Interiørarkitektene vil ta ansvar for eget arbeid

Interiørarkitektene vil ta ansvar for eget arbeid

Arkitektnytt nr. 07/18
I skrivende stund er vi i NIL svakt optimistiske til at interiørarkitekter med mastergrad snart kan søke om sentral godkjenning for arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 1 og 2. Det har vært en lang og tung vei frem dit vi er i dag, men blir utfallet som vi håper, er det verdt all frustrasjon og bruk av ressurser og energi – gjennom to og et halvt år.

 

På grunn av synsing om interiørarkitektenes teoretiske kompetanse, i stedet for en kvalifisert vurdering av studieplanenes innhold, blir alle søknader om sentral godkjenning avslått. Kampen for en rettferdig behandling av interiørarkitekter er en kamp NIL ikke gir seg på, vi krever likebehandling av alle arkitekturdisiplinene.

Saken er på en måte komplisert, men egentlig ganske enkel. For å få sentral godkjenning må man tilfredsstille både krav om teoretisk kompetanse og ha relevant erfaring i forhold til prosjektet man søker godkjenning for. Ved å få sin teoretiske kompetanse underkjent, utestenges man fra å ta ansvar for egne arbeider. Ofte gjør man hele jobben, for så å betale andre for å signere byggesøknaden.

På grunn av endringer i lovverket 1. januar 2016, som var initiert av myndighetene for å sikre seriøsitet i byggenæringen, og at lokal godkjenning i byggesak (som de fleste av NILs medlemmer jobbet med) forsvant, søkte interiørarkitektene fra januar 2016 om sentral godkjenning. Problemet oppsto da samtlige fikk avslag.

Medlemmer som hadde mottatt avslag på sentral godkjenning kontaktet NIL for å få hjelp til å nå frem ovenfor Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

Vår arbeidshypotese var at DiBK hadde feil eller mangelfull informasjon, og vi jobbet derfor målrettet for å få klare svar fra DiBK på hva som var problemet. Etter et halvt år fikk vi endelig svar: Så langt har vi vurdert studiet interiørarkitektur (bachelor eller høyere) til ikke å være tilstrekkelig relevant til å kvalifisere for sentral godkjenning for prosjektering av arkitektur.

Det ble ikke pekt konkret på hva som er mangelfullt i studieplanene. NIL fikk dermed sin hypotese om mangelfull eller manglende informasjon bekreftet. NIL sendte DiBK kontaktinfo til de fagansvarlige for masterstudiene ved høgskolene til saksbehandleren i DiBK - som bekreftet at de skulle kontakte høgskolene.

I slutten august 2016 fikk vi bekreftet at DiBK ikke hadde fulgt opp høgskolene. 

NIL sendte en formell henvendelse til Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB)/i dag Universitet i Bergen, KMD – og til Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) hvor vi redegjorde for problemstillingen og ba høgskolene beskrive /dokumentere det nivået utdanningen har innen:

  • arkitekturprosjektering med arkitektonisk utforming
  • konstruksjonssikkerhet
  • sikkerhet ved brann
  • planløsning
  • miljø og helse
  • bygningsfysikk
  • energi og lydforhold

Videre ble høgskolene bedt om også å se på utdanningens innhold i forhold til innholdet i Byggteknisk forskrift, TEK10. I Byggesaksforskriften SAK10 §11-2 og §11-3 vises krav til utdanning og innhold.

Det var en stor oppgave NIL som faginteresseorganisasjon for masterutdannede interiørarkitekter ba utdanningsinstitusjonene å gjøre. Høgskolene så viktigheten av arbeidet og nedsatte arbeidsgrupper som jobbet frem beskrivelser og dokumentasjon.

I oktober 2017 fikk NIL et møte med DiBK ved direktør for sentral godkjenning, Steinar Andersen.
DiBK bestemmer seg for å igangsette et prosjekt i eksternt fagmiljø for å vurdere innholdet i studieplanene, fordi det er viktig at uhildede og kompetente øyne ser på utdannelsen opp mot Plan- og bygningsloven / lover, regler og forskrifter. Måle innholdet i studiene opp mot disse.
Prosjektet rapporterer til Steinar Andersen. DiBK vil forholde seg til det prosjektet anbefaler.

(Fra møtereferatet.)

I desember 2017 begynte Rådgivningsfirmaet Analyse & Strategi på oppdraget som var definert av DiBK. I februar 2018 var rapporten klar.

15. mars 2018 er det møte mellom DiBK, Analyse & Strategi og NIL hvor rapporten og konklusjonen blir gjennomgått. Konklusjonene er positive.
NIL blir bedt om å holde på informasjonen til over påske, da DiBK ønsker å informere andre aktører.

5. april 2018 får NIL positivt svar på vårt spørsmål om interiørarkitekter med diplom eller hovedfag faller inn under rapporten og konklusjonen som gjelder master, svaret er positivt: Diplom/hovedoppgave vil også bli godkjent. (Se rapporten 8 OPPSUMMERING – ANBEFALING)

7. april 2018 på NILs landsmøte i Trondheim presenterer direktør for sentral godkjenning i DiBK, Steinar Andersen, rapporten og konklusjonen.
NIL feirer sammen med medlemmene at to års lang kamp endelig har ført frem.

Etter NILs landsmøte 7. april 2018
Så begynner neste omgang i det som begynner å minne om en farse som følge av innsigelser som går på at DiBK har skaffet seg et for svakt beslutningsunderlag. Og at Rapporten har kun vurdert deler av kvalifikasjonskravene som stilles til arkitekturprosjektering, og ikke vurdert i hvilken grad interiørarkitekten har relevant og tilstrekkelig utdannelse innen de sentrale delene av godkjenningsområdet, arkitektonisk utforming innbefattet temaer som kontekstuell tilnærming og tomteanalyser, hele bygg eller bygningsmiljøer, planløsning, miljø og helse, energi og lydforhold og klimaskall.

13. april 2018 ringer direktør i DiBK, Morten Lie til NIL og informerer om at de omgjør beslutningen som er formidlet til NIL.

NIL sender henvendelse til statsråd Monica Mæland i KMD og ber departementet gripe inn i saksbehandlingen.

18. april 2018 har NIL møte med direktør i DiBK, Morten Lie. Frustrasjonsnivået og temperaturen er høy, men noen ganger er det nødvendig å gi uttrykk for usensurerte reaksjoner.

2. mai 2018 mottar NIL svar fra statsråd Monica Mæland, KMD som svarer at saken er lei, at DiBK har beklaget, og ber NIL fortsette dialogen med Direktoratet for byggkvalitet siden de er gitt ansvaret for å forvalte den sentrale godkjenningsordningen innenfor de rammer som regelverket stiller opp.

29. mai 2018 er det nytt møte mellom direktør i DiBK, Morten Lie og NIL. Lie informerer om en handlingsplan på fire punkter som de skal gjennomføre, herunder en sammenstilling av informasjon om utdanningene opp mot hele godkjenningsområdet. Denne sammenstillingen skal gjøres både for utdanningsløpet for interiørarkitekter ved KHiO og UiB/KMD - og for arkitekter ved AHO, BAS og NTNU.
Arbeidet skal være klart senest i august.

NIL imøteser utfallet av DiBKs interne sammenstilling og vurdering av studieplanenes innhold opp mot lover og forskrifter, og håper at interiørarkitekter med mastergrad, hovedfag eller diplom snart kan søke om sentral godkjenning – og ta ansvar for eget arbeid.
For mer utfyllende informasjon, se nil.no

Mona Lise Lien
Daglig leder i NIL