Dette er NIL


Arkitektnytt nr. 10-11/2017

Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) er den nasjonale interesseorganisasjonen for interiørarkitekter og møbeldesignere på masternivå.
Foreningen ble stiftet i de glade maidagene i 1945.

Det er bare medlemmer av NIL som kan benytte MNIL i sin tittel.
MNIL er registrert varemerke MNIL®, og er bransjens kvalitetsstempel!

NIL ivaretar medlemmenes faglige og juridiske interesser og arbeider for å styrke fagene og profesjonens synlighet. En stor del av aktiviteten i NIL gjennomføres av frivillige, til glede for alle medlemmer og andre i profesjonen.

Antall medlemmer  : ca 650
Antall lokalgrupper : 9
Ansatte                   : 2 (1,5 stilling)
Faste komiteer       : 9
Arbeidsgrupper      : Ad hoc

Slik er NIL organisert
NIL styres gjennom et direkte demokrati.
Det øverste organet er landsmøte, som gjennomføres innen utgangen av april hvert år. Dette er åpent for alle medlemmer. Beslutningene som tas på landsmøte legger føringer for hvordan foreningen skal driftes og utvikles.
Mellom landsmøtene ledes foreningen av et (sentral)styre på fem medlemmer bestående av president, visepresident og tre styremedlemmer. Det velges en vararepresentant for ett år ad gangen.

NIL er NIL
Lokalgruppene i NIL er ikke selvstendige enheter, men en forlengelse av moderorganisasjonen. NILs medlemmer er automatisk medlem av den lokalgruppen som geografisk dekker vedkommendes bo- eller arbeidssted.

Lokalgruppenes viktigste funksjon er å holde kontakt mellom medlemmene innen gruppene og dessuten kontakt mellom gruppene og NIL. Hver lokalgruppe velger et medlem til NILs landsmøte, fortrinnsvis leder av lokalgruppens styre.
Lokalgruppene står fritt til å velge sin egen styreform og til å fastsette sine egne vedtekter, som må være i overensstemmelse med NILs vedtekter.

Felles mål vedtatt på landsmøte
NILs landsmøte 2017 vedtok ny Virksomhetsplan og ny Strategi og handlingsplan 2017-2019. Planene var utviklet gjennom det siste året i en prosess som involverte alle lokalgruppene i tillegg til styret og administrasjonen. Både NIL sentralt og lokalgruppene skal jobbe mot de felles målsetningene som landsmøte har vedtatt.
Vårt mål er at disse planene blant annet skal gi utslag i økt aktivitet. Dernest skal vi jobbe for å dele informasjon og erfaringer om gjennomførte aktiviteter mellom lokalgruppestyrene. Over tid vil «best practise-informasjonen» bidra til at det blir enklere å planlegge og gjennomføre lokale arrangementer.

Behov for nye ildsjeler
Interiørarkitekt- og møbeldesignerprofesjonene har den statusen de har i dag som følge av arbeidet tidligere generasjoner og foregangspersoner har gjort.

Det ligger i foreningens natur at vi er avhengige av at nye ildsjeler melder seg, for å bidra til stadig vekst og utvikling. Foreningen blir det vi gjør den til. Kanskje er nettopp du den som kan komme med tanker og ideer som ytterligere kan løfte foreningen og medlemmene!

Sentralt
Vi har alltid behov for noen som kan gå inn i verv som danner strukturen i NIL, det være seg styremedlemmer i (sentral)styret eller komitémedlemmer. Kandidater til disse vervene forelegges landsmøte av valgkomiteen i NIL. Det er kun landsmøte som kan velge medlemmer til (sentral)styret og komiteene.

Lokalt
I lokalgruppene er det stort behov for styremedlemmer som kan være med på å skape det lokale fagmiljøet som gir påfyll både sosialt og faglig.
Noen av lokalgruppene har et ganske utbredt samarbeid med lokalgruppene i NAL og NLA. Dette gir muligheter for enda bredere, og mer interessante møter og tverrfaglig fellesskap.
Hver lokalgruppe har sin egen valgkomité som fremlegger forslag til styresammensetning på lokalgruppens årsmøte, som avholdes innen utgangen av mars måned.
Nå har vi særlig behov for nye lokale krefter i Agdergruppen og Hedmark/Opplandgruppen, slik at også disse kan få opp aktivitetsnivået.

Utviklende erfaring
Å delta i den frivillige, faglige og sosiale dugnaden gir erfaringer du ikke kan få på andre måter. Vi opplever at de som har vært eller er en del av de tillitsvalgte har et sterkt nettverk, både lokalt, regionalt, på landsbasis og til dels internasjonalt.
Har man lyst til å bidra kan det åpne seg muligheter og nye horisonter!

Ta kontakt!
Har du spørsmål – eller kjenner at du har lyst til å bidra til aktiviteter i NILs regi – ta kontakt med oss i administrasjonen, og vi svarer deg.

NIL er hva vi sammen gjør den til!

Mona Lise Lien
Daglig leder i NIL