Universell Utfordring

Arkitektnytt nr 3/2013

Byggteknisk forskrift, TEK 10, er en forskrift som setter krav til byggverk og produkter til byggverk. Formålet er at “forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi.” For vår yrkesgruppe er det i første rekke krav til universell utforming(UU) som gir oss nye utfordringer. Hvilke erfaringer har vi etter innføringen av TEK10 og hvordan kan vi på best mulig måte bruke disse erfaringene videre?

Et tiltak NIL foreslår er etablering av et utviklingsprosjekt hvor interiørarkitekter kan dele sin erfaring med universell utforming.  Eksempelvis gjennom vårt arbeid med ”å kna romløsninger” for boliger, har vi bred erfaring med hvordan universell utforming fungerer i praksis. Krav til snuplass for rullestoler er bare ett av kravene i TEK 10 som påvirker fremtidens bolig. Er resultatet flere ”lailaløsninger” i små boliger? Hvordan påvirker tilgjengelighetskravene innrednings- og møbleringsmulighetene? Fungerer disse kravene i praksis eller er ”universell utforming” egentlig ”spesiell utforming”? Dette er noen av spørsmålene et bredt sammensatt prosjekt kan gi svar på.

Et annet tiltak kan være etableringen av en idé- og ressursbank  med konkrete eksempler på  gode funksjonelle universell utformede løsninger i skole-, arbeids- og publikumsbygninger. Brukertilnærming og ønsket om å skape gode funksjonelle løsninger er for mange NIL-medlemmer synonymt med Universell utforming.  Ved å samle disse ideene og de gode realiserte prosjektene i en ressursbank for Universell Utforming hvor valgene vises og begrunnes, kan flere få glede av denne kompetansen.

Får NIL gjennomslag for disse tiltakene vil vi ikke bare få  bedre boliger, men også mer estetiske og inkluderende rom for alle. Et slikt prosjekt vil også styrke  profesjonsutøvelsen  og gjøre den til  en premissgivende faktor i fremtidens bygg. Det kan vi glede oss til!

 

Ha en fin vår!

Trond Ramsøskar