Faglig utviklingsarbeid

Arkitektnytt nr. 09-10/2015

Veiledere for konkurranseutlysning av interiørarkitekt- og møbeldesigntjenester

Bestillerkompetansen hos både private og offentlige innkjøpere av interiørarkitekt- og møbeldesigntjenester er varierende. Det kan være vanskelig å orientere seg i et marked hvor tjenesteyterens profesjon ikke har en beskyttet tittel, og det kan være uklart hvor grensesnittet mellom det arkitektfaglige og interiørarkitektfaglige går.

NIL ønsker å være offensiv i forhold til å kunne tilby veiledning for innkjøpere av tjenestene våre medlemmer yter.

 I tråd med NILs virksomhetsplan for 2015 er det igangsatt et arbeid med å lage veiledere for innkjøp av interiørarkitekt- og møbeldesigntjenester både for offentlige og private innkjøpere.

Bakgrunnen for dette er at norske interiørarkitekter og møbeldesignere opplever at konkurransegrunnlaget sjeldent gir godt nok grunnlag for vurdering og innkjøp av interiørarkitekt- og møbeldesigntjenester.

NILs konkurransekomité har hatt en gjennomgang av konkurransegrunnlag fra de siste fem årene, og det har blitt avdekket flere områder hvor forbedringspotensialet absolutt er tilstede.

 

Konkurransekomiteen nevner:

• Upresise og vage beskrivelser av etterspurte tjenester, kombinert med et presist beskrevet prisledd - som benyttes som skille mellom tilbudene.

• Mangelfulle beskrivelser av ytelsen som utelater nødvendige prosesser.

• Inkludering av ytelser som normalt bør tilligge andre fag.

• Upresise grensesnitt mellom ARK og IARK når begge fag etterspørres med fastpris.

• Tillegging av hele interiørhåndteringen under ARK, uten samtidige krav til særskilt kompetanse.

• Sent utlyste Interiørarkitektkonkurranser slik at interiørkompetansen ikke kan brukes fullt ut i brukerprosessen.

• Sent utlyste Interiørarkitektkonkurranser slik at interiørkompetansen ikke kan brukes fullt ut i den tverrfaglige koordineringen.

• Manglende krav til utdannelse og realkompetanse.

• Manglende vilje eller evne til rolleevaluering fra referanseprosjekter.

 

Samlet viser dette at innbydere ikke kjenner /er usikre på fagets innhold.

Gjennom å tilby veiledere for innkjøp av interiørarkitekt- og møbeldesigntjenester ønsker NIL at kunnskapen om fagets innhold og muligheter høynes hos innkjøpere. Vi ønsker å rettlede og informere om de interiørfaglige prosessene slik at kontraheringen av tjenestene skjer på det optimale tidspunkt i byggeprosjektet.

Veilederen skal vise til relevante krav- og ytelsesspesifikasjoner som gjør det mulig å bedre skille mellom gode og mindre gode tilbud.

Som en parallell til disse veilederne er det også satt i gang et arbeid med gjennomgang av ytelsesbeskrivelsen (AY10) for interiørfaget.

 

Terese Simonsen

Styremedlem i NIL, interiørarkitekt MNIL