NIL-profil januar 2014: Tre interiørarkitektfirmaer uttaler seg om midtveisrapporten

NIL tar pulsen på midtveisrapporten

Styringsgruppen for samarbeidsprosjektet Norges Arkitekter er ferdige med midtveisrapporten. Rapporten redegjør for arbeidet som har vært gjort i løpet av høsten og gir noen svar på hvordan målsettingene kan nås. Andre spørsmål er fortsatt under drøfting. Disse skal besvares når sluttrapporten er klar primo mars 2014.

 

For å «ta pulsen» på NILs medlemmer har vi stilt noen interiørarkitektkontor følgende spørsmål:

      1. Hvordan forholder dere dere til midtveisrapporten? Diskuteres den blant kollegaene?      

      2. Har dere planer om å komme med innspill til mailadressen: norgesarkitekter@arkitektur.no – eller på   dialogmøter fremover?                                                                                                         

      3. Hvilke fordeler og utfordringer ser du/dere ved at NIL eventuelt går inn i Norges Arkitekter?

Stine Lanes Jensen, ZINC

  1. Rapporten er presentert for alle de ansatte og diskuteres videre.
  2. Ja, det er et viktig og engasjerende tema.
  3. Vi ser fordelen i en større organisasjon som reflekterer utviklingen i arkitektfaget, med mer tverrfaglig samarbeid. Vi tror sammenslåingen vil medføre økt kunnskap, og dermed respekt, for hverandres fagfelt. Vi håper at en proffere organisasjon klarer å håndtere balansen mellom enkeltmedlemmers interesser og firmaers ansvar for prosjektene på bedre vis. Mht. ulemper så ser vi jo faren for at de mindre organisasjonene blir mindre synlig

 Bente Irminger,  Fuggibaggi

  1. Rapporten diskuteres ikke, men sammenslåingen diskuteres.
  2. Har ikke umiddelbare planer, men det er jo veldig interessant og positivt det som skjer...
  3. Fordelen er at NIL  kan være en del av et større og mer sammensatt fagmiljø. Ser også at vi kan få større gjennomslagskraft mot andre miljøer. Utfordringene til NIL er å være aktiv og synlig innad i den nye organisasjonen.

 Elisabeth Paus, Iark:

  1. Midtveisrapporten er en grundig analyse av hvor langt arbeidet med Norges Arkitekter har kommet til nå. Den gir svar på mange spørsmål. Mange har nok for eksempel lurt på hvordan og hvorfor AFAG passer inn i denne helheten. Et greit svar er at AFAG er partsrepresentant i arbeidsmarkedet  på lik linje med det fagideelle arbeid. Det er en klar fordel at NIL og AFAG medlemskap blir ett. Pt har vi et dilemma ved at enkelte ansatte kun er medlem av AFAG.
  2. Som leder i NILs utdanningskomité deltar jeg på informasjons-/dialogmøter om Norges Arkitekter.
  3. NIL er for liten som organisasjon til å ha tilstrekkelig politisk påvirkningskraft i forhold til departementer, Statsbygg osv . Som del av Norges Arkitekter vil også interiørarkitektur kunne bli en tydeligere del av faget. Det er også stadig vanskeligere å argumentere for hvorfor man bør være medlem av NIL.  Flere spør seg nok om hva NIL kan tilby dem. Fagideelle, solidariske og historiske argumenter er ikke lenger nok. Vi som har vært fagutøvere en stund vet jo hva NIL har gjort for blant annet lønnsnivået vårt.  Den ene mulige ulempen som vi må jobbe med som en utfordring, er at vi blir tydelige og at vi ikke visker ut NILs historie.