Lovkrav til universell utforming

Ved årsskiftet trådte den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven i kraft. Universell utforming, det vil si tilgjengelighet for alle, er  hovedtema. 
Du kan lese mer om den nye loven på Barne- og likestillingsdepartementets nettside: www.regjeringen.no/nb/dep/bld/

I den nye plan - og byningsloven er det nedfelt forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.
Flere veiledninger er utarbeidet, bl.a. "Universell utforming av bolig og bygg; bra for alle, nødvendig for noen" og "Universell utforming - kommunalt samarbeid med eksterne aktører"
Disse kan bestilles fra Bygningsteknisk etat, www.be.no