Nei til assosiert medlemskap?

På NILs landsmøte ble styrets forslag om å innføre assosiert medlemskap med begrensede rettigheter ivrig debattert, men til slutt nedstemt ved hjelp av fullmakter. Hvilke konsekvenser vil dette resultatet få når det gjelder fremtidig rekruttering av nye, unge medlemmer?

I dag har NIL tre typer medlemskap; ordinært -, student- og pensjonistmedlemskap.

Ordinært medlemskap tilbys - interiørarkitekter og møbeldesignere med fullført master i design, dvs 3-årig bachelor og 2-årig master. Ordinært medlemskap kan også oppnås ved søknad med portfolio. Studentmedlemskap tilbys til studenter på alle godkjente skoler i Norge og utlandet.  Tredje medlemsgruppe er pensjonistene hvor mange er organisert i GIG (Gamle interiørarkitekters gruppe).

Med landsmøtets vedtak nevnt ovenfor vil NIL fortsatt ikke ha noen form for tilbud til de som har fullført bachelorstudiet, men som av ulike årsaker har valgt å vente med master.  Dette er en stor gruppe, ofte med bakgrunn fra utlandet og behov for et faglig nettverk som NIL kan tilby. Det er denne store gruppen som landsmøtet har valgt å si nei til ved ikke å ha noe tilbud om assosiert medlemskap med begrensede medlemsrettigheter.  Dagens opptaksregler for denne gruppen tilsier at først når de har opparbeidet seg nok praksis (3 – 4 år), søkt om medlemskap på særskilt grunnlag med portfolio, og fått positivt svar fra opptakskomiteen, kan de bli medlemmer. I 2011 kom det inn 17 søknader hvorav 5 fikk positivt svar.  For svært mange er denne veien til anerkjennelse av fagkompetansen så lang og uforutsigbar at de heller velger å stå utenfor NIL.

Styret har ikke ønsket å endre opptakskravene for ordinært og fullt medlemskap i NIL. Hensikten med assosiert medlemskap har vært å gi så mange som mulig et positivt faglig felleskap og en tilknytning til NIL så tidlig som mulig i yrkeslivet.  

I dag er 25% av medlemmene over 60 år. Dersom NIL skal rekruttere yngre medlemmer og samtidig imøtekomme de høye forventningene fra dagens medlemmer må organisasjonen reformeres på mange plan.  

Å åpne for assosiert medlemskap, var etter styrets syn et nødvendig rekrutteringstiltak for å nå dette målet. Styret tar selvsagt til etterretning landsmøteflertallets syn, og vil med dette som premiss likevel fortsette arbeidet med å gjøre NIL til en slagkraftig organisasjon for eldre og yngre utøvere på våre fagområder.

Tond Ramsøskard
President i NIL

April 2012