NIL-profil: Presentasjon av NILs profesjonskomité og komiteens leder
Leder i profesjonskomiteen Bjørg Eva Røssaak. Foto: Thomas Mellbye/ Zinc

NIL-profil: Presentasjon av NILs profesjonskomité og komiteens leder

Arkitektnytt nr. 11/2021
Leder av NILs profesjonskomité:
Bjørg Eva Røssaak interiørarkitekt MNIL
Arbeidssted: Zinc AS, interiørarkitekt og partner
Utdannelse: Statens Håndverks- og kunstindustri Skole (SHKS) i Oslo, i dag KHiO
Har vært medlem i NIL: Til og fra helt siden studiedagene, nå medlem siden 2017
Har ledet komiteen siden: 2018
Antall medlemmer i komiteen: 4; Sara Cavalheiro, Inghild Dyrnes Karlsen, Gerd Solveig Leiros og Ingunn Skulbru (vara)

Hvilke oppgaver jobber komiteen med?
Vi går gjennom relevante høringsrapporter og gjør en vurdering av om tema og sak er viktig for komiteen å svare opp. Et godt eksempel på dette er Høringsrapporten om Forsvarlig byggkvalitet, en omfattende rapport som vi leverte svar på i august 2020.

Vi følger også opp andre innspillsforum der vi bidrar med vår fagkunnskap. I tillegg har vi gjennomgått NILs nettsider, og er i gang med en nødvendig opprydding i innholdet på medlemssidene der. En rød tråd i vårt komitéarbeid er nødvendigheten av å synliggjøre faget vårt både innad i byggebransjen og utenfor. Her er det mye å gjøre!

Hvordan går dere frem for å utføre oppgavene?
Med to medlemmer i Oslo, ett i nord og ett i vest, er møter på Teams en ideell løsning. Vi har hatt 5-6 møter så langt i år hvor vi legger frem innspill og synspunkter på saker vi skal svare opp, og så går utkast frem og tilbake via mail eller Teams.

 

Engasjementet for faget vårt er på topp, og selv om sammensetningen i komiteen har et bredt spenn i alder og geografi - og vi har en nokså forskjellig arbeidshverdag - så har vi alle hatt opplevelser på jobb hvor vi ikke blir sett på som en fagressurs på lik linje med arkitekt og landskapsarkitekt. Engasjementet kommer til uttrykk i det vi svarer opp og er også noe vi bruker tid på i møtene: Hva skal til for å få alle til å forstå hvilken sterk, faglig ressurs interiørarkitekten er i alle ledd av en byggeprosess?

Hvilken effekt og betydning for profesjonen har det komiteen gjør?
Det vi brenner for i profesjonskomiteen, er et engasjement som også fremmes av hele NIL-organisasjonen. Selv om de andre komiteene har en annen tilnærming ut fra sine oppgaver og mandat. Jeg tror alle interiørarkitekter og møbeldesignere forsøker å påvirke gjennom sitt daglige virke, men vi som komité kan jobbe med dette helt eksplisitt. Vi skal alltid utvikle oss og bli bedre, men det leveres så mye kvalitet i prosjektene i dag at jeg mener vi har ingenting å bevise. Men vi har svært mye å vise!

Hva hadde konsekvensen vært om komiteen ikke hadde vært virksom?
Da hadde ingen svart opp offentlige høringer på vegne av NILs medlemmer. Rapporten om «Forsvarlig byggkvalitet - rapport fra Byggkvalitetutvalget - forslag om endringer i plan- og

Bygningsloven» er et 120-siders dokument som omfatter alle fag og utførende som er involverte i arbeid med bygg. Bortsett fra oss interiørarkitekter, som ikke er nevnt med ett eneste ord! Det er både rystende og alarmerende. Denne uvitenheten må vi til livs. Ting tar tid, men komiteens arbeid skal på sikt bidra til å synliggjøre vår fagkompetanse.

Hva er det som gjør det tilfredsstillende å ha et tillitsverv av denne typen, siden du bruker av fritiden til å bidra til det frivillige arbeidet i foreningen?
Jeg brenner for interiør- og møbelfaget og har alltid hatt klare oppfatninger av bransjen vi er en del av. Da jeg ble NIL-medlem igjen for 4 år siden, var det fordi det var på tide å være en aktiv part, ikke bare kommentere fra sidelinjen. Og når folkene jeg møter deler dette engasjementet, er det veldig givende! Vi har mye å gjøre i komiteen, og tiden strekker på ingen måte til, men vi er godt i gang!

Har komiteen overskudd/initiativ til å tenke nytt – og komme med innspill til forbedringer i struktur eller arbeidsform – eller fungerer det bra slik det er?
For oss som for så mange andre, kom aktiv bruk av Teams som et resultat av pandemien. Det passer perfekt som verktøy for komiteen. Vi opplever at vi har både overskudd, initiativ og lav terskel for å komme med innspill til hvordan vi gjør ting, men felles for alle medlemmene i en travel hverdag, det skorter på tid til å få fulgt opp alt vi gjerne vil.

Hvis du kunne velge fritt, hva hadde ditt høyeste ønske for komiteen vært?
At både struktur og lovverk endres slik at interiørarkitekten kan stå som ansvarlig part inn i prosjektering. Slik det er nå, kan vi tegne løsninger som godkjennes av byggherre eller bruker, men som siden må tegnes opp en gang til av arkitekt siden de står som ansvarlig søker. Dette er meningsløs bruk av ressurser.

Er det noe spesielt du vil trekke frem som du brenner for i faglig sammenheng?
Tverrfaglig samarbeid. La det ikke være noen tvil om at løsningene blir bedre når flere hoder har tenkt sammen. Det å få inn alle aspekter og innspill fra mange forskjellige fag tidlig i prosessen, kan utmerket godt være suksessfaktoren i et prosjekt.

Hvor er profesjonen om 10 år?
Mer sammensatt av flere fagområder som påvirker mennesket og dets adferd og behov, alltid sett i sammenheng med miljø og bærekraft. Designfaget er en viktig ressurs når vi skal løse klimaproblemene i dag og framover.

Hvor skal NIL være om 10 år?
Til stede. Større. Med stor påvirkningskraft som en av aktørene som setter dagsordenen.

 

Komiteene er en del av grunnstrukturen i NIL. Det faglige utviklingsarbeidet som foregår i komiteene er NILs svar på en «fagavdeling». Komitémedlemmer velges av landsmøte som er foreningens øverste organ og avholdes en gang per kalenderår. Komitéarbeidet er basert på dugnad og utføres av særdeles kompetente medlemmer. Komiteene avlegger årsrapport for landsmøte. Daglig leder i foreningen er komiteenes koordinator og sørger for at komiteenes forslag og meninger bearbeides og spres.

Mandat: NILs Profesjonskomité skal bidra til at medlemmenes faglige interesser ivaretas i forbindelse med utvikling av nye lover og regler, gjennom innspill og høringsuttalelser. Komiteen skal gjennom sitt arbeid medvirke til at sekretariatet utarbeider informasjon, kurs og systemer som sikrer høy kvalitet i fagutøvelsen og overholdelse av lover og regler.