Designforskning i formakademisk.org

FORMakademisk blir publisert digitalt på www.formakademisk.org. Dette er positivt for fagmiljøet, ikke bare i Norge, men for hele Norden. Et akkreditert vitenskapelig tidsskrift med fagfellevurdering er et viktig bidrag i byggingen av design som et eget forskningsfelt, og nå er det her!
 
Målsettingen med tidsskriftet er å skape en arena for forskning innen design og designdidaktikk, og gjennom dette utvikle et interesse- og arbeidsfelleskap for forskere på feltet. Redaksjonen oppfatter design som et generisk begrep som inkluderer skapende og utøvende aktiviteter i det store spennet av artefakter ’from the spoon to the city’. Redaksjonen forholder seg til designdidaktikk som et felt som inkluderer formidling av design i samfunnet og undervisning i design på alle nivå som allmenndannelse, yrkesforberedelse, profesjonsutdanning og forskerutdanning fra barnehage til doktorgrad. FORMakademisk er med dette den eneste norske og nordiske publiseringskanalen i sitt slag.
 
Redaksjonen regner med at de fremtidige bidragsytere til FORMakademisk hovedsakelig vil rekrutteres blant forskere innen designfagene, og at deres forskningsinteresse vil ha sin forankring i skapende og utøvende praksis. Samtidig inviterer tidsskriftet også forskere fra etablerte akademiske disipliner, når deres interesse rettes mot designproblematikk. 
Nærmere 40 støttespillere fra Norge og de øvrige nordiske land sitter i redaksjonsrådet for FORMakademisk. Fagkonsulenter fra utdanningsinstitusjoner over hele Norge, og i tillegg fra bl.a. Sverige, Danmark, Belgia og Storbritannia, har sikret det vitenskapelige nivået på tidsskriftet ved sin fagfellevurdering av artiklene.
  
Redaksjonen håper nå at tidsskriftet vil bli flittig brukt framover, og at det vil skape faglige diskusjoner som bringer fagfeltet framover. Vi ser gjerne at diskusjonene fører til nye artikler til kommende utgivelser av FORMakademisk.
 
FORMakademisk er godkjent som vitenskapelig tidsskrift.

 
Janne Beate Reitan
Ansvarlig redaktør FORMakademisk                                                    
 
Mobil 913 59 432