WerkLeben - to Bauhaus or not to Bauhaus
Noen av tingene som ble samlet inn fra ulike aktører i nettverket i Bergen. Foto: Dag Randen

WerkLeben - to Bauhaus or not to Bauhaus

Arkitektnytt nr. 07/19

Enhver generasjon har rett til å omfavne sin egen tidsånd, men i et samfunn preget av overflod, hva er dagens tidsånd, substans og mening i henhold til design? Kan man finne balansen mellom kulturell bevissthet, sosialt engasjement og økonomisk avkastning, med andre ord; Hva kan design tilføre i en verden preget av overflod?

I samarbeid med Fylkesmannen og med midler fra førstnevnte samt NIL, arrangerte Møbelgruppen i NIL en workshop i Bergen fra 16.-22. juni. Målsetningen var å stille spørsmål ved de verdier som ligger til grunn for design.

Øvrige bidragsytere har vært:
Bergens Skog- og Træplantningsselskap, lokal sag i Bergen
GG möbel, møbelsnekkeri
Aldea, lokaler med tilgang på verksted og utstillingslokale
Espen Tharaldsen, foredragsholder
Siren Elise Wilhelmsen, foredragsholder
Petter Bergerud, foredragsholder

Deltakere:
Camilla Figueroa
Kamilla Stokkevåg
Tora Schei Rørvik
Jouni Kuuva
Kjetil Smedal
Imogen Maufe
Jonas Benedikt Evensen

Møbelgruppen i NIL, styringsgruppen:
Susanne Notøy
Philipp von Hase
Silje Tombre
Marthe Høyheim Lægreid
Erling Revheim
Lina Haveland

Med 14 deltakere og en uke til disposisjon startet uken med et omfattende program bestående av foredrag, befaringer og diskusjoner omkring tematikken. I begynnelsen av uken var det fokus på kartlegging av informasjon, hvor det i samarbeid med Fylkesmannen ble arrangert faglige innspill rundt skogsforvaltning og produksjon. En samling på «Sagen» - Bergens skog og træplantningsselskap, med fokus på forvaltning og råvaretilgang. Besøk på GG møbel med fokus på produksjon, og foredrag av Siren Elise Wilhelmsen og Petter Bergerud med fokus på å lære med hendene. Wilhelmsen fortalte om sitt stipendiatprosjekt ved UiB med fokus på design som metode for forskning. Siren jobber med invaderende plantearter, og vektlegger viktigheten av å tilegne seg kunnskap om fremmede arter, blant annet parkslirekne.

Alle de faglige innspillene hadde fokus på tre som materiale, og var bygget opp rundt en sirkulær og lokal tankegang. Utover dette holdt Espen Tharaldsen et foredrag med påfølgende samtale. Espen har blant annet skrevet boken Hverdagens forvandling: Om Rudolf Steiners estetikk, og er svært interessert i Bauhaus-filosofien, dens historiske utvikling og dagens tanker rundt dette. Under den påfølgende samtalen diskuterte deltakerne manifesteringen av Bauhaus' visjoner i henhold til dagens samfunn både med tanke på økologisk transformasjon, funksjonalisme, samt foreningen av det kunstneriske og det industrielle.
Helheten av dette dannet et sterkt grunnlag for workshopens tematikk. Grunnlaget var plattformen for rike diskusjoner rundt håndverkets viktighet, designerens rolle, Bauhaus som filosofi og dagens samfunnsutvikling. Hva er hovedessensen i problemstillingen, og hvilken betydning er ønskelig å legge i sluttresultatet?

Viktigheten av kulturell bevissthet ble diskutert, men hvordan skaper en det neste steget for å foredle og skape verdier og holdninger - noe som igjen er med på å forme fremtiden? I denne fasen ble det besluttet å kartlegge nettverket i Bergen, samt fokusere på engasjement og involvering gjennom leken og nysgjerrighet i mennesket. Som et resultat av rike diskusjoner og samtaler som har omhandlet verdien av lokal produksjon, synlig nettverk og kunnskap ble det skrevet et manifest, samt bygget en installasjon. Gjennom problemstillingen ønsker deltakerne å belyse mangelen på et lokalt nettverk for å kunne etablere mulighet for produksjon og ivareta kunnskap, samt immateriell og materiell kulturarv. Dette vil også legge grunnlag for verdiskaping og et mer sirkulært samfunn i en verden preget av overflod.

MANIFEST

INTERAKSJON - Samarbeide og transformere kunnskap gjennom et lokalt nettverk av engasjement og involvering for å bidra til økt bevissthet rundt samfunnsmessige utfordringer.

SIRKULÆR - I et samfunn preget av overflod vil det være nødvendig å utvikle et mer sirkulært samfunn for å vedlikeholde og sikre våre og fremtidige generasjoners muligheter. Fremtidens design bør ta hensyn til verdikjedetenking med fokus på ikke bare resirkulering, men sykliske prosesser.

SYNLIGHET - Sirkulære samfunn er avhengig av synlighet lokalt og nasjonalt. Vi befinner oss i en tid hvor håndverksteknikker er i ferd med å dø ut. Slik forsvinner også vår evne til å ivareta essensielle kunnskaper og vår kulturarv.

BERØRE - Design har en egen evne til å kommunisere utenfor det verbale. Det vektlegges verdien av å designe med sansene i fokus, å berøre menneskene gjennom nysgjerrighet, lek og interaksjon. Dette for å internalisere opplevelsene og erfaringene i subjektet som vil bidra til å forme identitet, verdier og holdninger.

WABI SABI - Materialets naturlige lyter/utseender kan bidra til verdiskaping og produksjon både lokalt, regionalt og nasjonalt. Som formgivere har man et ansvar i henhold til materialkunnskap og -forvaltning, samt etablere en bredde av estetisk oppfattelse.

BEVISSTHET- Gjøre kunnskap lettere tilgjengelig og begripelig for alle, for å bidra til økt bevissthet. Gjenkjenne og fremme eksisterende og nye verdier for å kunne vekke nysgjerrighet og etablere rom for refleksjon til å stille spørsmål og forme endring tilpasset fremtiden.


Som en synliggjøring av manifestet og det kartlagte nettverket ble det bygget en installasjon; WerkLeben, med objekter og materialer som representerer ulike aktører - som igjen ble til en funksjonell kulebane for lek. Med fokus på nysgjerrigheten og leken i mennesket for å skape engasjement og involvering. Materialene ble samlet inn av de ulike aktørene under kartleggingen, og arbeidet ledet oss til flere inspirerende formgivere og håndverkere, blant annet Norges siste gjørtler som er i ferd med å legge ned. Han viste støpeformer og teknikker med dype røtter i Bergens kulturarv, både i form av kunnskap og omgivelser.

Dette gjorde inntrykk på gruppen og viste viktigheten rundt kartleggingen av et nettverk. Kunnskap og kulturarv forsvinner hvis vi ikke klarer å synliggjøre verdien av lokale ressurser, samt aktivt bruke disse.

Workshopen i regi av Møbelgruppen i NIL har skapt engasjement og synlighet som er viktig i den fremtidige samfunnsdebatten. Gruppen ønsker å jobbe videre for å etablere design som en tydeligere bransje og fagfelt, både som nettverk og med tanke på samfunnsutviklingen.

Utstillingen skal stå på Aldea til august, deretter fraktes den til Oslo og stilles ut på Designers Saturday. Tematikken er kompleks, og dette er bare én måte å angripe den på. Uansett har engasjerte mennesker vært med på reisen som kan gjøre en forskjell.


Lina Haveland
På vegne av Møbelgruppen i NIL