• Om NIL

Vedtekter

Sist endret på NILs landsmøte 23.04.2016

1.0 Foreningens navn
Foreningens navn er Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening.
Som foreningens initialer nyttes NIL.

 

2.0 Foreningens formål
Foreningens formål er å samle norske interiørarkitekter og møbeldesignere for å ivareta felles faglige interesser og bidra til et høyt kvalitetsnivå innen norsk interiørarkitektur og møbeldesign.


3.0 Organisasjon

Foreningen er en landsforening med direkte personlig medlemskap.

Foreningen er tilsluttet International Federation of Interior Architects/Designers (IFI). Medlemmene er organisert i lokalgrupper etter retningslinjer som fastsettes av landsmøtet. Lokalgruppene er ansvarlige for sin egen økonomi.

 

4.0  Medlemskap

4.1  Som medlemmer av NIL kan opptas

a)    Interiørarkitekter og møbeldesignere med Mastergrad fra Kunsthøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Bergen eller fra høgskole/universitet i andre land.

b)    Personer som ikke fyller kravene i punkt a, men som ved annen utdanning og som gjennom praksis i yrket har vist seg kvalifisert og har sendt inn utfylt søknadsskjema og selvstendig utarbeidet materiale godkjent av opptakskomiteen.


4.2  Opptakskomiteens
avgjørelse begrunnes skriftlig. Hvis en søknad avslås har søkeren rett til å kreve saken forelagt styret til endelig avgjørelse.


4.3  Særskilte rettigheter og plikter for medlemmene

4.3.1     Medlemmene har rett og plikt til å bruke betegnelsen «medlem av Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening», forkortet MNIL, sammen med tittelen.

 

4.4  Studentmedlemmer

4.4.1       Faste studerende ved studieretning møbel- og innredningsarkitektur ved Kunsthøgskolen i Oslo eller Kunsthøgskolen i Bergen eller annen godkjent skole, kan etter søknad bli studentmedlem av NIL. Studentmedlemskapet opphører ett år etter avlagt eksamen. Ved innmeldelse i NIL slipper de da å betale innmeldingsavgift.

4.4.2     Studentmedlemmer har ikke ordinær stemmerett, men to studentrepresentanter, en fra hver av skolene, valgt blant studentmedlemmene, har stemmerett under NILs landsmøte.

4.4.3     Studentmedlemmer kan velges til komiteer, og har stemmerett i den aktuelle komité. De kan velges til studentrepresentant i lokalforeningsstyrer.

 

4.5 Æresmedlemskap

Til æresmedlemmer kan utnevnes personer som har gjort seg fortjent til å bli hedret av NIL - etter en enstemmig innstilling av styret. Æresmedlemmer har alle rettigheter i foreningen.

 

4.6 Kontingent

4.6.1  Medlemmene plikter hvert år å innbetale den kontingent som er fastsatt av landsmøtet.

Nye medlemmer betaler en innmeldingsavgift.

Det kan søkes om redusert kontingent når kontingentforpliktelsen vil bli særlig byrdefull. Redusert kontingent kan innvilges ved:

  • sykefravær ved dokumentert betydelig inntektsreduksjon.-fødsels-/ foreldrepermisjon, dersom det dokumenteres at medlemmets inntekt i perioden er lavere enn ordinære ytelser for arbeidstakere i henhold til folketrygdlovens bestemmelser.
  • arbeidsledighet
  • militær-/siviltjeneste
  • videreutdanning uten lønn

Omfang/unntak:

  • Redusert kontingent innvilges for 1/2 - 1 år av gangen i forhold til graden av redusert inntekt.
  • Redusert kontingent innvilges ikke for tidsskrifter, men gifte/samboende medlemmer har rett til ett, felles abonnement. Dette gjelder også interiørarkitekter som er gift/samboer med medlem av NAL eller NLA.
  • Redusert kontingent innvilges ikke ved permisjoner med lønn   
  • Uføretrygdede betaler pensjonistkontingent
  • Utenlandsboende utover 6 måneder betaler ikke lokalforeningskontingent

 

4.6.2     Medlemmer som skylder kontingent for ett år eller mer, vil med en måneds varsel strykes fra medlemslisten. Tidligere medlemmer kan ikke oppnå medlemskap på ny uten å ha betalt eventuell skyldig kontingent. Den som skylder kontingent for forrige år, har ikke stemmerett på landsmøtet/årsmøtet.

4.6.3     Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.


4.7  Utmelding

Utmelding sendes skriftlig til NIL, som varsler vedkommende lokalforening. Utmeldingsdato beregnes fremover til nærmeste halve år. Et medlem kan kreve at foreningen skriftlig bekrefter at utmelding har funnet sted. Ved utmelding refunderes ikke innbetalt kontingent, likesom forfalt og ikke betalt kontingent pliktes innbetalt.


4.8  Advarsel – påtale – eksklusjon

4.8.1     Advarsel eller påtale kan gis av styret etter innstilling fra etisk komité.
Landsmøtet kan etter avgitt innstilling fra komiteen og styret, med 2/3 flertall vedta eksklusjon av medlem som ikke oppfyller de krav som medlemskapet innebærer.

4.8.2     Styret skal legge frem innstilling i slike saker for etisk komité til uttalelse, før saken blir behandlet.

4.8.3     Før styret fatter vedtak i saken, skal vedkommende medlem underrettes skriftlig, og gis anledning til å uttale seg. Fristen for uttalelse er én måned fra underretningen er kommet frem til medlemmet. Vedtak om eksklusjon skal begrunnes skriftlig og meddeles vedkommende medlem i brevs form. Det ekskluderte medlem kan påklage eksklusjonsvedtaket til landsmøtet.
Klagen stiles til styret, og klagefristen er én måned fra det tidspunkt meddelelsen om eksklusjonsvedtaket er kommet frem til medlemmet. Klagen skal så vidt mulig behandles på første ordinære landsmøte, og komme til utførelse.


4.9  Etiske regler – tvister og appellrett

4.9.1     Landsmøtet gir etiske regler som er forpliktende for foreningens medlemmer. De etiske reglene inngår i foreningens vedtekter.

4.9.2     Retningslinjer for forhold mellom interiørarkitekter/møbeldesignere er gitt i foreningens etiske regler. Tvister mellom kollegaer behandles i henhold til de etiske regler.

4.9.3     En avgjørelse i en tvistesak fattet av styret eller landsmøtet kan innen to måneder etter at den er meldt partene innankes for en appellrett. Appellretten består av to interiørarkitekter MNIL og en jurist oppnevnt av styret. Enhver tvistesak behandles konfidensielt.


5.0  Foreningens ledelse

5.1  Landsmøte

5.1.1     Landsmøtet er foreningens høyeste ledelse.

5.1.2     Landsmøtet holdes hvert år innen utgangen av april måned.

Styret innkaller til landsmøte tre uker før møtedagen. Med innkallingen skal det sendes saksliste, årsmelding, revidert regnskap for det foregående år, forslag til kontingent og budsjett samt valgkomiteens innstilling. Saker som ønskes realitetsbehandlet må være styret i hende senest en måned før landsmøtet.

5.1.3     Landsmøtet ledes av ordstyrer som velges av landsmøtet.

5.1.4     Dersom mindre enn 1/3 av foreningens stemmeberettigede medlemmer deltar på møtet, skal det holdes nytt landsmøte om det blir krevd av minst 1/10 av foreningens stemmeberettigede medlemmer innen 14 dager etter at referat fra landsmøtet er meddelt medlemmene. Vedtak fattet av nytt landsmøte er endelig.

5.1.5     Landsmøtet skal:

a)    behandle årsmelding og årsregnskap

b)    behandle årsmelding fra lokalgrupper, komiteer og rapporter fra representanter i styrer og utvalg

c)    trekke opp hovedlinjene for foreningens virksomhet

d)    fastsette kontingent

e)    behandle budsjett for inneværende år og rammebudsjett for kommende år

f)    velge styre, valgkomité og revisor. Valgkomiteen har forslagsplikt og stemmeberettigede medlemmer har forslagsrett til alle tillitsverv i foreningen. Forslag til president, visepresident og styremedlemmer må være valgkomiteen i hende seks uker før landsmøtet. Kandidatenes navn skal gjøres kjent for medlemmene i innkallingen til landsmøtet, sammen med valgkomiteens innstilling. Alle valg på styremedlemmer skal være skriftlige, andre valg skal være skriftlige når det blir krevd av simpelt flertall

g)    behandle andre saker som er ført opp på sakslisten

5.1.6     Ekstraordinært landsmøte

Ekstraordinært landsmøte innkalles av styret med 14 dagers varsel. Det skal innkalles når det blir krevd av presidenten, styrets flertall eller minst 1/10 av foreningens stemmeberettigede medlemmer. Møtet kan behandle saker som er ført opp på sakslisten, som skal følge innkallingen til møtet.

5.1.7     Fullmakter

Fraværende medlemmer kan delta i avstemmingen under landsmøtet ved å gi fullmakt til et stemmeberettiget medlem. Fullmakten utstedes i to eksemplarer – det ene skal være levert styret før møtet, det andre beholdes av fullmaktshaveren. Generelt kan ingen disponere mer enn to fullmakter, men valgte utsendinger fra lokalgruppene kan ha fullmakt fra flere av gruppens medlemmer.

5.1.8     Studentrepresentanter

To studentrepresentanter, en fra hver av høgskolene og valgt av skolenes studentmedlemmer, har rett til å delta på landsmøtet med stemmerett.

5.1.9     Uravstemming

Uravstemming kan avholdes når det blir krevd av presidenten, styrets flertall eller minst 1/10 av foreningens stemmeberettigede medlemmer. Landsmøtet gir reglement for uravstemming.

Uravstemmingsresultatet er ikke bindende for landsmøtet, unntatt i de tilfelle som omhandler punkt 7, og kan innankes for ekstraordinært landsmøte etter punkt 5.1.6.


5.2  Styret

5.2.1     Foreningen ledes av et styre på fem medlemmer – president, visepresident og tre styremedlemmer.

Det velges en vararepresentant for ett år om gangen. Presidenten velges for ett år om gangen. Øvrige styremedlemmer velges for to år, og halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år. Visepresident velges av og innen styret.

Minst ett medlem skal tilhøre en lokalgruppe utenfor Oslogruppen. Styret skal ha minst seks møter i året.

Det skal være en møbeldesigner i NILs styre. Møbeldesigneren representerer Møbelgruppen og er kontaktperson mellom styret og Møbelgruppen.

5.2.2     Styret har et arbeidsutvalg (au) på tre medlemmer. Disse er medlemmer av styret og er ansvarlige for styret. Styret fastsetter mandat for au.

5.2.3     Styret har ansvar for forvaltningen av foreningens anliggende, og skal sørge for en tilfredsstillende organisering av foreningens virksomhet. Styret representerer foreningen og fatter alle vedtak som ikke etter vedtektene er tillagt landsmøtet. Styret kommer med innstilling til saker som blir lagt frem for landsmøtet.

5.2.4     Styret er beslutningsdyktig når president (visepresident) og minst to av de øvrige styremedlemmene er tilstede. President (visepresident) sammen med et styremedlem eller daglig leder, forplikter foreningen

5.2.5     Prosjektgrupper

Styret kan oppnevne spesielle prosjektgrupper etter behov.

5.2.6     Sekretariatet og de ansatte

Styret ansetter foreningens funksjonærer.

Sekretariatet har kontor i Oslo og ledes av daglig leder. Styret utarbeider instruks for daglig leder, og gir ham/henne de nødvendige fullmakter.

5.2.7     Komitéer

Landsmøtet oppnevner komitemedlemmer og styret gir mandater til komiteene.   

5.2.8     Revisor

Landsmøtet velger revisor, som fortrinnsvis bør være utenfor medlemmenes rekker.

5.2.9     Forretningsåret

Forretningsåret følger kalenderåret.

5.2.10

NIL har en interessegruppe for møbeldesign, kalt Møbelgruppen. Møbelgruppen skal representere interessene for medlemmer fra hele landet.
Møbelgruppen rapporterer til styret.


6.    Vedtektsendring

Vedtektsendring kan foretas av landsmøtet med 2/3 flertall. Landsmøtet vedtar samtidig når endringene skal tre i kraft.  


7.    Oppløsning av foreningen

Foreningen kan oppløses når det er gjort landsmøtevedtak om det med 2/3 flertall, og vedtak er stadfestet med 2/3 flertall ved uravstemming.

Deretter skal det i nytt landsmøte fattes beslutning om bruken av midler og samtidig velges avviklingsstyre.

 

 

Retningslinjer for lokalgruppene

Sist endret på landsmøtet 02.04. 2011

1.    NILs landsmøte inndeler landet i gruppeområder ut fra geografiske kommunikasjonsmessige hensyn. NILs medlemmer er automatisk medlemmer av den lokalgruppe som dekker vedkommendes bopel eller arbeidssted. Landsstyret kan dispensere herfra hvor spesielle hensyn tilsier dette.

2.    Med lokalgruppe menes en gruppe på minimum fem medlemmer. For å danne eller fortsette lokalgruppe med et mindre medlemstall må dette godkjennes på NILs landsmøte.

3.    Lokalgruppenes viktigste funksjon er å holde kontakt mellom NILs medlemmer innen gruppene og dessuten kontakt mellom gruppene og NIL. Hver lokalgruppe velger et medlem/suppleant til NILs landsstyre.

4.    Lokalgruppene står fritt til å velge sin egen styreform og til å fastsette sine egne vedtekter, som må være i overensstemmelse med NILs vedtekter.

5.    NIL refunderer reise- og oppholdsutgifter for lokalgruppens representant til landsmøtet. Det forutsettes at disse utgiftene holdes på et rimelig nivå. For øvrig ordner gruppene selv sin økonomi. Fastsettes en gruppekontingent, skal denne kreves inn gjennom NIL.

6.    Ved oppløsning av lokalgruppen gjelder §7 i NILs lover. Eventuelle aktiva tilfaller NIL og øremerkes eventuell fremtidig gruppe i samme distrikt.

 

Vedtekter for lokalgruppene 

Sist endret på landsmøtet 02.04. 2011

Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening

1.    (Gruppens navn…) gruppen av NIL – Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening.

2.    Gruppens formål er å være forum for faglig meningsutveksling og kollegialt samvær.

3.    Medlem av gruppen er de som i NILs matrikkel er oppført under  …gruppen. Alle medlemmer av NIL har rett til å delta i gruppens møter.

4.    Gruppens organer er:

       a)  Årsmøtet     b)     Styret

       Gruppens øverste myndighet er årsmøtet.

5.    a)  På årsmøtet kan kun medlemmer av gruppen avgi stemme. For at vedtak på årsmøtet skal være gyldig, må følgende regler være fulgt:

I.   Innkallelse til ordinært eller ekstraordinært årsmøte sendes medlemmene og NIL senest 14 dager i forveien med saksliste, årsmelding, regnskap, forslag og andre dokumenter som skal behandles.

II.   Bare sakslisten som er utsendt kan realitetsbehandles.

III.  Forslag til behandling i årsmøtet må være kommet styret i hende senest fire uker før årsmøtet for å komme med på sakslisten.

b)  Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig eller etter skriftlig krav fra minst 1/3 av medlemmene.

c)  Det årlige ordinære årsmøte skal holdes innen utgangen av mars måned og skal ha følgende saksliste:

I.   Årsmelding og regnskap

II.  Årskontingent

III.  Valg av styre og valgkomité

IV. Andre rett-tidig påmeldte saker

Protokoll fra årsmøtet sendes gruppens medlemmer og NILs styre innen 14 dager.

d)  Avstemmingen skal skje skriftlig hvis noen krever det.

e)  På årsmøtet gjelder alminnelig flertall av de avgitte stemmer unntatt ved vedtektsendringer som bare kan besluttes ved minst 2/3 flertall. Vedtektene må være godkjent av NILs Landsmøte.

f)  Hvis gruppens styre eller 1/3 av gruppens medlemmer fremsetter forslag om oppløsning av gruppen, kan gyldig vedtak om dette treffes av årsmøtet, såfremt 2/3 av gruppens medlemmer stemmer for forslaget. Eventuelle aktiva tilfaller NIL og øremerkes eventuelt fremtidig gruppe i distriktet.

6.   a)  Gruppens styre skal bestå av to - fem medlemmer.      

      b)  Styret er ansvarlig leder av gruppens virksomhet.

      c)  Ett landsmøtemedlem med vara og en kontaktperson m/vara velges av og innen styret. Dette kan være samme person.

       d)  Styrelederen velges for ett år om gangen. Øvrige styremedlemmer velges for to år, og halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år.

7.    Møter og arrangementer

Lokalgruppemøter eller andre arrangementer bør holdes minst  fire ganger i året. Møteplan legges inn i NILs kalender på nettsidene og referat fra møtene kan offentliggjøres i Arkitektnytt.

8.    Arbeidsgrupper

Gruppen eller styret kan til enhver tid nedsette arbeidsgrupper til å ta seg av spesielle saker.

 9.    Kontingent

Medlemskontingent til gruppen fastsettes på årsmøtet. Den skal innkreves av NIL, samtidig med og i tillegg til NIL-kontingenten mot vederlag som fastsettes av NILs landsmøte. NILs regnskapsfører  avregner med gruppen innen utgangen av juni og desember.  

 

Nordisk kollegiale regler 

vedtatt på nordisk møte i København 22. og 23. april 1967

 

1.  Når et medlem arbeider innenfor yrket i et av de øvrige nordiske land, er medlemmet pliktig til å underkaste seg de regler for yrkesutøvelsen som gjelder i vedkommende land.

 2.  Medlem av en nordisk forening som midlertidig er bosatt i et annet nordisk land, har rett til på ansøkning å nyte fulle medlemsrettigheter – bortsett fra valgbarhet, stemmerett og bruk av foreningens initialer – i oppholdslandets forening som herfor kan beregne en rimelig godtgjørelse.

 3.  Søker en person, bosatt i et av de nordiske land opptak i et annet nordisk lands forening, skal denne forening henvende seg til styret i det land hvor han/hun er bosatt. Søknaden bør ikke innvilges med mindre dette styret har samtykket.

 4.  Et medlem må ikke anlegge sak mot eller offentlig angripe en kollega uten først å ha søkt tvisten bilagt gjennom sin forenings styre, som eventuelt opptar kontakt med motpartens forenings styre.

 

Annonseregler for medlemmer

Interiørarkitekten bør informere om sine tjenester. Informasjonen må imidlertid ikke inneholde noe som er uriktig, villedende eller illojalt overfor kolleger.

Tvilsspørsmål om et informasjonstiltak tilfredsstiller disse regler, skal legges frem for Etisk komité som gir uttalelse. Avgjørelsen kan innankes for NILs styre.

Interiørarkitekten oppfordres til i størst mulig grad å delta i informasjonstiltak, iverksatt av grupper av interiørarkitekter, lokalgrupper eller landsforeningen.


v Annonse

BANNERANNOSER → Annonser her