NIL mener: Samarbeid mellom fagene

Arkitektnytt nr. 09/2017

Det er viktig å belyse det sterke behovet for god dialog mellom alle fag fra oppstart av et byggeprosjekt helt frem til bygget er tatt i bruk og barnesykdommer er rettet opp.

For å oppnå en sømløs overgang mellom fagene kreves det innsats fra så vel gårdeier, leietager, entreprenør med dens underleverandører, arkitekt- og interiørarkitekt. I NIL-årboken 2017 vises utallige gode prosjekter hvor NILere har lykkes i å skape det unike interiør. Det er ikke en sannhet at alle arkitekter tenker bygget utenfra og inn, eller at alle interiørarkitekter tenker bygget innenfra og ut. Det er heller ikke gitt at arkitekten ikke forstår brukerbehovene, eller at interiørarkitekten ikke forstår bæresystemer eller gridstrukturer. Det viser seg at fagfeltene går over i hverandres «kunnskapsbinger» samtidig med at fagdisiplinene spisser sine kompetansefelt. Spesialister blir oftere etterspurt og benyttet fragmentert i prosjekter. I slike tilfeller er det viktig med en oppfordring til samhandling mellom fagene.

I et byggeprosjekt har vi forskjellige roller som skal fylles. Helhetsinntrykket eller fleksibilitet kan raskt bli ødelagt hvis en faggruppe er uoppmerksom i «samhandlingstimen». Arkitekt- og interiørarkitektfagene utfyller hverandre og kan om ønskelig besørge det optimale prosjekt innen designuttrykk, funksjon, effektivitet og levetid. Respekt og lydhørhet mellom fagene vil kunne gi sluttbruker og eier av prosjektet det unike bygg.

Dessverre har vi i den senere tid sett at blant annet offentlige innkjøp er bygget opp på en slik måte at det kan hindre dialog mellom fagene. Dette er fra deres side gjennomført med en leveransebeskrivelse hvor arkitekt har ansvar for fast inventar og interiørarkitekten beskriver og designer løst inventar. Eller at arkitekten er inntransportert via en totalentreprise, og interiørarkitekten fungerer som leietagers rådgiver. For å sikre at våre leveranser henger sammen i en prosjekthelhet, kan det ofte bli opp til den enkelte arkitekt og interiørarkitekt å ta initiativet til samarbeid.

På arkitekturdagen kom det flere signaler fra så vel foredragsholdere som publikum om at vi nå må ta rollen og samhandle for arkitekturen og funksjonens beste. Vi må oppfordre utviklere, gårdeiere og entreprenører til også å se prosjektene i et større helhetsbilde.

Monica Døhlie Heck
Styremedlem i NIL, interiørarkitekt MNIL