Hver gang vi møtes

Arkitektnytt nr. 07/2017

«Hver gang vi møtes» er et populært programkonsept på TV2 hvor norske artister har møttes, over romslige vinglass, for å engasjere seg i hverandres arbeid, fortelle om egne erfaringer, og utveksle meninger. Ved siden av å bli en seersuksess har utfallet av programmet vært at flere av deltakerne har uttalt at deltakelsen gav dem ny giv og inspirasjon.


Det er nærliggende å tenke at den uformelle settingen og formatet er avgjørende for at det ikke bare er eksponeringen, men også opplevelsen av å vokse og utvikle seg som utøver, som later til å være deltakernes gevinst. Konseptet forstår deltakerne og legger opp til at de får være seg selv, på sitt beste, blant sine egne.


HVER GANG VI MØTES - I NIL

Fellesskapet og det faglige nettverket i NIL er et område som har fått høy aktualitet i det sittende styrets ambisjoner for utviklingen av foreningen. Ved siden av å være den felles fronten og kontakten i arbeidet opp mot myndigheter og andre interessenter, samt premissgiver i det norske design- og arkitekturfeltet, er utviklingen av NIL som et aktivt nettverk og faglig felleskap av fagutøvere det foreningen har øverst på sin agenda.

I arbeidet med å konsolidere nye NIL, var det ønsket om flere arenaer og arrangementer i løpet av året hvor medlemmene møtes for faglig og sosial omgang, i regi av foreningen eller i de enkelte lokalforeningene, som sto høyest på ønskelisten.Oslogruppens nyttårstreff på Grand Café. Foto: Interiørarkitekt MNIL Jeanette Stene Skogstad


Kontakten med NILere og de ulike lokalforeningene, gir sentralstyret og administrasjonen mulighet til å danne seg et bilde av behovene og utfordringene i felles anliggende og interesser hos medlemmene. I samtale med medlemmer er det enkelt å spore meninger og engasjement. Oppgaven nå blir å legge til rette for formater og konsepter som virker relevante og attraktive. NIL-nettverket skal være et sted hvor meninger utveksles, kunnskap blir født og delt, og oppleves som noe som gir energi i en hverdag som for de fleste preges av at den har for få timer.

Travle mennesker kjenner ofte til hverandre og hva de andre gjør, men det er påfallende hvor sjelden det kommer fram hva de tenker og mener.

Vi trenger møtepunkter som gjør at NILere kan være seg selv på sitt beste. Vilje til å uttrykke seg er blant våre felles grunnleggende egenskaper. Det å la denne få utløp i settinger hvor man er fagperson blant likemenn, øker selvtilliten og bevisstheten rundt egne faglige standpunkt. Erfaring med å sosialisere meninger vil utvilsomt også styrke selvtilliten og evnen til å være stolte og klarttalende fagpersoner, i møte med andre faggrupper i samfunnet for øvrig.
Formen på møtepunktene kan være forskjellige.


MØTEFORMER

Konferanser, foredrag og felles befaringer er gode og nyttige formater for NIL-arrangementer. De er allikevel ofte preget av en form for kunnskapsoverføring som setter noen i førersetet og andre i passasjersetet. Det vi skal sette inn giret på nå er kunnskapsutveksling, ved å legge til rette for arrangementer som gjør veien til talerstolen kortere, eller flytter den ut på gangen enkelte kvelder.

Målet er å tilrettelegge for situasjoner som øker opplevelsen av å være deltaker i et aktivt fagmiljø. Den opplevelsen vil øke både bevisstheten og engasjementet i og for et fag som har mening langt ut over sin umiddelbare nytteverdi.


MULIGE GEVINSTER FRA FAGLIGE SAMMENKOMSTER

 • Økt kunnskap om aktuelle tema
 • Deltakelse i den pågående debatten i arkitekturmiljøet
 • Innsikt i kollegers utfordringer i jobbhverdagen
 • Møte kolleger i uformelle eller formelle omgivelser for å snakke om faglige tema som engasjerer og utfordrer
 • Bli inspirert av andres tilnærming til arbeidsoppgaver
 • Teste ut egne argumenter og utforske nye emner
 • Finne noen som kan mye om det du trenger mer kunnskap om
 • Få dedikert tid til å snakke om de store spørsmålene i om fagets fremtid
 • Høre andre kollegers refleksjoner over en artikkel, bokutgivelse eller produkt

   
       
         

Til v: Workshop om innspill til "Nye NIL" i Oslogruppen. Foto: Interiørarkitekt MNIL Anne Linn Kvalsund
Til h: Faglig fredag i Oslogruppen, befaring hos IARK. Foto: Interiørarkitekt Jeanette Stene Skogstad

 

EKSEMPEL PÅ TEMAER OG FOKUSOMRÅDER

Kan vi få mer fokus på at interiørarkitekten er en planlegger like mye som en designer?
Vi trenger å snakke om prosessarbeid og våre utfordringer på veien til det endelige resultatet.
Vi trenger å diskutere vilkårene for våre prosjekter og muligheter til å forbedre vår posisjon i tverrfaglige prosjekter.


INNSPILL

Initiativ og innspill til formelle og uformelle møtepunkter kan like gjerne komme fra enkeltmedlemmer som fra lokalgruppen eller NIL sentralt. Vi oppfordrer alle NILere til å spille inn tanker og ideer til sin lokalgruppe. Styrelederne i lokalgruppene har sammen med sentralstyret og administrasjonen etablert en egen plattform for deling av informasjon, hensikten er at alle fungerende arrangementer og temaer skal komme hele nettverket til gode.

Det trenger ikke koste mye, planleggingen kan være minimal - og man trenger ikke være mange. Har du et tema du vil vite mer om eller har behov for å diskutere?
Bruk for eksempel et møterom på ditt kontor eller et annet egnet sted og be NIL-administrasjonen om å lage en invitasjon med påmelding via påmeldingsskjema på nil.no. Med noe godt i glasset og noen NILere i hus vil vi garantere engasjement og en inspirerende kveld.

Det å skape et forum der kolleger møtes for å snakke om fag, vil gjøre NIL til det viktigste stedet for interiørarkitekter og møbeldesignere.

Vi ser fremtiden i NIL lyst i møte.


Foto ingress: Planlegging av høstens program, Vestfold/ Telemarkgruppen. Foto: Interiørarkitekt MNIL Therese Fjeldberg-Norheim
 

Torunn Petersen
President i NIL, interiørarkitekt MNIL
Hans Christian Elverhøi Thomassen
Visepresident i NIL, interiørarkitekt MNIL
Mona Lise Lien
Daglig leder i NIL