Interiørarkitektur nå!

Hva må til for å få en arkitekturpolitikk som ikke bare handler om plan- og fasadearkitektur, men også om interiørarkitektur?

Arkitektur.nå er regjeringens dokument om norsk arkitekturpolitikk. I meldingen er vårt fag- og kompetanseområde jevnlig berørt, men uten at interiørarkitektens rolle er synliggjort. Meldingen har som mål å favne alle deler av arkitektfaget, men dette er ikke blitt resultatet. Hva må til for å få en arkitekturpolitikk som ikke bare handler om plan- og fasadearkitektur, men også om interiørarkitektur?

NIL har 10 delmål som er presentert for Kulturdepartementet som er samordnende departement for arkitekturpolitikken, og for Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, som har ansvar for universell utforming:

  1. Vår faggruppe må defineres som en aktør i arkitekturpolitikken
  2. Vi må være høringsinstans ved utforming av bolig- og bygningspolitikk
  3. Staten må gå foran som et godt eksempel og  ivareta  interiøraspektet ved bygningsvern
  4. Ved utlysning av prosjekter må interiørarkitekttjenester defineres som egen kompetanse
  5. Kommuner og fylkeskommuner må tenke helhetlig og bruke interiørarkitekter i prosjektering og planlegging av skoler og sykehjem
  6. Kunsthøgskolen i Oslo og Kunsthøgskolen i Bergen må   anses som utdanningsinstitusjoner innen arkitekturfaget og integreres i forskningen
  7.  Det må utvikles systematiske etter- og videreutdanningstiltak for interiørarkitekter
  8.  Antall studieplasser for interiørarkitekter og møbeldesignere må økes,
  9.  NILs årbøker representerer en kulturhistorisk dokumentasjon av interiører fra 80-tallet frem til i dag, som må digitaliseres og gjøres tilgjengelige for alle
  10.  Det må legges til rette for spesialutdanning i universell utforming for interiørarkitekter, slik at staten når sitt mål om et universelt utformet Norge innen 2025.

Et godt gjennomført byggeprosjekt er et resultat av godt samarbeid mellom bygningsarkitekt, landskapsarkitekt og interiørarkitekt. Tydelig definerte ansvarsområder og gjensidig respekt for den enkeltes kvalifikasjoner er en forutsetning for et godt resultat. Dette samarbeidet må også gjenspeiles i arkitekturpolitikken.

Når målet er å utforme bygg med mennesket og sluttbrukeren i sentrum, må interiørarkitektene ha en sentral og selvfølgelig rolle. Først da får vi en helhetlig arkitekturpolitikk.

Styreleder i NIL
Trond Ramsøskar