NIL mener: Ny felles organisasjon? Hver stemme teller!

Arkitektnytt nr. 03/2015

Samarbeidsprosjektet om en ny felles organisasjon for alle arkitekter fortsetter, og vi nærmer oss en ny viktig milepæl: behandling i øverste besluttende organ i hver av de tre organisasjonene.

Først gjennomføres den spennende stemmegivningen på årsmøtet til NLA 18. april 2015, deretter på NILs landsmøte 25. april 2015, og til sist legges forslaget frem for NALs representantskapsmøte 8. mai 2015. Det vil i etterkant av de tre møtene bli gjennomført en uravstemning, slik at alle medlemmer i alle tre organisasjoner kan avgi sin stemme og bidra til å avgjøre organisasjonens fremtid.

AFAG er ikke lenger en del av samarbeidsprosjektet, men det er likevel naturlig og ønskelig med et tett og godt samarbeid mellom en ny felles organisasjon og AFAG.

NIL har kontinuerlig forankret beslutninger og prioriteringer hos tillitsvalgte og ressurspersoner i medlemsmassen. Senest 26. februar deltok komitéledere og lokalgruppeledere i NIL på et viktig avsluttende møte der skissen til beslutningsgrunnlaget ble drøftet.

Styresammensetning for en ny felles organisasjon var et av hovedmomentene som ble drøftet. Videre ble fagforaene diskutert, og det var bred enighet om at disse er viktige å få forankret i den nye organisasjonen. I forbindelse med at vi ønsker å sikre representativitet, kom det tydelig frem at det bør være både interiørarkitekt og landskapsarkitekt blant de ansatte i den nye organisasjonen.

Det viktigste du som medlem kan bidra med i den videre prosessen er å involvere deg, lese beslutningsgrunnlaget, diskutere med andre – og bruke stemmeretten din! 

 

Siv Senneset

President i NIL, interiørarkitekt MNIL