NIL-styrets holdning til medlemskap for bachelor-kandidater

NIL-styrets holdning til medlemskap for bachelor-kandidater

Arkitektnytt nr. 04/2021

Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) er en demokratisk medlemsforening med vedtekter som åpner for at medlemmer og lokalgrupper kan spille inn saker for behandling i foreningens øverste organ, landsmøte.

Til NILs digitale landsmøte torsdag 22. april, har det rett-tidig kommet inn en sak, fra interiørarkitekt MNIL Trond Ramsøskar, tidligere president i NIL - med forslag om å åpne for fullverdig medlemskap for interiørarkitekter/ søkere med bachelorgrad.

Styret er gjort kjent med at saken også er spilt inn til lokalgruppenes årsmøter – og at lokalgruppenes møtedeltakere dermed har mottatt saksinformasjon sett fra Ramsøskars ståsted.

Styret finner det nødvendig å gå ut med sin holdning, slik at alle medlemmer får informasjon og tid til å tenke seg grundig om, før man deltar i behandlingen av saken på landsmøte – eller gir sin fullmakt til et annet medlem.

OMKAMP OM MEDLEMSKAP I NIL FOR UTEKSAMINERTE MED BACHELORGRAD
På NILs landsmøte 2013, det siste året Trond Ramsøskar var president i NIL, fremmet styret et forslag om vedtektsendring som ville gi uteksaminerte studenter med BA-grad direkte medlemskap i NIL. Forslaget fikk ikke tilstrekkelig flertall på landsmøtet.
I et åpent brev i Arkitektnytt i 2020 skriver Trond Ramsøskar til styret at det er på tide å åpne opp for BA-medlemskap.

STYRETS ANBEFALING
Styret i NIL anbefaler NILs landsmøte 2021 å stemme for å opprettholde dagens kriterier for opptak av medlemmer i NIL, med fokus på kvalitet - og ikke kvantitet i medlemsmassen.

HISTORIKK
NIL ble etablert i 1945. Fra dag én har NILs vedtekter krevd høyeste grad/utdannelse for direkte medlemskap. Utgangspunktet var diplomutdanning ved SHKS. I 1986 ble denne graden endret til hovedfag. I 2003 besluttet myndighetene at utdanningen skulle endres til 3-årig BA-studium med påbygning av et 2-årig MA- studium. 2007 var det første året en student gikk ut med mastergrad på Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO).

Universitetet i Bergen (UiB), Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) og Høyskolen Kristiania (HK) tilbyr i dag BA- studium. Både UiB og KHiO har MA-studium og HK arbeider med siste innsats vis á vis NOKUT for godkjenning av MA-studium. Det at HK snart kan tilby MA-studium innen interiørarkitektur vil ha stor betydning for studentene og deres tilgang på studieplasser.

ARBEID FOR FLERE MASTERPLASSER – SVEKKES NIL VED EN VEDTEKTSENDRING?
Både arkitekter og landskapsarkitekter har 5-årig studium for å bli tatt direkte opp som medlem i Norske arkitekters landsforbund (NAL) og Norske landskapsarkitekters forening (NLA) og rett til å benytte merkene MNAL og MNLA i forbindelse med sin tittel.

Det er for få masterplasser innen interiørarkitektur og møbeldesign i Norge. NIL vil antakelig ha mindre tyngde i argumentasjonen for flere masterplasser om det åpnes for fullverdig medlemskap i NIL for søkere med BA-grad.

VAREMERKET MNIL®
Arkitekt, landskapsarkitekt, interiørarkitekt og møbeldesigner er ikke beskyttede titler. Det betyr at de som ønsker å benytte disse titlene kan gjøre det. Derfor er det tungtveiende for medlemmer av arkitektforeningene å kunne benytte et varemerke som bekreftelse på høyere utdanning og kompetanse på masternivå.
I spørreundersøkelsen gjennomført blant medlemmene i NIL i februar 2021 er det enstemmighet om at tittelen MNIL® er en av de viktigste årsakene til medlemskap.

NIL OG EUROPEAN COUNCIL OF INTERIOR ARCHITECTS (ECIA)
NIL er medlem av ECIA, som er den europeiske foreningen for interiørarkitektforeninger i Europa. I 2018 opprettet de en arbeidsgruppe for å oppdatere “The European Charter of Interior Architecture Training 2020” med retningslinjer for utdannelsen av interiørarkitekter. Denne rapporten ble ferdigstilt i første kvartal 2021. Hovedkonklusjonene er en anbefaling om å styrke utdannelsen innen profesjonen med 3-årig BA-studium + 2-årig MA-studium - og mulig videre studium på PhD-nivå.

Styret i NIL har vært i kontakt med ECIA i denne saken – og styret i ECIA anbefaler på det sterkeste at NIL opprettholder dagens opptakskrav for medlemskap.

Enkelte av NILs søsterorganisasjoner i ECIA har strengere kriterier enn NIL for opptak av medlemmer - med krav om to praksisår i tillegg til masterutdannelsen.

DANSKE INTERIØRARKITEKTER STÅR UTENFOR ECIA
Interiørarkitekter i Danmark innfrir ikke kravene for medlemskap i ECIA fordi fagutøverne ikke oppfyller kravene i ECIA’s charter til entry level, dette skyldes fusjoner og fisjoner ved utdanningsinstitusjonene i Danmark.

KAMPEN OM GODKJENNINGSORDNING FOR MNIL/ INTERIØRARKITEKT I BYGGESAK OG EVT. KONSEKVENS AV VEDTEKTSENDRING
NIL har siden januar 2016 kjempet en innbitt kamp for at interiørarkitektur skal bli et eget godkjenningsområde i byggesak. Styret antar at foreningen vil miste noe av sin gjennomslagskraft i denne saken om medlemmene ikke lenger har diplomutdanning, hovedfag eller mastergrad.

NILs OPPTAKSPROSESS
Har man bestått studium med BA+MA basert på ECIAs kriterier for interiørarkitektur/møbeldesign blir man automatisk tatt opp som fullverdig medlem i NIL.

Man kan også søke medlemskap på særskilt grunnlag. Ca. 25 % av dagens medlemmer i NIL er tatt opp på særskilt grunnlag. Ca. 65 % av de som søker får av opptakskomiteen godkjent sin søknad om medlemskap i NIL. Sentralstyret mottar av og til klager på avslag. De siste fem årene er kun en klage sendt i retur til opptakskomiteen for ny vurdering.

UTVIDET STUDENTMEDLEMSKAP I NIL, VEDTATT AV NILs LANDSMØTE 2019
Velger man å avvente videre studier, eller å avslutte studiene etter BA-nivå, kan man etter endring i NILs vedtekter i 2019 videreføre studentmedlemskapet i NIL i inntil tre og et halvt år - for deretter å søke medlemskap på særskilt grunnlag, https://nil.no/medlemskap/opptakskrav.
Det oppfordres til å søke medlemskap når kompetansen og kvaliteten på arbeidet tilsier forventet nivå til fullverdig NIL-medlemskap.

ANTALL MEDLEMMER I NIL HAR ALDRI VÆRT HØYERE
Ved årsskiftet 2020/2021 hadde NIL 700 medlemmer, hvorav 446 var ordinære medlemmer, 92 var pensjonistmedlemmer (mange er fortsatt i arbeid) og 162 studentmedlemmer – hvorav 41 har utvidet studentmedlemskap.

NILs ØKONOMI
Inntektskildene i NIL er primært medlemskontingent og annonseinntekter. De senere årene har det vært en tendens til fallende annonseinntekter, denne trenden har nå snudd som en følge av tiltak som er satt inn. Digitalisering av årboken med en egen nettside: interiørogmøbler.no når flere interessenter og sikrer at annonsørene er med oss videre. I 2021 har annonseinntektene økt i forhold til foregående år. Økonomien i NIL er sunn og skal ikke være til bekymring for våre medlemmer.


Saken behandles i digitalt landsmøte i NIL 22. april kl. 15-18


Monica D. Heck
Interiørarkitekt MNIL
President i NIL