Funksjonstiden er 3 år, med mulighet for gjenvalg.
 • Oppnevningen skjer slik at kontinuitet i komiteene sikres
 • Alle komiteene oppnevner en leder som er komiteens representant på landsmøtet
 • DL er komiteenes koordinator og sørger for at komiteenes forslag og meninger bearbeides og  spres.
 • Mandater for komiteene legges frem for og vedtas av NILs styre.

Etisk komité

Etisk komité behandler innmeldte brudd på NILs etiske regler. Dersom komiteens beslutning ankes, gir komiteen en innstilling til styret i som avgjør saken. Etisk komité skal avgi uttalelse i saker hvor styret innstiller på eksklusjon av et medlem til landsmøtet. Prosedyre for behandling av saker i etisk komité.

 • Hege Roksand
 • Kirsti Skulberg
 • Camilla Dahl
 • Morten Haneseth

Komité for dokumentasjon og vitenskapelig omtale

Komiteen ble opprettet i 2015 og skal arbeide for å fremme dokumentasjon og vitenskapelig omtale av norske interiørarkitekter og møbeldesigneres virke.

Komiteen skal legge frem et forslag til vedtak, med retningslinjer og finansiering av stipend til fremme av teoretiske studier innen interiørarkitektur og møbeldesign.

Komiteen er selvgående og rapporterer til NILs styre.

 • Hilde Mortvedt (Leder)
 • Benedicte Aars-Nicolaysen
 • Ellen Klingenberg
 • Pernille Akselsen

Konkurransekomiteen

Konkurransekomiteen har som mål å arbeide for at interiørarkitektur anerkjennes som et eget fagområde og etterspørres som iArk i utlysning av offentlige og private konkurranser hvor innredning og rehabilitering utgjør hele eller deler av oppdraget.

 • Elin Bashevkin (Leder)
 • Anne Berentsen
 • Petter Abrahamsen

Opptakskomiteen for interiørarkitekter

NILs opptakskomité behandler søknader om medlemskap på særskilt grunnlag. Søknader behandles to ganger i året med søknadsfrist 1. september og 1. februar. Frist for tilbakemelding til søkere er 15. oktober og 15. mars. Søkere som ikke får innvilget medlemskap skal motta en begrunnet tilbakemelding basert på ECIAs kriterier.

 • Bente Opdal
 • Hanne Margrethe Hjermann
 • Ingrid Løvstad
 • Anne Cecilie Hopstock

Opptakskomiteen for Møbeldesignere

NILs opptakskomité for møbeldesignere behandler søknader om medlemskap på særskilt grunnlag. Søknader behandles to ganger i året med søknadsfrist 1. september og 1. februar. Frist for tilbakemelding til søkere er 15. oktober og 15. mars. Søkere som ikke får innvilget medlemskap skal motta en begrunnet tilbakemelding.

 • Espen Arnesen
 • Anders Berg
 • Cathrine Torhaug
 • Fredrik Torsteinsen
 • Atle Tveit

Profesjonskomiteen

Profesjonskomiteen skal bidra til at medlemmenes faglige interesser ivaretas i forbindelse med utvikling av nye lover og regler, gjennom innspill og høringsuttalelser. Komiteen skal gjennom sitt arbeid medvirke til at sekretariatet utarbeider informasjon, kurs og systemer som sikrer høy kvalitet i fagutøvelsen og overholdelse av lover og regler.   

 • Torunn Petersen (leder)
 • Runa Klock
 • Sara Cavalheiro
 • Kirsti Skulberg
 • Ingunn Skulbru (vara)

Redaksjonskomité  

Komiteen skal, basert på kriterier for inntak i årboken, velge ut prosjekter sammen med redaktøren,  Inger Schjoldager fra Orfeus Publishing. 

 • Kaja Kosonen Geiran
 • Fredrik Torsteinsen
 • Malin Skjelland Eriksen
 • Anne Wierli Nilsen
 • Studentmedlem Caroline Smedsvig
 • Inger Schjoldager (redaktør)

Utdanningskomiteen

NILs utdanningskomité skal bidra til at det utdannes et tilstrekkelig antall interiørarkitekter og møbeldesignere på et anerkjent Masternivå i Norge. Komiteen skal sammen med opptakskomiteen vurdere kriterier for opptak i MNIL og legge en strategi for faggruppenes etter- og videreutdanningskurs.  

 • Elisabeth Paus (Leder)
 • Eli-Kirstin Eide
 • Inger Holmøy
 • Petter Abrahamsen
 • Nina M Lind-Solstad
 • Linda Lien
 • Toni Kauppila (observatør)

 Stipendkomiteen

Stipendkomiteen er underlagt Kulturdepartementet og forskriften Statens Stipend og garantiinntekt for kunstnere. Medlemmene i denne komiteen behandler søknader fra faggruppen interiørarkitekter og møbeldesignere uavhengig av medlemskap i NIL.

 • Anne Berentsen
 • Espen Arnesen
 • Marta Langset
 • Per Otto Simensen (vara)

 


v Annonse

BANNERANNOSER → Annonser her