Utnytt digitale muligheter!

I likhet med arkitektyrket har interiørarkitektyrket de siste årene gjennomgått en enorm digital omstilling. For 10-15 år siden var det bare et fåtall interiørarkitekter som ”tegnet på data”. I dag er det knapt mulig å oppdrive noen som tegner for hånd. Hvert år kommer nye tegneprogrammer og applikasjoner på markedet, og eksisterende programvare må oppdateres jevnlig.

 

Selv om interiørarkitektene benytter digitale verktøy, er det etter mitt syn grunn til å spørre seg om vi  utnytter de mange mulighetene som ligger i alle de gode produktene.

Interiørarkitektens hverdag er mer kompleks i dag enn for 15-20 år siden. Utfordringene har blitt større både når det gjelder tekniske krav, bruker behov og estetiske ønsker.

De digitale verktøyene har utviklet seg i takt med kravene, og gir i dag mulighet til å lage avanserte fotorealistiske presentasjoner og filmer, mens dette tidligere var begrenset til enkle 2D-tegninger.

Slik jeg ser det har kun et fåtall av oss fulgt med og endret arbeidsmetode i takt med den digitale utviklingen og de muligheter denne har gitt. Mange av oss tegner fortsatt bare i 2D og bruker sjelden mulighetene som ligger der til å utarbeide gode 3D-presentasjonstegninger.

Dette knytter seg trolig til hvordan våre virksomheter er strukturert. Vi arbeider for en stor del i små enheter med få interiørarkitekter, og større investeringer i programvare blir ofte nedprioritert eller skjer for sjelden.  Likevel mener jeg det er underlig at mange prioriterer slik, særlig sett i lys av at lønn utgjør den største kostnaden på kontorene, samtidig som det er på det rene at investeringene i digitale verktøy gir stor effektiviseringsgevinst og dermed høyere inntjening.

En annen grunn til at de digitale mulighetene ikke utnyttes, er trolig mangelen på konkurranse i bransjen. Til tross for at det ukentlig utlyses arkitektkonkurranser, ser man nesten aldri egne interiørarkitektkonkurranser. Flere konkurranser på interiørkonsepter og innredningsløsninger, vil som en konsekvens kunne føre til økt kompetanse på formidling gjennom gode og avanserte 3D-produktpresentasjoner, og derved nye og bedre løsninger. 3D-presentasjoner er etterspurt når prosjekter skal presenteres i blader og aviser, og er en god kanal for markedsføring av vår unike kompetanse som interiørarkitekter.

Et forholdsvis nytt digitalt verktøy er BIM (Building Information Modeling). BIM  er fremtidens arbeidsmåte for alle arkitektfagene.  Statsbygg, Forsvarsbygg og andre offentlige og private byggherrer stiller krav om bruk av BIM i større byggeprosjekter. Dersom interiørarkitektyrket skal ha en klart definert rolle i offentlige anbudsprosesser, noe NIL mener er samfunnsmessig viktig, må interiørarkitektkontorene også  beherske  BIM.

For at interiørarkitektbransjen skal fortsette å utvikle seg i en digitalisert hverdag som stadig endrer seg, må vi interiørarkitekter faktisk lære av møbeldesignerne og bruke de digitale verktøyene som er tilgjengelig, og fullt ut benytte det formidlingspotensialet som ligger i dem. Positiv og aktiv bruk av de digitale verktøyene vil både styrke den enkelte interiørarkitektvirksomheten, og samtidig være med å løfte hele bransjen.

Styreleder i NIL,

Trond Ramsøskar