Nye NIL – definerer NIL som organisasjon og løfter frem medlemmene

Arkitektnytt nr. 05/2017

NIL gjennomførte sitt Landsmøte på DOGA 29. april 2017 i etterkant av det årlige fagdagen. I tillegg til ordinære landsmøtesaker som ble behandlet i henhold til vedtektene, presenterte styret i NIL det viktige arbeidet som har blitt gjennomført i forbindelse med prosjektet «Nye NIL».

 

           
Etter avslutningen av samarbeidsprosjektet om ny felles organisasjon for medlemmer i NIL, NAL og NLA i 2016 har NIL gjennomført en prosess for å revitalisere og fornye organisasjonen.

Lokalgruppene og medlemmene har vært invitert med for å komme med innspill til hvordan vi med fornuftige grep kan fornye og utvikle organisasjonen på best mulig måte for medlemmene og faget. Ny overordnet virksomhetsplan ble presentert av styret og godt mottatt av Landsmøtet.

Tidligere virksomhetsplan som har vært revidert årlig ble foreslått erstattet av en godt gjennomarbeidet to-årig Strategi og handlingsplan.


OVERORDNET VIRKSOMHETSPLAN

Virksomhetsplanen beskriver de fem viktigste fokusområdene NIL skal ha fokus på over en lengre tidsperiode.

NIL skal bidra til synliggjøring av faget og faggruppene slik at oppdrags­givere vet hva vi kan tilby og hvilken kompetanse vi har. Interiørarkitekt MNIL skal på lik linje med arkitekt og landskapsarkitekt være en av fagkompetansene som etterspørres i offentlige anskaffelser på arkitektur, og være representanter i relevante råd og utvalg.

Videre skal NIL ha fokus på kommunikasjon ved å kommunisere ut til så mange som mulig, både medlemmer, potensielle medlemmer, kunder og samarbeidsparter.

NIL skal sikte inn på rekruttering av nye medlemmer, men like viktig er det å være en aktuell organisasjon for eksisterende medlemmer.

Gjennom blant annet utdanningskomiteen skal NIL holde seg oppdatert i forhold til utdanningen, og bransjen får anledning til å gi innspill til utdanningsinstitusjonene i forhold til praksis. Gjensidig informasjonsflyt sikrer best mulig utdanning og tilbud om etterutdanning.

NIL skal fortsette sitt fokus på profesjonalisering. NIL-medlemmer har den høyeste kompetansen i interiørarkitektbransjen i Norge, NIL skal overvåke og jobbe for at nødvendige godkjenninger og sertifiseringer gjøres tilgjengelig for medlemmene.

NIL skal ha en orientering mot Norden og Europa.


STRATEGI - OG HANDLINGSPLAN 2017-2019

I styrets strategi har de definert et overordnet mål der NIL skal profilere og løfte frem profesjonene. Dette skal oppnås ved å sikre:

 • Tydelig kommunikasjon om vår kompetanse
 • Aktivitet i lokalgruppene
 • Kompetanseheving

I handlingsplanen defineres organisasjonen arbeid:
Kontinuerlig og langsiktig arbeid med å løfte frem med­lemmene og få profesjonene i posisjon:

NIL dokumenterer og sprer informasjon om kompetanse og bearbei­der oppdragsgivere. Vi har spesielt fokus mot Statsbygg, Difi, DiBK samt undervisningsinstitusjonene, og det foregår arbeidsprosesser i organisasjonen som behandler følgende tiltak:

 • Sikring av grunnlag for sentral godkjenning for interiørarkitekter
 • Arbeid med utforming av konkurranseutlysninger
 • Tiltak for å komme tidligere inn i offentlige byggeprosjekter
 • Arbeid med etablering av egne CPV-koder på Doffin
 • Kartlegging av innhold i utdanning og kompetanse
 • Tiltak for å stimulere til etablering av flere masterplasser
 • Arbeid for økt medlemsmasse

     
        

 

Styret har tatt innover seg en stor utfordring og skriver følgende om kommunikasjon i handlingsplanen:

"Vi ser at en av de største utfordringene som NIL møter er at det er et gap mellom medlemmenes bevissthet om foreningen og hva NIL faktisk gjør. Derfor har styret satt det som en viktig prioritering å gjøre tiltak for å brolegge det gapet, og styrke NIL fra innsiden.
Vi skal kommunisere foreningens aktivitet og nye initiativer med gjennomtenkte visuelle uttrykk, form og språk. I vår kommunikasjon skal vi være tydeligere på hva NIL står for og jobber med."

Det er utarbeidet en liste med 16 punkter som omhandler interne og eksterne kommunikasjonsutfordringer, her er et lite utvalg:

 • Facebooksiden til NIL har god aktivitet. I tillegg lages en lukket side for kommunikasjon mellom sentralstyret og lokalstyrene. Lokalstyrene kan også opprette egne lukkede sider for eget styre.
 • Nyhetsbrev linkes til NILs Facebook-side.
 • Arkitektnytt – vi jobber med å stimulere til flere artikler og bredere dekning av våre medlemmer
 • NIL holder tett kontakt med DiBK, Statsbygg i tillegg til samarbeids­partnere som DOGA, NAL, ECIA, SMI osv. og minner stadig om nød­vendigheten av vår kompetanse i alle arkitekturfaglige sammenhenger.
 • Etablere nyhetsbrev til eksterne samarbeidspartnere og aktører med ekstrakt av virksomheten som publiseres årlig.

Registrering av innholdet i NILs årbøker 1988-2016 ned på fagartikkel, prosjekt og skribent i NAL-bibliotekets artikkeldatabase er et arbeid som skal gjennomføres i løpet av en femårs periode, startet i januar i 2017.

Videre definerer handlingsplanen viktige forbedringspunkter for å stimulere til aktivitet i lokalgruppene. Økt kontakt og samarbeid mellom lokalforeninger, sentralstyret og administrasjonen skal bidra til engasjement og interesse. Det planlegges lokalgruppebesøk og årlige møter, samt Skypemøter.

Møbeldesignerenes interesser styrkes ved blant annet profilering av møbeldesign og møbeldesignere i Arkitektnytt og Arkitektur N. NIL skal også være en aktiv bidragsyter i Samarbeidsrådet for møbel og interiørdesign (SMI).

Det er utarbeidet en hel side med kulepunkter som skal sikre kompetanseheving gjennom arrangementer, kurs og faglige foredrag.

De nye planene ble godt mottatt blant medlemmene, og Landsmøtet vedtok både Virksomhetsplanen og Strategi og handlingsplan 2017-2019 slik styret foreslo.

Styret har mye å ta fatt på de kommende årene, og det blir spennende å se hvordan det kan løfte oss som fagutøvere og gruppe.


MEDLEMSANSVAR OG MEDVIRKNING


Styret har tatt inn over seg at formidling er en stor utfordring. Det viser seg dessverre at kritiske og unødvendige spørsmål kan komme som en følge av uvitenhet og manglende evne til å holde seg oppdatert og orientert fra medlemmenes side.

Arbeidet som gjennomføres av styret, komiteer og arbeidsgrupper i NIL blir verken hemmelighetsstemplet eller arkivert i en nedstøvet skuff. Det blir formidlet ut til medlemmer gjennom flere kanaler, viktigst er nyhetsbrevet som medlemmer får på e-post.

Jeg vet at en travel hverdag kan lede til bunker med fagtidsskrifter i uåpnet plast og e-poster som en ikke får tid til å åpne, men oppfordrer likevel alle til å lese nyhetsbrev fra NIL.

Ikke bare holder du deg oppdatert på nyheter og nyttig medlemsinfo, men du kan også få viktig informasjon som kan lede til økonomisk gevinst og forretningsmessige muligheter. Siste nyhetsbrev i skrivende stund informerte om utlysningen "Arkitektur ut i verden". Søkbare stipender og profileringsmuligheter blir det også informert om i nyhetsbrevet, så følg med og hold deg oppdatert!

 

Siv Senneset
Interiørarkitekt MNIL