Tid og rom for endring

Arkitektnytt nr 5/2013

Endring krever mot! Det forutsetter evne, vilje og visjon til å fornye seg.

Ønsket om en kontinuerlig utvikling og tilpasning til forandringer i samfunnet ligger til grunn. Og ikke sjelden er strukturelle endringer et resultat av tids- og arbeidskrevende prosesser.

NIL arbeider for å sikre høy faglig kompetanse innen interiørfaget og for å stimulere til en positiv utvikling av faget og for utøverne.

Styret har tatt innover seg at samfunnet, arbeidsmarkedet og utdanningsstrukturen har endret seg. De norske utdanningsinstitusjonene utdanner ikke nok interiørarkitekter med en masterutdannelse, vi har en raskt voksende gruppe av interiørarkitekter som bare har en bachelorutdanning. Styret i NIL satt denne utfordringen på dagsorden og fremmet forslag til landsmøte om å gi interiørarkitekter med avlagt bachelorgrad et assosiert medlemskap i NIL. Styrets oppfatning var at økt fokus og bevisstgjøring på forskjellen mellom en bachelor utdanning og den komplette master utdanningen vil bidra og stimulere til at flere ønsker og får muligheten til å fullføre en master utdanning.

Engasjementet blomstrer når Nil gjennomfører Landsmøte og setter viktige saker på agendaen. Stemning i lokalet til å ta og føle på syntes enkelte… polsk riksdag vil andre hevde!

Forventninger om at målrettet arbeid gir resultater innfrir dessverre ikke alltid.

Styrets forslag fikk klart flertall men ved vedtektsendringer kreves 2/3 flertall og dermed vil Nil ikke få en positiv tilvekst av nye bachelor-medlemmer i året som kommer.

Det krever mot og langsiktige visjoner for å gjennomføre endringer fordi en vet hva en har men ikke hva en  får.

Styret vil fortsette å arbeide målrettet for flere studieplasser, spesielt på masternivå.

I visshet om at endringsprosesser tar tid vil vi systematisk fremme faget og styrke omdømmet.

 

NILs president
Siv Senneset