Politisk påvirkning

Arkitektnytt nr 1/2013

Synlighet og handlingsrom der politiske beslutninger tas er en viktig faktor for å lykkes som fagorganisasjon. Dette gjelder ikke minst NIL. I året som gikk har styret og administrasjonen ved Ida Festervoll arbeidet for å synliggjøre interiørarkitektkompetansen overfor offentlige myndigheter. Møter med Statsbygg, Kulturdepartementet, Utenriksdepartementet, Stortinget, Norsk Form, Innovasjon Norge, og Norsk designråd er et utvalg steder daglig leder har besøkt for å poengtere betydningen av å bruke godt kvalifiserte interiørarkitekter og møbeldesignere.

Ett av disse møtene fant sted hos Statsbygg i juni. Her redegjorde NIL for hvordan samfunnet kan sikre godt gjennomarbeidede romløsninger til beste for brukerne innenfor gitte økonomiske rammer. Eksempelvis ønsker NIL å bidra til at Statsbygg benytter interiørarkitekturkompetanse i alle oppdrag hvor utvikling av innvendige rom er en del av prosjektet.  Ved å ta utgangspunkt i prosjekter som har fungert godt kan disse danne en mal for fremtidig faglig samarbeid. For det andre anbefaler NIL at Statsbygg tar i bruk den elektroniske ytelsesbeskrivelsen som utvikles av NIL og Arkitektbedriftene . Den vil være et godt faglig verktøy ved beskrivelse av interiørarkitekturtjenester i anbudskonkurranser og i vurderingen av disse.  I tillegg ønsker NIL flere anbudskonkurranser med tydelige kvalifikasjonskrav og tildelelingskriterier der oppgavebeskrivelsen gir ?  klare rammer.  Det viktigste med Statsbyggmøtet var likevel den åpne dialogen og den gode responsen vi fikk på presentasjonen av årboken.

Ett annet viktig møte fant sted med Kulturdepartementet i oktober. Vårt spørsmål til departementet og Norsk form gjaldt blant annet Wild-Card-ordningen.  Selv om NAL  er satt til å forvalte ordningen, bør den ikke  også gjelde for unge interiørarkitekter i etableringsfasen? En annen sak som ble tatt opp var ønsket om at Norsk Form må være enda tydeligere på at også Interiørarkitekter kan søke UDs reisestøttestipend, som vi i tillegg mener bør økes.  Slik utlysningen er formulert i dag oppleves dette utydelig for våre medlemmer.

Samarbeid med Grafill, NID, Norwegian Fashion Institute og Norske kunsthåndverkere er etabert og har allerede båret frukter.

Målrettet politisk påvirkning er en blomst som vokser sakte. Resultatet av arbeidet som gjøres i dag er usynlig for noen, men desto viktigere for alle. NIL inviteres blant annet i mye større grad til møter og arrangementet hvor faglige temaer diskuteres og besluttes. Det er først når vi ser resultatet av dette arbeidet vi virkelig ser verdien av medlemskap i NIL.

Godt Nytt år!

President

Trond Ramsøskar