Resultat av medlemsundersøkelsen ifbm korona-pandemien, uke 14, 17, 20 og 43

Resultat av medlemsundersøkelsen ifbm korona-pandemien, uke 14, 17, 20 og 43

For oppsummering, se nederst i saken.

Med en situasjon i kontinuerlig endring er det viktig for NIL å ha mest mulig oppdatert informasjon om hvordan medlemmene rammes. Derfor har vi i flere omganger sendt ut en liten spørreundersøkelse med spørsmål om hvordan din virksomhet påvirkes.

Vi kommer til å følge utviklingen nøye, og gjenta denne undersøkelsen med noen ukers mellomrom. Dette for å se endringer over tid. Undersøkelsen sendes alle ordinære medlemmer. 

Oppsummering av NILs medlemsundersøkelser ifbm korona-pandemien    

Undersøkelse 1, sendt 30. mars:               138 svar (30 %), sendt til 459 ordinære medlemmer
Undersøkelse 2, sendt 20. april:                 76 svar (17 %), sendt til 467 ordinære medlemmer
Undersøkelse 3, sendt 13. mai:                  62 svar (14 %), sendt til 485 ordinære medlemmer
Undersøkelse 4, sendt 21. oktober:            92 svar (19%), sendt til 485 ordinære medlemmer

Kommentarer (etter uke 20):
Svarprosenten har falt for hver utsendelse, dette er uheldig da det gir mindre sikkerhet i hvor riktig bilde av situasjonen er.
Det er viktig at NIL sentralt får et så godt bilde av situasjonen som mulig, da vi gir innspill videre til NHO/Abelia – som gir sine innspill til myndighetene.

Hvem har svart:
Kjønnsfordelingen speiler medlemssammensetningen i NIL generelt (ca. 83 % er kvinner og 17 % er menn).
De aller fleste som har svart er i alderen 31-50 – og andelen respondenter i denne gruppen øker. Majoriteten av respondentene bor i Oslo, rundt 57 %. (Ca. 2/3 av medlemmene holder til i Oslo-området.)
93 % av alle respondenter jobber heltid. 95 % er ansatt i en privat bedrift eller driver egen virksomhet.

Tendenser:

For ca. 67 % har koronakrisen hatt direkte virkning på deres virksomhet i stor eller i noen grad. Dette er likt for alle tre undersøkelsene.

Ved spørsmål som dreier seg om frykten for at koronakrisen vil få direkte virkning for virksomheten i tiden fremover, viser den første undersøkelsen at en overveiende majoritet (91 %) fryktet dette i stor eller noen grad. I de to senere undersøkelsene mener rundt 45 % dette «I noen grad», mens alternativet «I stor grad» er halvert fra første undersøkelse (ned til 30 %).

Våre respondenter svarer at de opplever flere utsatte (73 %) enn avlyste oppdrag (39 %), og ca. 34 % opplever permittering. Halvparten opplever vanskeligheter med tilgang på varer eller tjenester fra underleverandører - og rundt halvparten opplever å ha mistet inntekter.

Tendensen i våre tre undersøkelser viser at redselen for tapte inntekter fremover har gått litt tilbake.

Jevnt over fungerer samarbeidet med kunder godt. Våre medlemmer rapporterer ved behov til sine kunder. Situasjonen nå krever hjemmekontor, så kunden legger seg ikke opp i hvor en sitter, så lenge jobben blir utført.

De aller fleste opplever at de i stor eller noen grad har gode arbeidsforhold hjemme.

Samarbeidet internt i bedriftene fungerer gjennomgående bra, kun 3,4 % opplever at det fungerer i liten grad.

Som for resten av samfunnet er det delt når det gjelder hvor stor påvirkning det å passe egne barn har hatt. Noen blir mye påvirket, for andre er det ikke et relevant tema.