NIL-profil: Presentasjon av NILs konkurransekomité og komiteens leder
Elin Skjeseth Bashevkin. Foto: Trond Isachsen

NIL-profil: Presentasjon av NILs konkurransekomité og komiteens leder

Arkitektnytt nr. 02/2021
Leder av NILs konkurransekomité: Elin Helene Skjeseth Bashevkin, interiørarkitekt MNIL og sivilarkitekt MNAL
Arbeidssted: Cadi AS; eier, daglig leder og prosjektleder IARK
Utdannelse: Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO) 1988
Har vært medlem i NIL siden: 2007
Har ledet NILs konkurransekomité siden: 2011
Antall medlemmer i komiteen: 4

Komiteene er en del av grunnstrukturen i NIL. Det faglige utviklingsarbeidet som foregår i komiteene er NILs svar på en «fagavdeling». Komitémedlemmer velges av landsmøte som er foreningens øverste organ og avholdes en gang per kalenderår. Komitéarbeidet er basert på dugnad og utføres av særdeles kompetente medlemmer. Komiteene avlegger årsrapport for landsmøte. Daglig leder i foreningen er komiteenes koordinator og sørger for at komiteenes forslag og meninger bearbeides og spres.

Mandat: Konkurransekomiteen har som mål å arbeide for at interiørarkitektur anerkjennes som et eget fagområde og etterspørres som interiørarkitekt i utlysning av offentlige og private konkurranser hvor innredning og rehabilitering utgjør hele eller deler av oppdraget.


Hvilke oppgaver jobber komiteen med?
Vi overvåker alle konkurranser som utlyses for interiørarkitekter på Doffin og lignende, vurderer konkurransegrunnlag og kriterier. Vi kommenterer utlysninger med urimelige vilkår eller mangler. Vi kontakter kommuner og andre offentlige oppdragsgivere ved manglende inkludering av interiørarkitekt-faget for å påvirke dem, og om mulig, til å endre sine utlysninger.

Hvordan går dere frem for å utføre oppgavene?
Vi jobber hver for oss og mailer og snakker sammen på telefon. Administrasjonen i NIL gjør noe av kontaktarbeidet videre. Komitéleder kontakter kommuner og andre.

Hvilken effekt og betydning for profesjonen har det komiteen gjør?
Vi har registrert tilbakemeldinger fra ulike kommuner på at de ikke hadde tenkt på dette og at de vil endre konkurransegrunnlag – det vil si inkludere interiørarkitekt – eventuelt huske på dette ved neste utlysning. At de ikke inkluderer interiørarkitekt beror på det at interiørarkitektur ikke har samme nummerserie i CPV-koder¹ og derfor blir glemt eller oversett. Vi har også fått endret noen vilkår - og fått konkurransen trukket tilbake.

Hva hadde konsekvensen vært om komiteen ikke hadde vært virksom?
Enda større «skyggetilværelse» for profesjonen. Vi i komiteen er «kleggen som biter». Det er åpenbart at det stort sett er forglemmelse siden vi ikke ligger i listen over CPV- koder som naturlig krysses av ved utlysningen. Vi blir glemt.
Av og til er det oppdragsgivere som fremdeles mener vi er unødvendige. Da skriver vi informativt om interiørarkitekters hovedkompetanseområder, og håper de tar det til seg etter hvert.

Hva er det som gjør det tilfredsstillende å ha et tillitsverv av denne typen, siden du bruker av fritiden til å bidra til det frivillige arbeidet i foreningen?
Jeg er genuint opptatt av vårt fags viktighet i det å få gode funksjonelle bygg som brukerne trives i. Gode brukeropplevelser er god samfunnsøkonomi.

Har komiteen overskudd/initiativ til å tenke nytt – og komme med innspill til forbedringer i struktur eller arbeidsform – eller fungerer det bra slik det er?
Vi liker nok mail og telefon veldig godt, men burde nok ta et Teamsmøte for å oppsummere arbeidet vårt et par ganger i året.

Hvis du kunne velge fritt, hva hadde ditt høyeste ønske for komiteen vært?
At vi fikk på plass krav om bruk av interiørarkitekter på lik linje med kravet til landskapsarkitekter i offentlige prosjekter.

Er det noe spesielt du vil trekke frem som du brenner for i faglig sammenheng?
Gode brukeropplevelser er god samfunnsøkonomi.

Hvor er profesjonen om 10 år?
Interiørarkitekter er med i alle offentlige prosjekter som eget fag med egen ytelsesbeskrivelse, på linje med landskapsarkitekter.

Hvor skal NIL være om 10 år?
En større og viktigere organisasjon – mer integrert med Norske arkitekters landsforbund (NAL).

Er det noe annet du vil nevne?
Få med interiørarkitekter i programmering og prosjektevaluering. Tidligfase legger så mange premisser for et prosjekts vellykkethet. Interiørarkitektens etterprøving av funksjonalitet vil styrke tidligfaser.
Leder av konkurransekomiteen i NIL har observatørstatus i NAL og AiNs konkurransekomité, hvor også NLA er medlem, og deltar i alle møtene i denne komiteen.


Mona Lise Lien
Daglig leder i NIL

_____
Fotnote:
¹ NIL har gjennom flere år hatt kontakt med EU om behovet for egen CPV-kode for interiørarkitektur. CPV-systemet i EU er under revidering og interiørarkitektur står på listen over mulige nye koder.