Anne Alnæs' studentpris 2023 ble vunnet av Kristine Matland fra KMD ved Universitetet i Bergen
Kristine Matland Foto: Simon Lode

Anne Alnæs' studentpris 2023 ble vunnet av Kristine Matland fra KMD ved Universitetet i Bergen

Anne Alnæs’ studentpris 2023
Tre masteroppgaver konkurrerte i år om Anne Alnæs’ studentpris. Kristine Matland fra Fakultet for Kunst, Musikk og Design, Universitetet i Bergen gikk av med seieren med masteroppgaven «Sirkulær». Vi gratulerer og ønsker alle som i år har gjort seg fortjent til mastergraden lykke til videre!

Kriterier
Alle studentmedlemmer i NIL som i inneværende år har levert og bestått masteroppgave ved UiB, KHiO eller tilsvarende skole i utlandet, med spesialisering i interiørarkitektur eller møbeldesign, kan delta ved å sende inn masteroppgaven.

Vurderingskriterier
Det legges vekt på at oppgaven bidrar til å fremme interiørarkitektur og/eller møbeldesign på et høyt kvalitativt nivå. Prosjektene skal eksemplifisere god design. God design innebærer at problemstillingene er godt formulert, at funksjoner er grundig analysert og at løsningene er av høy estetisk kvalitet. I tillegg vil juryen bedømme kvalitet på tegninger og presentasjonsteknikk.

Juryens begrunnelse
Årets oppgaver var alle meget godt gjennomarbeidet, berørte interessante og aktuelle tema innen interiørarkitektur, og hadde sterkt fokus på merverdi for brukere og samfunn. Juryen er svært imponert over det arbeidet som studentene har lagt inn i oppgavene, og hvordan de med utgangspunkt i ulike problemstillinger bidrar til å fremme interiørarkitektur og møbeldesign på et høyt kvalitativt nivå.  

Vinneren av årets Anne Alnæs’ studentpris viser en eksepsjonell styrke og kompetanse for faget interiørarkitektur i omstillingen mot en mer sirkulær retning, med hensyn til rehabilitering, ombruk og tilpasningsdyktighet. De funn vinneren av årets pris gjør i sin masteroppgave viser til et sterkt behov for å videreutvikle gode systemer for anskaffelse og innhenting av ombruksmaterialer, slik at sirkulær økonomi blir mer lønnsomt og enklere å utføre i praksis.

Prosjektet «Sirkulær» av Kristine Matland utmerker seg med en dyptgående kartleggingsanalyse av materialer og bygningselementer i det valgte bygget, i tillegg til å undersøke muligheter for ombruk fra andre byggeprosjekter i nærheten. Analysen omfatter en grundig redegjørelse for materialenes egenskaper, muligheter for ombruk og tekniske utfordringer. Prosjektet eksemplifiserer god design ved å vise til hvordan design kan brukes som verktøy til å finne nye løsninger i den sirkulære omstillingen.
Juryen lar seg begeistre over prosjektet til Kristine Matland, som de opplever som svært inspirerende og som tilfører ny kunnskap til faget vårt. Sammenhengen mellom prosjektets teoretiske undersøkelse, involvering av fagpersoner fra bransjen og Matlands eksperimentering og uttesting av materialer, gjør at juryen har stor tro på vinnerprosjektet som et bidrag til den sirkulære omstillingen.

Ellen Macarthur Foundation. Sirkulært system diagram.
 

Vinnerprosjektet: Sirkulær av Kristine Matland
Prosjektet «Sirkulær» er en mulighetsstudie som viser en transformasjon fra en tidligere motorfabrikk til et bærekraftssenter med kurslokaler, fellesverksted, seminar, butikk, spisested og kontorlokaler. Det eksisterende bygget, ved Damsgårdsveien 112-113 i Bergen, gis med det ny bruk som et formidlingssenter for kunnskapsdeling hvor temaer som miljøvern, avfallshåndtering og sirkulærøkonomi er i fokus.

Med problemstillingen «Hvordan rehabilitere og gi ny bruk til en eksisterende bygning ved bruk av sirkulære prinsipper som ombruk og tilpasningsdyktighet» utforsker Matland hvordan et prosjekt med sirkulære løsninger kan foregå. I prosjektet undersøker hun hvordan materialer og bygningskomponenter kan få en ny verdi og bruk, og hvordan sirkulære prinsipper kan tas i bruk i interiørarkitekturen. Prosjektet baserer seg på FNs bærekraftsmål og FutureBuilts kriterier for Sirkulære bygg, hvor målet er å ombruke minst 50%.

Hovedvekten i prosjektet legges på hvordan man kan utføre sirkulære løsninger i et eksisterende bygg, gjennom økt ombruk og gjenvinning av eksisterende byggematerialer. Her viser Matland til hvordan man kan rehabilitere bygget ved å ombruke eksisterende dører som er gjort om til foldevegg, og lysarmaturer som er blitt til himling. Tilpasningsdyktighet er også et av de sirkulære prinsippene Matland tar for seg i prosjektet, ved å planlegge for at bygget kan endre funksjon og bruk uten store materielle inngrep. Planløsning, bærekonstruksjon og lettvegger er tilrettelagt for enkel omorganisering av romløsninger.

Problemstilling:
Hvordan rehabilitere og gi ny bruk til en eksisterende bygning ved bruk av sirkulære prinsipper som ombruk og tilpasningsdyktighet?
- Hvordan kan eksisterende materialer og bygningskomponenter få ny verdi og bruk?
- På hvilken måte kan sirkulære prinsipper tas i bruk i interiørarkitekturen?

Filer
Les et kort sammendrag, lenke
Sammendrag plansjer, lenke
Komplett masteroppgave, lenke

Prisen er opprettet til ære for professor i interiørarkitektur, Anne Alnæs, SHKS, som døde i 2003. Les mer om Anne Alnæs' studentpris