• Om NIL

Etiske regler for IFI/NIL og ECIA

Reglene ble første gang vedtatt på IFIs kongress i Berlin 7. oktober 1965, som prinsipper for yrkesutøvelsen (Berufsgrundsätze). Reglene ble revidert i 1990 og 2004 og gjelder også som etiske regler for medlemmer av NIL.

  1. Interiørarkitekten skal i sin yrkesutøvelse arbeide for å høyne det estetiske og moralske nivå innenfor faget. Hun/han skal stille hele sin viten og all sin erfaring til oppdragsgiverens disposisjon innenfor oppdragets ramme, men må aldri påta seg et arbeid i strid med sine etiske forpliktelser. 
  2. Interiørarkitekten må som oppdragsgiverens tillitsmann alltid påse at hun/han bevarer sin handlefrihet i forhold til entreprenører og leverandører. Hun/han må derfor ikke i noen form motta godtgjørelse fra disse, men skal for sitt arbeid kun motta betaling i form av honorar fra sin oppdragsgiver. Dersom det foreligger, eller oppstår, forhold som kan gi anledning til tvil om interiørarkitektens rolle som uavhengig tillitsmann, skal oppdragsgiver omgående underrettes om dette. 
  3. Kravet om handlefrihet er ikke til hinder for at interiørarkitekten kan foreslå å anvende egne produkter, dersom oppdragsgiver informeres om dette før kontraktsinngåelse. Med egne produkter menes i denne forbindelse produkter som enten er utviklet av interiørarkitekten selv eller som selges fra agentur, butikk eller produksjonsbedrift der interiørarkitekten er eier/medeier. 
  4. Interiørarkitekter som utøver sitt yrke som ansatt hos en produktleverandør er unntatt fra kravet om handlefrihet.
  5. Før interiørarkitekten påbegynner et arbeid, skal hun/han gjøre oppdragsgiveren kjent med det beregningsgrunnlaget som vil bli gjort gjeldende ved utregning av honoraret.
  6. De opplysninger av teknisk og forretningsmessig art som interiørarkitekten gjennom oppdraget får vedrørende sin oppdragsgiver, skal hun/han behandle konfidensielt. Hun/ han må aldri misbruke opplysningene ved oppdrag hos andre oppdrags- eller arbeidsgivere.
  7. Interiørarkitekten må i sin virksomhet, enten hun/han er selvstendig praktiserende eller ansatt, ikke handle illojalt eller på annen måte utilbørlig overfor sine kolleger. Heri ligger også at hun/han ikke må tre inn i et oppdrag som en kollega har påbegynt uten at hun/han har underrettet denne om overtagelsen.
  8. Interiørarkitekten kan informere om sin virksomhet etter NILs annonseregler. Hennes/hans navn skal alltid oppgis i forbindelse med omtale av arbeider som hun/han har utført. Hvis medarbeidere selvstendig har utført en del av arbeidet, skal også deres navn oppgis.
  9. Interiørarkitekten kan bare delta i eller være medlem av juryen for de konkurranser som gjennomføres i overensstemmelse med nasjonale og internasjonale regler, godkjent av våre faglige organisasjoner.
  10. Saker som gjelder brudd på de etiske regler skal behandles av NILs etiske komité. Ved overtredelse av de etiske regler kan styret/landsmøtet, etter innstilling fra komiteen, gi advarsel, påtale eller ekskludere medlemmer etter reglene i vedtektenes pkt. 4.8.

ECIAs etiske regler for profesjonell og kollegial opptreden for interiørarkitekter

Denne modellen for regler for god opptreden og profesjonell etikk ble utstedt av European Council of Interior Architects (ECIA) og ble innført av medlemsorganisasjonene ved generalforsamlingen i Malmø den 1. oktober 2005.
I forhold til denne koden er interiørarkitekten medlem av en profesjonell organisasjon som er forbundet med ECIA og/eller dennes firma, partnere eller ansatte eller medlemmet som er ansatt eller medarbeider i en organisasjon som er profesjonelt involvert i interiørarkitektur eller utdanning, forskning, opplæring eller praksis i den forbindelse.


For å gjøre det enklere å lese, har vi utelatt den feminine form i artiklene som følger.  

1 Generelt ansvar

 1.1 Overholdelse av generell etikk
Interiørarkitekten skal handle slik at det bidrar til yrkets verdighet. Han skal overholde de etiske reglene og lovene som gjelder i landene og jurisdiksjonene der han yter profesjonelle tjenester.

1.2 Kompetanse
Interiørarkitekten skal strebe etter kontinuerlig å forbedre sine profesjonelle kunnskaper og ferdigheter. Han skal kun påta seg oppdrag som ligger innenfor sitt kompetanseområde.

1.3 Unngå interessekonflikter
Interiørarkitekten skal kun påta seg eller akseptere et oppdrag eller en stilling der hans personlige interesser ikke vil føre ham i konflikt med hans profesjonelle plikter.  

 

2 Ansvar overfor samfunnet

Interiørarkitekten aksepterer en profesjonell forpliktelse til å fremme de sosiale, kulturelle og miljømessige standardene i samfunnet. Han tar hensyn til konsekvensene av sin profesjonelle aktivitet for helse, sikkerhet og velvære hos alle som med rimelighet kan forventes å bruke eller nyte produktet av hans arbeid.  

 

3 Ansvar overfor klienten

3.1 Forpliktelse og lojalitet
Interiørarkitekten skal handle på vegne av sin klient innenfor grensene for sine profesjonelle plikter

3.2 Omfang av arbeid, avtale og kontrakt
Interiørarkitekten skal påta seg profesjonelt arbeid kun hvis omfanget av arbeidet, betingelsene, ansvaret og begrensningene derav, godtgjørelse (gebyr) eller beregningsmetode for godtgjørelse og varigheten av kontrakten er tydelig avtalt skriftlig.

3.3 Godtgjørelse
Når interiørarkitekten påtar seg et oppdrag, skal han sørge for at godtgjørelsen for arbeidet står i forhold til omfanget og betydningen av det utførte arbeid og vil bare ta imot tilleggsfortjeneste eller annen fortjeneste fra tredjeparter hvis det er avtalt med klienten på forhånd.

3.4 Gjennomsiktighet
Interiørarkitekten skal opprettholde hensiktsmessige og effektive interne prosedyrer og administrasjon så han kan fungere effektivt og han skal holde klienten informert om fremdriften i arbeidet som igangsettes på klientens vegne og om forhold som kan påvirke kvaliteten eller kostnaden. Prosjektadministrasjonen vil være tilgjengelig for klientens inspeksjon på forespørsel.

3.5 Konfidensialitet
Interiørarkitekten skal til enhver tid respektere sin oppdragsgivers eller arbeidsgivers tillit og skal ikke avsløre konfidensielle opplysninger uten forhåndsgodkjenning.  

 

4 Ansvar overfor profesjonen

4.1 Fellesskap
Interiørarkitekten skal fremme en åpen og profesjonell debatt om alle aspekter ved yrket og vil ikke offentlig kritisere urimelig eller forsøke å bringe i vanry en kollega eller hans arbeid.

4.2 Lojalitet og konkurranse
Interiørarkitekten skal ikke med vilje fortrenge en annen designer fra et oppdrag. Interiørarkitekten som har fått i oppdrag å endre et eksisterende bygg eller interiør bør rådføre seg med den opprinnelige designer før han starter arbeidet. Den opprinnelige designer kan ikke motsette seg oppdraget som sådan.

4.3 Samarbeid og rekkefølge
Interiørarkitekten skal sørge for et egnet arbeidsmiljø for medarbeidere og ansatte, kompensere dem på en rettferdig måte, legge til rette for deres profesjonelle utvikling og skal påse at disse etiske regler overholdes.


4.4 Originalitet
Interiørarkitekten skal anerkjenne kollegers eller ansattes deltagelse i et designprosjekt. Han skal ikke ta imot instruksjoner som med overlegg involverer plagiat fra sin klient. Han skal heller ikke bevisst oppføre seg på en måte som kan involvere plagiat.

 

5 Publisitet

5.1 Redelighet
Interiørarkitekten skal formidle eller fremme sitt arbeid, sin ekspertise og erfaring med sanne uttalelser. Publisitet skal være redelig overfor klienter og andre designere og i samsvar med yrkets verdighet.

5.2 Originalitet
Interiørarkitekten skal kun fremme profesjonelle verk eller aktiviteter som er designet av ham og/eller hans medarbeidere. Han skal ikke tolerere at hans navn kobles til realiseringen av et design som er vesentlig endret slik at det ikke lenger er i samsvar med interiørarkitektens opprinnelige arbeid.

5.3 Konkurranse
Et medlem kan ta del i konkurranser eller delta i jury eller konkurranser når disse holdes i samsvar med nasjonale og internasjonale regler som er godkjent av interiørarkitektenes profesjonelle organisasjoner.

 

6 Overholdelse og sanksjoner

Alle spørsmål vedrørende manglende overholdelse av disse reglene for god opptreden og profesjonell etikk skal vurderes av den nasjonale organisasjonens styre og/eller etiske komité som kan utstede en forsiktighets- eller disiplinær kommentar eller kan frata en overtreder medlemskap. En klage mot en interiørarkitekt kan fremføres av en kollega, en klient av påklagede eller av personer som har annen profesjonell relasjon til påklagede.  


v Annonse

BANNERANNOSER → Annonser her