NIL mener: Misforhold mellom behov, bachelorplasser og masterplasser

Arkitektnytt nr 08/2015

Sommerferien er over og skolene fylles opp igjen av forventningsfulle elever. Elever med forventninger til faglig innhold og utbytte av studiet og til fremtidig yrkesutøvelse.

 

 

Det er interessant å observere retninger, satsningsområder og kulturforskjeller ved de forskjellige skolene både i Norge og i utlandet. Noen er tekniske, andre mer kreative – begge deler betegnende for faget.

Det utdannes stadig flere interiørarkitekter i Norge, samtidig som mange norske studenter reiser ut av landet for å gjennomføre hele, eller deler av studiet. Parallelt øker også interessen for å studere i Norge blant utenlandske studenter.

I NIL er vi opptatt av tilbudet til studentene, både i studieforløpet og til det påfølgende arbeidslivet. En stadig tilbakevendende sak er etterlysningen av flere masterplasser.

Våre to utdanningsinstitusjoner på masternivå, Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) og Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB), har i år til sammen 21 elever på 1. år MA. Bare i Oslo hadde de cirka 70 søkere til bachelorstudiet og 50 søkere til master. Cirka 50% av de som kom inn på masterstudiet hadde sin BA fra KHiO, resten hadde bachelor fra andre steder.

I tillegg til KHiO og KHiB, uteksaminerer Norges Kreative Høyskole (NKH) sitt første bachelorkull med interiørarkitektur med cirka 35 personer våren 2016.

Antall tilgjengelige masterplasser i dag dekker ikke behovet, og alle som ønsker å fortsette på en mastergrad i Norge vil måtte kjempe om en plass.

KHiO har en pågående dialog og prosess med Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO) om sammen å få etablert flere masterplasser i interiør og møbeldesign, men det foreligger foreløpig ingen konkrete planer.

I markedet er det etterspørsel etter flere interiørarkitekter på masternivå, men mangel på kandidater gjør at det ansettes mange med lavere utdanning, noe som kan føre til utvanning av faget.

Medlemskap i NIL krever et høyt kunnskapsnivå med teoretisk grunnkompetanse. Vi stiller oss spørsmål om hvordan vi skal kunne utvikle og tilrettelegge organisasjonen for å kunne bidra til kompetanseheving.

Den største økningen i medlemsmassen i NIL er pt. studentmedlemmer fra NKH, KHiB og KHiO. Studentene opplever fordelene med å delta i og skaffe seg et nettverk av profesjonelle yrkesutøvere, samtidig som de kan delta på arrangementene i lokalforeningene.

De som er ferdige med bachelorgraden og ikke kommer inn på masterstudiet, kan ikke lenger være medlemmer i NIL – før de eventuelt har opparbeidet seg tilstrekkelig kompetanse til å søke om opptak på særskilt grunnlag, tidligst etter tre år med relevant og dokumenterbar yrkesutøvelse.

Hvert år mottar NIL mellom 12 og 20 søknader om opptak på særskilt grunnlag. Disse søknadene behandles av NILs opptakskomité, og cirka 50% blir tatt opp som medlemmer. Nåløyet er trangt og slik må det være. Dessverre er tilfanget av nye medlemmer lite – og det gjør at NIL er, og i oversiktlig tid vil forbli, en eksklusiv medlemsforening med begrensede ressurser.

Vi er glade for samarbeidet med de andre arkitektforeningene og håper og tror på en god utvikling av dette.

Samtidig jobbes det videre med å få flere masterplasser innen interiørarkitektur og møbeldesign, som vi håper vil gi resultater over tid.

 

Benedicte Arentz

Visepresident i NIL, interiørarkitekt MNIL