Statens Byggeskikkpris 2010 – settes det pris på interiørarkitekten?

I publiseringen av prisen er både arkitekt, landskapsarkitekt, byggherre og entreprenør navngitt og gitt fyldig omtale. Interiørarkitektens navn er imidlertid ikke nevnt, til tross for at juryen roser interiørarkitekturen i prosjektet opp i skyene.

Statens byggeskikkpris er Kommunal- og Regionaldepartementets hederspris for bygninger. Prisen ble første gang delt ut i 1983.

I statuttene for prisen heter det at den er en ”...hederspris for bygninger, med tilhørende anlegg som gjennom utførelse, materialbruk og samspill med sted og miljø bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken. Kandidater til prisen skal ha en god arkitektonisk utforming og skal oppfylle sentrale krav innenfor miljø og universell utforming....

Prisen er i år på 200.000 kroner og ble delt mellom Kristin Jarmund Arkitekter AS, landskapsarkitekt Østengen og Bergo AS, og byggherren Gjerdrum kommune, for prosjektet Gjerdrum ungdomsskole. I publiseringen av prisen er både arkitekt, landskapsarkitekt, byggherre og entreprenør navngitt og gitt fyldig omtale. Interiørarkitektens navn er imidlertid ikke nevnt, til tross for at juryen roser interiørarkitekturen i prosjektet opp i skyene:

 ”Skolens indre landskap har en tydelig interiørarkitektur med høy kvalitet, som bidrar til å etablere skolen som en egen verden – en ung og stilig verden. Interiøret er fargesterkt med finstemte fargekombinasjoner og har utsøkte og varige løsninger i materialvalg, møblering og detaljering. Universell utforming er konsekvent ivaretatt i hele bygget på en naturlig og integrert måte. Det er god tilgjengelighet for bevegelseshemmede ved at bygget er på en etasje. Orienteringshemmede er ivaretatt ved ledelinjer som er malt på gulvet og ved riktig kontrastbruk.”

Interiørarkitekt Line Strand hos Kristin Jarmund AS var både prosjektleder og utførende interiørarkitekt i prosjekteringen av interiørarkitekturen i Gjerdrum ungdomsskole. Et av hennes viktigste bidrag har vært å integrere de lovpålagte universelt utformede løsningene i hele bygget på en slik måte at de blir minst mulig synlige. I tillegg har hun gitt brukerne spesialdesignede kjøkken, disker, montere og PC-stasjoner, som gjennom materialer og fargebruk er et helt avgjørende bidrag til at dette er blitt et gjennomarbeidet og helhetlig prosjekt – og en verdig prisvinner. Skolen er derfor også valgt ut som ett av prosjektene som er tatt med i ROM & MØBLER, NILs Årbok 2010. 

Dette prosjektet synliggjør arkitektens og interiørarkitektens ulike roller og kompetanse, og viktigheten av et godt samspill. Mens arkitektens kompetanse gjelder det bygningsmessige, ligger interiørarkitektens styrke særlig i at han/hun er skolert i det å sette seg inn i og forstå sluttbrukers behov og ønsker. I tillegg har interiørarkitekten bred erfaring når det gjelder vurderingen av hvilken fargebruk og innvendige materialer som alt i alt fremstår som riktigst i det enkelte prosjektet og for den aktuelle brukergruppen. Dette er kunnskap som det er nødvendig å inneha og benytte for å kunne gi gode universelt utformede løsninger.

På denne bakgrunn er vår oppfatning at man ved omtale av prosjektet - og selvsagt ved tildeling av byggeskikkprisen, må sørge for at de tre faggruppenes bidrag fremstår som de likestilte bidrag de faktisk er.

En skolebygning sees utenfra, men brukes og leves innenfra. I og med Statens byggeskikkpris har miljøkrav og universell utforming som et sentralt kriterium for tildeling, må man også omtale og verdsette yrkesgruppen som har dette som sitt spesialfelt – nemlig interiørarkitekten.

NIL står selvsagt til disposisjon for styret for Statens byggeskikkpris 2011, når det gjelder informasjon om interiørarkitektens selvsagte rolle og sentrale betydning for ethvert vellykket og prisverdig byggeprosjekt!

Styreleder i NIL

Trond Ramsøskar