• Medlemskap

Kontingent

Kontingenten er fradragsberettiget  på selvangivelsen

Kontingent (ikke abonnement) for yrkes- og næringsorganisasjon er fradragsberettiget med inntil kr. 3850,- i 2017, eller med en forholdsmessig del av beløpet hvis kontingenten bare er betalt for en del av året.
Du må legge ved kvittering for betalt kontingent. NIL sender ikke ut egen melding om dette.

_________________________________________________________________________________________________

 Kontingent 2017


Ordinære medlemmer

Ordinære medlemmer kr. 2940 pr år

For AFAG-medlemmer reduseres NILs kontingent med kr. 650 pr. år.

Alle ordinære medlemmer betaler full lokalgruppekontingent i tillegg til kr. 2940.

Abonnement på Arkitektur N og Arkitektnytt er obligatorisk, kr. 900 + kr. 672 = kr. 1572.

 


Første og annet år etter avlagt mastergrad

NIL vedtok i 2013 å gradere medlemskontingenten de to første årene etter avlagt mastergrad.

1. år etter avlagt mastergradeksamen gjelder studentbetingelser, kr. 220 pr år + lokalgruppekontingent

2. år etter avlagt mastergradeksamen kr. 1840 pr. år + obligatorisk abonnement kr. 1572 + lokalgruppekontingent.
For AFAG-medlemmer reduseres NILs kontingent med kr. 650 pr. år.

 


Pensjonister, uføretrygdede og GIG

Medlemmer registreres automatisk som pensjonist det året de fyller 67 år.
De som slutter før, eller går av med AFP og har svært lav inntekt, kan søke om redusert kontingent.

Medlemskontingenten kr. 320 + lokalgruppekontingent.

Abonnement på begge blader er pålagt, Arkitektnytt kr. 672 og Arkitektur N kr. 900

Medlemskap i GIG, Gamle Interiørarkitekters Gruppe: kr. 500

 


Studenter

Studentmedlemskap kr. 220
Frivillig studentabonnement på Arkitektnytt og Arkitektur N avtales med og betales via NAL

 • Arkitektnytt, 11 nummer pr år: kr. 336
 • Arkitektur N,  8 nummer pr år:  kr. 450

 


Blader

 • Arkitektnytt : 11 nummer pr år: kr. 672
 • Arkitektur N:   8 nummer pr år: kr. 900

Medlemmer som er gift med en NILer, NALer eller NLAer må betale for, og får kun tilsendt, ett eksemplar av hvert blad. 

 


Lokalgruppekontingent

Ikke alle NILs lokalgrupper har kontingent. Lokalgruppekontingent fastsettes av lokalgruppens styre.

 • Oslogruppen: kr. 100 (kr. 200 fra 2018)
 • Vestfold/Telemarkgruppen: kr. 200
 • Møregruppen: kr. 200
 • Bergensgruppen: kr. 200


Rabatter

 • Når begge ektefeller er medlem av NIL, gis en ektefellerabatt på 25 prosent for den ene av ektefellene
 • Medlemsskap i AFAG, Arktitektbedriftene eller Forskerforbundet gir en rabatt på kr. 650 pr år.


Søknad om redusert kontingent

Det kan søkes om redusert kontingent når kontingentforpliktelsen vil bli særlig byrdefull. Redusert kontingent kan innvilges ved:

 • sykdom
 • barselpermisjon uten lønn
 • arbeidsledighet
 • militær-/siviltjeneste
 • videreutdanning uten lønn

Det kreves en skriftlig, begrunnet søknad. Dokumentasjon må vedlegges, for eksempel permitteringsvarsel, oppsigelsesbekreftelse, dokumentasjon fra NAV eller ligningsattest.

Omfang/unntak:

 • Fritak innvilges for 1/2 - 1 år av gangen i forhold til graden av redusert inntekt.
 • Fritak innvilges ikke for tidsskrifter, men gifte/samboende medlemmer har rett til ett, felles abonnement.  Dette gjelder også interiørarkitekter som er gift/samboer med medlem av NAL eller NLA.
 • Redusert kontingent innvilges ikke ved permisjoner med lønn   
 • Uføretrygdede betaler pensjonistkontingent
 • Utenlandsboende utover 6 måneder betaler ikke lokalforeningskontingent

 


Utmelding

Ved ønske om utmelding skal dette skje skriftlig til administrasjonen, innen utgangen av hvert halvår, senest 30. juni og 31. desember. Administrasjonen bekrefter utmeldingen skriftlig.
Forfalt og utestående kontingent må innbetales. Innbetalt kontingent refunderes ikke.

 


v Annonse

BANNERANNOSER → Annonser her