Liten konkurranse om stipendene

Arkitektnytt nr. 03/2015

Går du med en drøm om en studietur, etterutdanning eller kanskje å utforske et område innen interiør- og møbelfaget nærmere? Da kan du søke stipend gjennom NIL.

Hvert år avsettes det til sammen 180.000 kroner til stipender som interiørarkitekter og møbeldesignere kan søke på, hvor 80.000 kroner kommer fra Statens kunstnerstipend. De øvrige 100.000 kronene deler NIL ut til enkeltpersoner eller lokalgrupper gjennom sin egen stipendordning. Til tross for dette kommer det inn få søknader.

NILs Stipendkomité for interiørarkitekter er underlagt Statens kunstnerstipend. Komiteens leder Linge Grindheim er like overrasket hvert år over at så få interiørarkitekter søker på de ulike stipendene. – Til det som kalles diversestipend øremerket interiørarkitekter kom det i 2013 kun inn tre søknader totalt, forteller hun. I 2014 fikk komiteen inn seks søknader fordelt på tre søkere.  

- BARE KREATIVITETEN SETTER GRENSER

Statens Kunstnerstipend tilbyr to ulike stipendordninger for interiørarkitekter og møbeldesignere: diversestipend og arbeidsstipend. Statens Kunstnerstipend har øremerket 80.000 kroner til diversestipender for interiørarkitekter, og stipendkomiteen innstiller til tildeling basert på innsendte søknader. Diversestipend kan, som navnet tilsier, benyttes til en stor bredde av faglig relevant aktivitet, blant annet etablering, kurs, reiser, studier, fordyping, materialer, utstyr, markedsføring og konsulentbistand.

– Her er det egentlig bare kreativiteten som setter grenser, sier Grindheim. – Med en velbegrunnet søknad har man gode sjanser til å få tildelt støtte.

Arbeidsstipend skal gi kunstnere mulighet til å videreutvikle kunsten sin og ha kunstnerisk aktivitet som sitt hovedyrke. Som kunstnere regnes også interiørarkitekter og møbeldesignere. Arbeidsstipendet gis for fra ett til fem år og var i 2014 på 205.000 kroner pr år. Det er imidlertid ikke øremerket penger til arbeidsstipend for faggruppen interiørarkitekter og møbeldesignere, men stipendkomiteen behandler søknader og innstiller til tildeling hvis søknadene er gode nok. Linge Grindheim er opptatt av kvaliteten på søknadene og ønsker at søkerne skal vise tydeligere både hva de vil og hva de kan.

– Søknadene viser generelt litt lite dokumentasjon. Søknaden må vise hvordan det du søker om penger til kan benyttes i ditt videre arbeid. I tillegg styrker det søknaden om du også dokumenterer hva du har gjort tidligere, sier hun.

INSPIRERENDE REISER OG NYTTIGE VERKTØY

Interiørarkitekt MNIL Teresa Lefsaker Brenne avsluttet masterstudiet ved KHiO i 2011 og søkte i 2012 diversestipend som støtte til etablering av sitt firma Brenner for design. De 60.000 kronene hun fikk tildelt investerte hun i viktig software som hun ellers måtte ha utsatt innkjøp av.
– Ved hjelp av verktøyet jeg kjøpte for stipendpengene utviklet jeg meg som designer, forteller hun.
Jeg fikk pusterom til å prøve meg litt frem i starten og sette retningen for firmaet mitt.  

Interiørarkitekt MNIL Anne Sofie Fet søkte også om og fikk stipend til etablering av firma etter endt studium og forteller som Lefsaker Brenne om svært godt utbytte av stipendet, da hun etablerte kontorplass i et kontorfellesskap med flere arkitekter. Fet fikk også i 2009 stipend for en studiereise. 

- Reisestipendet gjorde det mulig å reise til et av de mest inspirerende land i verden, forteller hun. - Jeg reiste til Tokyo, Kyoto og Naoshima og fikk oppleve både moderne og tradisjonell arkitektur og kunst.  Søknadene leveres gjennom en nettbasert løsning, og Fet synes selve søknadsprosessen var grei.

 - Jeg sendte søknad med en konkret plan og budsjett, og rapport i etterkant. Lefsaker Brenne mener arbeidet med søknaden også var til hjelp i faglig utvikling. - Jeg merket at ved å «bli tvunget til» å utdype hva jeg ønsker å gjøre videre som designer, satte i gang tankeprosesser og prosjekter som jeg mest sannsynlig hadde brukt mye lenger tid på, om det ikke hadde vært for søknadsprosessen. Jeg formet en designidentitet som har vært til stor hjelp i videre valg i forhold til det å drive for meg selv. 

NILS EGEN STIPENDORDNING

Også NIL har avsatt en god slump penger til lokalgrupper og enkeltpersoner som søker om støtte til tiltak av betydning som utvikler og synliggjør fagområdet, eller gir merverdi for faget eller fagutøverne. Organisasjonen setter årlig av hele 100.000 kroner til NIL-stipend. 

Tiltaket skal være av interesse for profesjonene og ha betydning for flere enn den som gjennomfører det. Stipendet er ment å stimulere til aktivitet og engasjement blant medlemmene, men daglig leder i NIL, Mona Lise Lien, forteller at det også her kommer inn få søknader.

- Noen lokalgrupper er flinke til å benytte seg av denne muligheten for støtte, sier hun og trekker frem Bergensgruppen som eksempel på en lokalgruppe som har levert gode søknader med ryddig prosjektplan og realistisk budsjett. – Jeg er imidlertid forundret over at ikke flere enkeltpersoner benytter seg av denne muligheten. Vi vil gjerne motta flere søknader om støtte til å utvikle og synliggjøre fagområdet.

 

NIL-stipend

Hvem kan søke: Det enkelte NIL-medlem og NILs lokalgrupper.

Hva kan det søkes om penger til: NIL-stipendet er et bidrag til enkeltmedlemmer og lokalgrupper som ønsker å gjøre noe for utvikling og synliggjøring av fagområdet, eller gi merverdi for faget eller for utøverne. Stipendet er ment å stimulere til aktivitet og engasjement blant medlemmene.

Hvor mye: Det er satt av 100.000 kroner i budsjettet til NIL-stipend.

Søknadsfrist: 15. mai og 15. november hvert år.

Les mer på: http://www.nil.no/stipend/nil-stipend

 

Statens kunstnerstipend

Hvem kan søke: Interiørarkitekter og møbeldesignere.

Hva kan det søkes om penger til: Det kan søkes om to typer stipend: Diversestipend og arbeidsstipend. Diversestipend kan blant annet benyttes til etablering, kurs, reiser, studier, fordyping, material, utstyr, markedsføring og konsulentbistand. Arbeidsstipend skal gi kunstnere mulighet til å videreutvikle kunsten sin og ha kunstnerisk aktivitet som sitt hovedyrke.

Hvor mye: Det er øremerket 80.000 kroner til diversestipend for interiørarkitekter. Det kan også søkes om arbeidsstipend for ett eller flere år. Arbeidsstipend var i 2014 205.000 kroner per år.

Søknadsfrist: 15. oktober hvert år.

Les mer på: http://www.kulturradet.no/sks/alle-stipendene

 

Kaja K. Geiran

Interiørarkitekt MNIL