Et dykk i pågående prosesser i NIL

Arkitektnytt nr. 02/2017

NIL har mye på programmet etter at drømmen om ny, felles arkitektorganisasjon for alle profesjonene falt i grus.

Arkitektnytt nr. 07/2016 viet bred plass til framstøtene NIL ruller ut for å styrke medlemmenes posisjon. Vi skal ikke gjenta alt det her, men les gjerne artikkelen på nytt: Fremad for interiørfaget

Kontrahering av interiørarkitekter i offentlige prosjekter

Et av de store, pågående prosjektene er bearbeiding av offentlige oppdragsgivere. En kombinasjon av dokumentasjon, informasjon og tilretteleggelse for enklere kontrahering av interiørarkitekter i offentlige prosjekter vil forhåpentligvis over tid resultere i at interiørarkitektene både kommer tidligere inn i prosjektene, og at det utlyses flere rene interiørarkitekturkonkurranser og -oppdrag.

Fra juni 2016 til januar 2017 har cirka 550 relevante ansatte i offentlig sektor, med hovedtyngde på kommuner og fylkeskommuner, mottatt et følgeskriv med informasjon og et dokument med innføring i kontrahering av interiørarkitekter i offentlige prosjekter.

De tilbakemeldinger vi har fått, er utelukkende positive. Et eksempel er denne: «Takk for viktig info og orientering. Vi har per i år ingen avanserte prosjekter som har behov for særskilt bistand fra interiørarkitekt, men jeg sender infoskrivet videre til våre prosjektledere for evt. fremtidige prosjekter.» - Eiendomssjef NN

 

Mal for utlysning av konkurranser for møbeldesign
For å forenkle prosessen for oppdragsgivere, har NIL utarbeidet en mal for utlysning av konkurranser for møbeldesign. Denne vil bli distribuert til potensielle oppdragsgivere i industrien, privat og offentlig sektor, sammen med et følgeskriv med informasjon om mulighetene for å skaffe seg unike løsninger ved bruk av riktig kompetanse.

Maler tilgjengelig på nil.no
Begge de ovennevnte malene ligger på nettsiden, slik at de er enkelt tilgjengelig for oppdragsgivere som vil forenkle sine egne prosesser.

Dokumentasjon og informasjon
NILs årbok er det viktigste mediet NIL har for å dokumentere kompetanse og gode prosjekter fra MNILs side - og argumentere for at oppdragsgivere bør involvere interiørarkitekter og møbeldesignere så tidlig som mulig i prosessene.
For å få maksimalt utbytte av MNILs unike kjernekompetanse, bør oppdragsgiverne involvere profesjonene i idéfasen, før prosjektet er besluttet og har funnet sin form.


NILs årbok = kvalitet
Prosjektene utgjør mesteparten av innholdet i årboken, i tillegg til faglige artikler, informasjon fra høyskolene, oversikt over NILs medlemmer og faglig relevante annonsører.
Prosjektene medlemmene registrerer i prosjektportalen for vurdering til årboken er av gjennomgående høy kvalitet. Utvalget av prosjekter som kommer med i årboken, gjøres av en sterk faglig jury som vurderer prosjektene opp mot utlyste kriterier. Prosjektene er anonymisert og utvelgelsen gjennomføres som en konkurranse.
For å presentere det endelige resultatet på kvalitativt best mulig måte, benytter NIL seg av Orfeus Publishing som redaksjon og en av Norges beste grafiske designere, Halvor Bodin til å lage det grafiske uttrykket.
Vi er svært takknemlige ovenfor alle medlemmer som bruker av sin tid for å bidra med gode prosjekter, tekster og bilder!

 


Registrering av innholdet i NILs årbøker i NAL- bibliotekets artikkeldatabase
NILs komité for dokumentasjon og vitenskapelig omtale konkluderte i sin første rapport til NILs landsmøte 2016 med at den viktigste oppgaven ville være å få innholdet i NILs årbøker registrert, sikret og gjort tilgjengelig. Som en direkte følge av denne konklusjonen, ble det utformet søknader om støtte, og Norsk Kulturråd ga i november støtte på 200 000 kroner til arbeidet med registrering av innholdet i NILs årbøker for perioden 1988-2016, på fagartikkel-, prosjekt- og skribentnivå.

Registreringen er av stor kulturhistorisk betydning da NILs årbok er det eneste mediet som over tid dokumenterer den historiske utviklingen innenfor interiørarkitektur og møbeldesign i Norge.

NIL har inngått avtale med NAL om registrering også av fremtidige utgivelser.
Les mer på nil.no under Aktuelt: NIL er bevilget økonomisk tilskudd fra Norsk Kulturråd


Finansiering av NILs årbok
Det er annonsørene som finansierer utgivelsen av NILs årbok. Vi har annonseselgere som gjør en formidabel innsats for å skaffe tilstrekkelig med annonsører til at økonomien går i hop. Vi ser at det har blitt tyngre å lykkes med dette.

Vi oppfordrer medlemmene til å fortelle annonsørene at man legger merke til hvem som annonserer i årboken, og at man bruker annonsørenes nettsider til å holde seg oppdatert.

Kom gjerne med innspill om leverandører dere mener mangler som annonsører i årboken, så sjekker administrasjonen ut om de er bearbeidet eller uteglemt.

Sentral godkjenning
Det har foregått, og foregår fortsatt, et omfattende arbeid i forbindelse med at interiørarkitekter ikke får sentral godkjenning etter endringer i Plan- og bygningsloven 1. januar 2016. Det har vært skrevet mye om arbeidet både på nil.no og i Arkitektnytt. Vi oppfordrer at man søker i søkefeltet på nettsiden og leser det som ligger der.

På forsiden på nil.no ligger det et skjema Holte as har utformet som interiørarkitekter kan bruke for å erklære ansvar.

NILs utdanningskomité jobber sammen med høyskolene for å finne en farbar vei, både for at masterutdannede interiørarkitekter skal få sentral godkjenning ved automatikk, og for å se på eventuelle behov for kurs og/eller etterutdanning.

Det planlegges også møte med Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) for oppfølging av innspillene NIL har gitt i forbindelse med vurdering av realkompetanse.

 

Mona Lise Lien
Daglig leder i NIL