NIL mener: Nye NIL

Arkitektnytt nr. 09/16

I sommer har NIL invitert medlemmene til workshops for å diskutere hva NIL skal være i fremtiden. Arbeidet er påbegynt, og det er viktig at alle deltar i denne prosessen. Sammen har vi alle muligheter for å skape et velfungerende, samarbeidsorientert NIL-nettverk som jobber sammen på kryss og tvers i hele Norge - og som løfter hverandre og faget frem og opp!

Vi har kalt dette Nye NIL.

Vi har trommet sammen engasjerte medlemmer rundt omkring i lokalgruppene, tilbakemeldingene har vært mange og ganske samstemte. Vi er på riktig vei, men det pekes spesielt på behovet for mer kommunikasjon. Det ønskes mer kontakt og aktivitet – både mellom medlemmene lokalt, og på tvers mellom lokalgrupper og sentralstyret.

Vi må se på muligheter for å skape treffpunkter via nettet, men også fysiske, sosiale treff for faglig utvikling. Gjennom møter med ulike arbeidsgrupper i NIL vet vi av erfaring at våre medlemmer setter stor pris på å møtes og snakke om fag og faglige tema.

Våre kommunikasjonsplattformer i dag kan videreutvikles og få mer aktivitet. Det er samtidig klokt å se på utformingen av det vi formidler – trigger det til å klikke seg videre?

Et evig problem for alle som jobber med kommunikasjon er spørsmålet om man når frem med budskapet. Vårt mål er at medlemmene skal få bedre kjennskap til aktiviteten som foregår gjennom bruk av mer visuelle virkemidler og bilder. Vi skal se på uttrykk, form og språk.

Vår kommunikasjon til eksterne aktører vil også få fokus i dette arbeidet. Overordnet jobber NIL med dokumentasjon av fagene og kommunikasjon/informasjon overfor sentrale aktører.

I tillegg til kommunikasjon og faglige treff, ønsker våre medlemmer at NIL skal ha en viktig rolle som faglig støtte. Våre medlemmer skal ha tilgang til kontrakter og grunnleggende maler og dokumenter som trengs i et kvalitetssikringssystem. Vi skal tilby relevante kurs og arrangementer, og være en støttespiller i eventuelle faglige konflikter og etiske spørsmål.

Gjennom flere års samarbeid med NAL og NLA for å danne en ny, felles organisasjon har vi etablert en nær og god relasjon til våre søsterorganisasjoner. Denne samarbeidsplattformen skal vi utvikle og jobbe videre med felles aktiviteter, selv om vi som forening i hovedsak skal stå på egne bein.
Vi gleder oss til Nye NIL!

 

Torunn Petersen
Visepresident i NIL, interiørarkitekt MNIL