Ny arbeidsgruppe

Ny arbeidsgruppe

Arkitektnytt nr. 04/2022
NIL har opprettet en arbeidsgruppe for å skaffe mer innsikt i hvorfor noen ikke nødvendigvis ser verdien av å tilhøre NIL som en fagideell organisasjon. Målet er å kartlegge og forstå hvorfor potensielle medlemmer ikke er medlem av NIL.

Spørsmålet er ikke hva NIL kan gjøre for meg, men hva du kan gjøre for NIL, er en typisk uttalelse som er blitt sagt om organisasjonen i årevis. Samtidig stilles det spørsmål om NIL sin aktualitet og evne til å følge med i tiden.
På lik linje med våre søsterorganisasjoner NAL og NLA er det i NIL et medlemskrav om at du må ha mastergrad i interiørarkitektur eller møbeldesign fra en utdanningsinstitusjon som er internasjonalt godkjent utdanning.
På landsmøtet til NIL i 2021 ble det fremmet forslag om at de med fullført bachelor kan bli medlem av NIL, uten å ha minimum 3 års erfaring for å søke om medlemskap på særskilt grunnlag. Forslaget skapte debatt og ble nedstemt. I protokollen fra landsmøtet står følgende «styret oppfordres til å diskutere videre om det skal opprettes arbeidsgruppe(r) som skal se på hvordan NIL bedre kan nå frem til og appellere til studenter/de unge, oppfordre flere til å ta mastergrad, samt økte antall studieplasser for denne graden».
Etter landsmøtet opprettet styret i NIL en arbeidsgruppe ledet av NILs varamedlem i styret, Synnøve Sandøy. Arbeidsgruppen består av fire unge og engasjerte medlemmer: Synnøve Sandøy, Else Abrahamsen, Murad Khan og Ragnheidur Björnsdottir. Vi er en gruppe relativt nyutdannede fagutøvere med studiebakgrunn fra ulike utdanningsinstitusjoner, både i Norge og i utlandet. Mange av oss har liten erfaring fra organisasjonsarbeid i NIL og vi kan derfor ikke hele NIL sin rikholdige historie. Men det er vår oppfattelse at den tematikken vi har tatt fatt på nå, ikke på noen måte er ny, men har ligget som en eim over organisasjonen i lang tid.

Vi har mange spørsmål. Hvordan kan NIL rekruttere nye medlemmer? Hvordan kan NIL bedre nå ut til de unge? Hvordan kan NIL styrke de unges stemme i organisasjonen? Er NIL «utdatert»? Oppleves NIL som dagsaktuell og fremtidsrettet? Hvordan få studenter til å fullføre sin utdannelse ved å ta en mastergrad? Er ikke tilbudet for å fullføre utdannelsen god nok? Er tiden inne for en fornyelse av organisasjonen? Og hva slags fornyelse skal det i så tilfelle være og i hvilket omfang? Bør det på ny vurderes en felles forening med medlemmer fra NIL, NAL og NLA?
I 2015 ble deler av denne tematikken adressert i en artikkel i Arkitektnytt 02/2015, der interiørarkitektene Thea Røhrt og Elisabeth Paus delte sine ulike opplevelser og synspunkter om NIL. Vi mener artikkelens innhold fortsatt er høyst aktuell i dag, syv år etter – og vi spør oss: Hva har skjedd i ettertid? Har det skjedd noe? Røhrt representerte «Hva kan NIL gjøre for meg», mens Paus representerte det motsatte «Hva kan du gjøre for NIL». Er det her ikke-medlemmer og medlemmer skiller seg fra hverandre?

For å få svar på disse spørsmålene, må vi henvende oss direkte til kilden; nemlig til de unge og de som ikke er medlemmer i organisasjonen i dag. Arbeidsgruppen har derfor en tredelt målgruppe: studenter i utdanningsløpet (både bachelor- og masternivå), yrkesutøvende som har fullført sin utdannelse, men som ikke er medlem - samt nåværende medlemmene.
Vi har behov for å lære å kjenne de unges behov og oppfatning om NIL – for de representerer framtiden til NIL. Det er de som skal videreføre NIL som organisasjon, og hvis de i dag ikke ser poenget i å være medlem, bør vi alle være enige om at organisasjonen har et stort problem.
Men før vi foreslår tiltak, anerkjenner vi i arbeidsgruppen at vi vet for lite om hva de unge, herunder studenter, nyutdannede og ikke-medlemmer, mener. Først må vi lytte, så kan vi agere. Vi er engasjerte fordi vi ønsker å finne forslag til tiltak, med rot i fakta, og ikke bare poengtere utfordringene.
Som arbeidsgruppe møtes vi jevnlig to ganger i måneden, der vi diskuterer hvordan vi kan nærme oss disse problemstillingene. For å få svar på noen av de spørsmålene vi stiller oss, har vi utarbeidet en spørreundersøkelse; til studenter, ikke-medlemmer og medlemmer. Spørreundersøkelsen vil bli lansert i løpet av våren, med egne rekrutteringsstrategier for å nå den målgruppen vi ønsker. Arbeidsgruppen håper at undersøkelsen vil svare på hva som skal til for at NIL kan være en attraktiv interesseorganisasjon, også for unge medlemmer.

På bakgrunn av undersøkelsen er målet vårt å foreslå konkrete tiltak for å aktualisere NIL og tiltrekke flere unge medlemmer. Arbeidsgruppen håper at alle medlemmer i NIL deler vårt engasjement og hjelper oss med å spre ordet, spesielt til unge og ikke-medlemmer. Vi er veldig spente på hva utfallet av undersøkelsen blir og gleder oss til å vise frem resultatet.

Ragnheidur Björnsdottir
interiørarkitekt MNIL Henning Larsen

Else Abrahamsen
Interiørarkitekt MNIL og partner MakersHub Arkitektur AS

Synnøve Sandøy
interiørarkitekt MNIL Henning Larsen

Murad Khan
interiørarkitekt MNIL Monn Interior Architects