Debattinnlegg om utdanningen

Mastergradsutdanningene i møbeldesign ved kunsthøyskolene i Bergen og Oslo er  ikke  omtalt blant designutdanninger under tema  «Unge arkitekter» og «Tendenser i utdanningen» i Arkitektnytt 06/2010 under temaet  over. For å gi et komplett bilde av tendenser i utdanningene av interiørarkitekter og især møbeldesignere, gis her faktainformasjon av professorene Svein Gusrud og Dave Vikøren.

Mastergradsutdanningene i møbeldesign ved kunsthøyskolene i Bergen og Oslo er  ikke  omtalt blant designutdanninger under tema  «Unge arkitekter» og «Tendenser i utdanningen» i Arkitektnytt 06/2010 under temaet  over. For å gi et komplett bilde av tendenser i utdanningene av interiørarkitekter og især møbeldesignere, gis her faktainformasjon av professorene Svein Gusrud og Dave Vikøren.

Fagforeningen Norske interiørarkitekter og møbeldesigneres landsforening, NIL, rekrutteres hovedsakelig fra utdanningene av interiørarkitekter og møbeldesignere ved kunsthøyskolene i Bergen (KHiB) og Oslo (KHiO). Foreningen har definert forskjellene mellom – profesjonsutøvelse som  interiørarkitekt eller møbeldesigner - og skolene har definert forskjellene mellom profesjonene i utdanningssammenheng. Omtrent 50 norske utøvere har kun industrirettet møbeldesign  som hovednæring (ref. NILs yrkesundersøkelse fra 2000 og «Design mellom stoler...» fra 2008). Norsk møbelindustri omsatte for ca. 12 milliarder NOK til sluttforhandler/butikk i 2007 (ref. Egil Sundet, adm.dir. i Norsk Industri-Møbelindustrien), hvorav ca. halvparten er tegnet av norske møbeldesignere.

Det er bare KHiB og KHiO som har gitt og gir spesifikk profesjonsutdanning som møbeldesigner i Norge. 6 lærere har professorkompetanse. I Bergen tar møbeldesignstudiet utgangspunkt i sammenhengen mellom rom, romlige elementer og møbler mens generelle situasjoner er fokusert ved Osloskolen hvor også mange av oppgavebesvarelsene er industrielle produkter og gjenstander. Hvert år stiller skolene ut studentenes arbeider på møbelmessen i Stockholm, hvor de knytter produksjonskontakter med internasjonal industri, og blir omtalt i inn- og utenlandsk fagpresse (se forsiden av januarnummeret av Wallpaper og Arkitektur N  04/10).

Opptak til de 2-årige mastergradsstudiene forutsetter bestått bachelorgradseksamen, og skjer ut fra egenformulert tema innen interiørarkitektur eller møbeldesign i konkurranse med søkere fra andre skoler og andre land. 20 studenter tas opp samlet hvert år ved KHiOs Fakultet for design (Visuell kommunikasjon, Klær og kostymer og Interiørarkitektur og møbeldesign-IM), hvorav de fleste er søkere fra IM. Fordelingen mellom h.h.v. interiørarkitektur og møbeldesign varierer sterkt, men fordeler seg ved Osloskolen på gjennomsnittet ca. 60/40. Ved Kunsthøgskolen i Bergen tas det hvert år  inn 18 studenter til mastergradsstudier på avdeling for design. Disse fordeler seg på 9 til Visuell kommunikasjon og 9 til Interiørarkitektur og møbeldesign.

I mastergradsstudiet kan studenter innen all høyere designutdanning ved NTNU i Trondheim, HiAK i Akershus, AHO, KHiB og KHiO søke om deltagelse i et 4 måneders kurs i industrirettet møbeldesign (IMD) som utlyses og organiseres av Norsk Industri, Møbelindustrien (tidligere Møbelprodusentenes Landsforening). Innholdet i den faglige delen ivaretas av ansvarlige for møbeldesignutdanningene ved kunsthøyskolene. Deltagelse gir studiepoeng og avsluttes med en rapport.  I år var 3 studenter fra Bergensskolen med på det årvisse tiltaket.

KHiB har initiert boken og vandreutstillingen «Vær så god sitt» som er utstilt i Kunstindustrimuseet i Oslo i sommer. Stolene er alle i produksjon og en egen avdeling er forbeholdt  nyheter fra unge norske møbeldesignere. Ellers har Eldar Høidal i Norsk Møbelfaglig Senter  skrevet om norsk møbelindustri i boken «Et fellesskap å stole på» og Stokke Fabrikker har også fått sin bok av samme forfatter. Tidligere har bøkene «rethinking sitting» av Peter Opsvik og «Design mellom stoler...» av Svein Gusrud blitt utgitt på Gaidaros Forlag. Rekrutteringen av nye møbeldesignere er dermed blitt tilført boklig dokumentasjon og viten, istedet for det som var vanlig  i yrket tidligere;  muntlige overleveringer og småartikler i fagpressen.

For å lage en smidig overgang fra mastergradsutdanning til selvstendig næring har Bergensskolen initiert en ”designinkubator” for nyutdannede MA designere. Denne ordningen finansieres av Bergen Kommune og har faglig oppfølging fra KHiB og designmiljøet i Bergen.  Her stilles fem subsidierte arbeidsplasser til rådighet for en periode opp til to år. Inkubatoren har sin beliggenhet midt i designmiljøet på Kulturhuset USF i Bergen.

Ved KHiO er en tilsvarende ordning kalt «designer in residence» og er et tilbud om fri arbeidsplass i begrenset tid mot å assistere ved studieretningen.

Dave Vikøren                                                                        Svein Gusrud

Professor                                                                               Professor

Fagansvarlig for møbeldesign ved                                        Fagansvarlig for møbeldesign ved                                                                                  

Kunsthøgskolen i Bergen                                                      Kunsthøgskolen i Oslo                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

Oslo, 01.08.2010