NIL mener: Sirkulær økonomi vs. kost
Synnøve Sandøy. Foto: Liv Lykke Nilsen

NIL mener: Sirkulær økonomi vs. kost

Arkitektnytt nr. 11/2021
I en sirkulær økonomi må produktene vare så lenge som mulig, repareres, oppgraderes og i større grad brukes om igjen (Ref. Miljødirektoratet).

 

Som interiørarkitekter vil vi i prosjekter gi kunnskap til våre oppdragsgivere om miljøbevisste valg, og at god økonomi på kort sikt ikke er det samme som god økonomi på lang sikt. I dette ligger det å velge løsninger som kanskje koster mer i innkjøps- og byggefasen, men som på sikt har bedre holdbarhet og kan gi rom for ny og/eller mer fleksibel bruk.

Bak et bærekraftig resultat ligger det som regel en bærekraftig prosess. Har ikke bærekraft vært en viktig del av skisse og forprosjekt, er det dessverre vanskelig å få innarbeidet dette i detaljeringsfasen. Om vi for eksempel snakker om en totalentreprise som er vunnet etter «beste pris» prinsippet, og det ikke har vært fokus på miljø, er det vanskelig å reversere vinyl til linoleum eller fra å rive og kaste, til demontering og gjenbruk.

I FNs bærekraftsmål nummer 17 står det: «Samarbeid for å nå målene». Vi kommuniserer om viktigheten ved å ta miljøbevisste valg fremfor kortsiktig vinning. Det er avgjørende at alle parter i et prosjekt er med fra tidlig fase for sammen å hensynta brukerens behov, dele kompetanse på tvers og diskutere bærekraftige løsninger.

Så, hvor vil jeg med dette? I dag er at det mer bevissthet rundt bærekraft i prosjekter. Samtidig erfarer jeg at prisen styrer både valg av gjenbruk eller ikke – og rimeligere/ lavere kvalitet i nykjøp fremfor kvalitet og holdbarhet.

Produkter og løsninger må bli vurdert i et livsløpsperspektiv, og der har vi interiørarkitekter mye å bidra med. Kort oppsummert må vi gjenbruke mer, velge bedre og få det til å vare.

Synnøve Sandøy
Interiørarkitekt MNIL og varamedlem i styret i NIL