Hva foregår i NIL?

Arkitektnytt nr. 01/2015

Her kommer en oversikt over komiteer og arbeidsgrupper for 2014-2015

 

I tillegg til NILs styre, administrasjon og de ni lokallagene rundt i Norge som jobber til beste for medlemmene, jobbes det med ulike saker både i organisasjonens faste komiteer og arbeidsgrupper som opprettes etter behov.

KOMITEER
NIL har komiteer for ulike faglige områder: etikk, profesjon, konkurranser, utdanning, opptak, stipend og årbok. Landsmøtet velger komitémedlemmene.

Alle komiteene skal ha 3-5 medlemmer, og medlemmene velges for 3 år med mulighet for gjenvalg. Komiteene skal oppnevne en leder som representerer komiteen ved landsmøter. Mandatene for komiteene legges frem for og vedtas av NILs styre.

Etisk komité behandler innmeldte brudd på NILs etiske regler og treffer beslutninger på vegne av organisasjonen. Leder er Hege Roksand.

Konkurransekomiteen har som mål å arbeide for at interiørarkitektur anerkjennes som et eget fagområde og etterspørres som iArk i utlysning av offentlige og private konkurranser hvor innredning og rehabilitering utgjør hele eller deler av oppdraget. Leder for komiteen er Elin Bashevkin.

Opptakskomiteen behandler søknader om medlemskap på særskilt grunnlag. Søknader behandles to ganger i året med søknadsfrist 1. mai og 1. november. Ved avslag gis en begrunnet tilbakemelding basert på ECIAs kriterier. Leder for denne komiteen er Linda Lien.

Profesjonskomiteen skal bidra til at medlemmenes faglige interesser ivaretas i forbindelse med utvikling av nye lover og regler, gjennom innspill og høringsuttalelser. Hanne Arvik er leder for denne komiteen.

Redaksjonskomiteen skal velge ut prosjekter til årboken sammen med redaktør. Utvelgelsen skjer basert på kriterier utarbeidet av organisasjonen.

Utdanningskomiteen skal bidra til at det utdannes et tilstrekkelig antall interiørarkitekter og møbeldesignere på et anerkjent masternivå i Norge. Komiteens leder er Elisabeth Paus og i komiteen sitter representanter for Kunsthøgskolene i Oslo og Bergen.

Stipendkomiteen er underlagt Kulturdepartementet og forskriften Statens Stipend og garantiinntekt for kunstnere. Medlemmene i denne komiteen behandler søknader fra faggruppen interiørarkitekter og møbeldesignere uavhengig av medlemskap i NIL. Linge Grindheim er komiteens leder.

Du kan lese mer om de ulike komiteene og hvem som sitter i dem på NILs hjemmesider.

ARBEIDSGRUPPER FOR AKTUELLE TEMAER
Mens de faste komiteene oppnevnes av og på landsmøtet og er kjent for de fleste medlemmene, jobber de ulike arbeidsgruppene som opprettes mer ad hoc for å bistå styret i utredning av aktuelle faglige temaer. Arbeidsgruppene etableres etter behov, utfører sitt arbeid etter mandat fra styret - og legges ned igjen.

KRITERIER FOR ÅRBOKEN
Årbokkomiteen har også fungert som arbeidsgruppe for utarbeidelse av kriterier for sammensetting av komiteen samt utvelgelse av prosjekter til årboken. En annen arbeidsgruppe har sett på retningslinjer for kreditering av prosjekter i årboken. Krediteringsgruppen har vært satt sammen av representanter fra interiørarkitektkontorer av ulik størrelse. Utkast til kriterier og retningslinjer fra gruppene har vært forelagt styret og konkurransekomiteen for vurdering, før de ble implementert.

JUBILEUMSFEIRING
NIL fyller 70 år i mai 2015. I tillegg til å planlegge en feiring av dette for medlemmene i slutten av mai, har arbeidsgruppen for jubileet som mål å benytte markeringen til en markedsføring av faggruppen og hva interiørarkitekt- og møbeldesignfagene dreier seg om.

AY10 / EKSEMPELMALER FOR INTERIØRPROSJEKTER
En sak av stor betydning for faget er implementeringen av ny arkitektfaglig ytelsesbeskrivelse (AY10) blant interiørarkitekter. En arbeidsgruppe med lederne i profesjonskomiteen og utdanningskomiteen samarbeider med Arkitektbedriftene i Norge (AiN) om dette arbeidet. Gruppen ønsker at «flest mulig medlemmer tar AY10 i bruk som et verktøy i sitt daglige virke som et ledd i profesjonalisering av interiørarkitekturfaget». Det planlegges et kurs i første halvår 2015.

INNSKJERPEDE KRAV HOS ARBEIDSTILSYNET
En annen sak som opptar mange medlemmer er Arbeidstilsynets nye, ufravikelige krav til en minimumsstørrelse på hver enkelt arbeidsplass på 6 m². Tidligere ble dette beregnet ut fra et gjennomsnitt i en sone for arbeidsplasser. En arbeidsgruppe ser på de interiørmessige konsekvensene av Arbeidstilsynets nye krav, og hvordan dette skal og bør dokumenteres. I gruppen sitter Terese Simonsen og Torunn Petersen i NILs styre.

VEILEDERE FOR UTLYSNING AV KONKURRANSER OM INTERIØRARKITEKTTJENESTER OG MØBELDESIGN
Interessegruppen for møbeldesignerne i NIL har base i Bergen. Møbelgruppens leder Morten Skjærpe Knarrum er styremedlem i NILs styre. Gruppen jobber for tiden med en rettleder for utlysning av konkurranser for møbeldesign.

Konkurransekomiteen jobber med en tilsvarende rettleder for utlysning av konkurranser for interiørarkitekttjenester. Grunnlagene skal forelegges NILs styre og konkurransekomité før de spres.

Følg også med på NILs hjemmeside og informasjonsbrev pr. e-post for oppdatert info om arbeidet som utføres.

HUSK Å OPPDATERE MEDLEMSPROFILEN PÅ NIL.NO, DET KAN SKAFFE DEG NYE OPPDRAG!
NILs medlemmer har mulighet til å opprette sin egen profil og presentere seg selv med tekst og bilder på nil.no. Daglig leder Mona Lise Lien mener imidlertid medlemmene er for lite flinke til å utnytte mulighetene som ligger her for markedsføring av seg selv og sitt firma.
– Jeg får stadig telefoner fra personer og firmaer som søker interiørarkitekt for oppdrag, forteller hun.  – De spør meg etter fagutøvere med kompetanse innen ulike områder, og jeg hjelper dem å søke på hjemmesiden.
Lien ser imidlertid at mange medlemmer verken har benyttet muligheten til å krysse av for ulike kompetanseområder eller skrevet om seg selv på sin medlemsprofil.
– Medlemmene må bli flinkere til å fortelle om hva de kan. Ellers går de glipp av fine muligheter for nye oppdrag! sier hun.

Husk at ord er søkbare på nil.no, legg derfor i det minste inn nøkkelord om din kompetanse på profilen din.

 

Kaja K. Geiran
Interiørarkitekt MNIL