• Om NIL

Annonseregler for medlemmer

Interiørarkitekten og møbeldesigneren bør informere om sine tjenester. Informasjonen må imidlertid ikke inneholde noe som er uriktig, villedende eller illojalt overfor kolleger.

Tvilsspørsmål om et informasjonstiltak tilfredsstiller disse regler, skal legges frem for Etisk komité som avgir uttalelse. Avgjørelsen kan innankes for NILs styre.

Interiørarkitekten og møbeldesigneren oppfordres til i størst mulig grad å delta i informasjonstiltak, iverksatt av grupper av interiørarkitekter og møbeldesingere, lokalgrupper eller landsforeningen.
v Annonse

BANNERANNOSER → Annonser her