NIL-profil: Presentasjon av NILs etiske komité og komiteens leder
Foto: Britta K. Bergersen

NIL-profil: Presentasjon av NILs etiske komité og komiteens leder

Arkitektnytt nr. 03/2022
Leder av NILs etiske komité:
Kirsti Skulberg interiørarkitekt MNIL

Arbeidssted: Daglig leder i Kirsti Skulberg as, på Adamstuen i Oslo

Utdannet: Møbelsnekker (1978). Interiørarkitekt SHKS (1982). Master arkitekturvern / bygningsvern AHO (2008)

Har vært medlem i NIL siden: 1982
Har ledet komiteen siden: 2018
Antall medlemmer i komiteen 4 (inkl. leder): Interiørarkitekter MNIL Hege Roksand, Morten Haneseth og Camilla Dahl.

Hvilke oppgaver jobber komiteen med?
– NIL har et eget etisk regelverk, som er komitéens arbeidsunderlag. Dette er regler som alle NIL-medlemmer har tilgang til, men som naturlig nok ikke er dagligdags lesning. Vi i etisk komité følger også en egen vedtatt prosedyre for behandling av saker i NIL. Oppgavene kan variere, men de handler primært om forhold og situasjoner som for eksempel oppstår angående habilitet, og når etikk og moral står på spill.

Hvordan går dere frem for å utføre oppgavene?
– Etisk komité behandler kun saker som er meldt inn skriftlig, og vi orienterer administrasjonen og styret om innkomne saker. Innklager blir også gjort oppmerksom på klagegangen. Alle saker er taushetsbelagt. For å sikre nøytralitet i behandling av saken, er det viktig at man er åpen om eventuelle personlige forhold til de involverte, og at man trekker seg ut av den enkelte sak dersom komitéen finner dette riktig. Vi kan også be om advokatbistand ved behov.

Hvilken effekt og betydning for profesjonen har det komitéen gjør?
– I det store bildet dreier det seg om å ha et ansvar overfor samfunnet. NIL-medlemmer skal formidle og fremme sitt arbeid, sin ekspertise og erfaring med sanne uttalelser. Og kun fremme profesjonelle verk eller aktiviteter som er skapt av oss selv, eller våre medarbeidere. Et eksempel er at vi ikke må tolerere at våre navn kobles til realiseringen av et produkt som er vesentlig endret slik at det ikke er i samsvar med vårt opprinnelige arbeid.

Hva hadde konsekvensene vært om komitéen ikke hadde vært virksom?
– Heldigvis har det blitt færre innmeldte saker de siste årene. Habilitet, lojalitet og redelighet er viktige normer som i dag er en del av våre handlingskompass. Det at etisk komité er virksom tror jeg de fleste ikke reflekterer over. Men skulle man bli involvert i en konflikt, så vil det merkes når komitéen «slår med klubba»!

Hva er det som gjør det tilfredsstillende å ha et tillitsverv av denne typen, siden du bruker fritiden til å bidra til det frivillige arbeidet i foreningen?
– ETHOS – moralholdning – et menneskes karakter, har fulgt menneskeindividets utvikling fra tidenes morgen. Et svært interessant tema, som jeg alltid har i bakhodet. Når etikk og moral er så lærerik og aktuell, er det fordi den også forteller noe om tidligere tiders tankearbeid, som gjerne beskriver problemstillinger som fortsatt er aktuelle den dag i dag. Vår holdning til mellommenneskelighet kan avgjøre krig og fred på kloden.

Har komitéen overskudd / initiativ til å tenke nytt – og komme med innspill til forbedringer i struktur eller arbeidsform – eller fungerer det bra slik det er?
– Vi har ingen behov – eller hatt tanker om å gjøre noen endringer.

Hvis du kunne velge fritt, hva hadde vært ditt høyeste ønske for komitéen vært?
– Kanskje at vi fikk litt mer å gjøre?! Et svært interessant tema.

Er det noe spesielt du vil trekke frem som du brenner for i faglig sammenheng?
– JA! Vi må bygge mer i tre. Ikke bare er det fornybart, men treets egenskaper gjør det til det perfekte byggematerialet. Både sterkt og lett, og det gjør noe positivt med oss mennesker. Vi liker å oppholde oss i, og bruke naturen som påvirker oss med tilstedeværende ro. Når vi tar med oss treet inn i hus og interiører så oppstår den samme effekten. Bruk av treverk har stor innvirkning på inneluft og inneklima.Dessverre er bruk av «døde materialer» blitt mest vanlig i for eksempel nye leiligheter i dag. Treverk finnes knapt. Gips, laminat, respatex, vinyl, glassfiber og plast har overtatt interiørene. («Vedlikeholdsfritt»…?!) Jeg har nylig levert et baderomsprosjekt, der all innredning og kledning av både vegger, gulv og himling er i treverk. Dette er et resultat av et eksperiment jeg har tenkt på lenge, og det ble svært godt mottatt av kunden. Mine argumenter for at treverk er ideelt i et våtrom, er at tre har evne til å oppta fukt og samtidig avgi energi i form av varmestråling. Dette er også kjent som hygotermisk effekt. I praksis betyr det at vanndamp i luften lagres inne i treverket i stedet for at den blir liggende på overflaten. (Vi kjenne alle til duggede speil og rennende fukt på flisveggen.) Den hygotermiske effekten betyr også at den lagrede fuktigheten slippes langsomt ut og skaper et jevnt klima i rommet. For at denne effekten skal kunne skapes, er det viktig at treverket er ubehandlet, og at overflaten forblir åpen og porøs slik den er fra naturens side. Da er det heller ikke nødvendig med ventilasjon!

Hvor er profesjonen om 10 år?
– Forhåpentligvis fortsatt begrunnet med: VENUSTAS / skjønnhet, FIRMITAS / holdbarhet, og UTILITAS / nytte!

Hvor skal NIL være om 10 år?
– Fortsatt en viktig institusjon for oss utøvere.

Er det noe annet du vil nevne?
– Husk GJENBRUK!

Komiteene er en del av grunnstrukturen i NIL. Det faglige utviklingsarbeidet som foregår i komiteene er NILs svar på en «fagavdeling». Komitémedlemmer velges av landsmøte som er foreningens øverste organ og avholdes en gang per kalenderår. Komitéarbeidet er basert på dugnad og utføres av særdeles kompetente medlemmer. Komiteene avlegger årsrapport for landsmøte. Daglig leder i foreningen er komiteenes koordinator og sørger for at komiteenes forslag og meninger bearbeides og spres.

Mandat: NILs etiske komité behandler innmeldte brudd på NILs etiske regler. Dersom komiteens beslutning ankes, gir komiteen en innstilling til styret i som avgjør saken. Etisk komité skal avgi uttalelse i saker hvor styret innstiller på eksklusjon av et medlem til landsmøtet.