ERKLÆR ANSVAR!

ERKLÆR ANSVAR!

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har endelig gitt sin tolkning og konklusjon som ikke gir interiørarkitektene mulighet for å søke sentral godkjenning i forhold til dagens regelverk, til tross for godkjenningen som ble gitt i mars 2018, trukket etter innsigelser fra AiN, AHO, NTNU og NAL. 

Direktoratet er kjent med at interiørarkitekter har søkt om lokal godkjenning før 1. januar 2016 og at de i kommunene fikk innvilget dette. Det er viktig å presisere at lokal godkjenning ikke er erstattet av sentral godkjenning, men erklæring av ansvarsrett.

Interiørarkitekter med masterutdannelse, diplom eller hovedfag kan i utgangspunktet erklære ansvar for innvendige arbeider i alle tiltaksklasser – gitt at man i tillegg har tilstrekkelig realkompetanse.

NIL oppfordrer derfor til at våre medlemmer erklærer ansvarsrett for konkrete søknadspliktige oppgaver som foretaket skal utføre, og som det har faglige kvalifikasjoner til å utføre. Det er viktig at interiørarkitekter tar søkeransvar for sine områder, noe som gir eierskap til prosesser og myndighetsbehandling. På denne måten vil NIL kunne vise til flere relevante byggesaker i vårt videre arbeid med DiBK og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) - og jobbe for at interiørarkitektur etter hvert blir et eget godkjenningsområde.

Ny veiviser ansvarserklæringer: https://dibk.no/verktoy-og-veivisere/


NILs arbeid videre

Departementet har ved det oppnevnte Byggkvalitetutvalget igangsatt et viktig arbeid om kvalitetssikring av byggenæringen i Norge i fremtiden. De skal avgi sin innstilling i oktober 2019 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Her stilles det bl.a. spørsmål til om sentral godkjenning skal bestå som den ordningen den er i dag. Lenke til Byggkvalitetutvalgets mandat.
NIL vil derfor nå fokusere videre arbeid på påvirkning og innspill til Byggkvalitetutvalget.

Vil du vite mer?

Lenke til mer informasjon