NIL mener: NILs landsmøte 2021
President i NIL, Monica Døhlie Heck. Foto: Privat

NIL mener: NILs landsmøte 2021

Arkitektnytt nr. 05/2021
Det gir et høyt deltagerantall når landsmøtet avholdes digitalt og det er saker som engasjerer. Det deltok 68 stemmeberettigede med 27 fullmakter, det vil si 95 stemmer. 2 studentmedlemmer deltok også. Møteleder var NILs advokat Trude Mohn King, som ledet oss gjennom de 11 sakene på dagsorden.

Behandlingen av sakene gikk raskt på godkjenning av dagsorden, styrets årsmelding 2020, årsregnskap 2020, medlemskontingent 2022 og budsjett 2021. Rapportering fra lokalgruppene og komiteene i NIL viser at det til tross for pandemien pågår god aktivitet - og at vi har mye å se frem til når landet åpner opp igjen. Ny Strategi og handlingsplan 2021-2023 med fokus på politisk påvirkning, bærekraft, støtte medlemmene og fremme profesjonen ble godkjent.

Under Sak 11, med innspill om 1. Direkte medlemskap i NIL for søkere med bachelorgrad - og 2. Håndheving av NILs regelverk i forbindelse med bruk av varemerket MNIL®, ble det mer engasjement. Representanter med innlegg i saken fikk først tilmålt taletid. Møtedeltagerne ble sendt inn i «break out rooms» for dialog i mindre grupper. Deretter kom de tilbake til landsmøtet. Det ble en meget engasjert og god dialog med flere syn på de to sakene. Det utviklet seg til en interessant dialog rundt hvordan NIL bør arbeide for å gjøre medlemskap mer attraktivt. Gode innspill tas videre av styret som vil opprette en sammensatt arbeidsgruppe til å jobbe med tematikken.

Et stort flertall (91) stemte for å opprettholde dagens opptakskrav. Blant annet for å sikre at NIL likestilles med NAL og NLA - og fortsatt fokus på å opprettholde profesjonens rettmessige posisjon i bransjen. Innspillet om automatisk opptak i NIL etter bachelor-studie og utredning på valg av tittel ble derfor ikke behandlet.

Andre del i sak 11 omhandlet bruken av merkevaren MNIL®. På landsmøtet i 1997 ble det vedtatt en vedtektsendring for å ta i bruk MNIL som merke og forkortelse for «medlemskap i Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening». I 2016 ble MNIL® varemerkeregistrert. I januar 2018 vedtok styret i NIL retningslinjer for korrekt bruk av varemerket.

I innspill til landsmøtet 2021 ble det krevd at NILs styre skal håndheve vedtektene og retningslinjene for bruken av MNIL konsekvent. Da vedtekter og retningslinjer ikke kan ha tilbakevirkende kraft ble det på årets landsmøte vedtatt at NILs retningslinjer av januar 2018 opprettholdes. I tillegg ble det vedtatt hvilke unntak som derfor gjelder.

Styrets sammensetning etter valget: President Monica Heck, gjenvalg av Urd Schjetne og Fredrik Torsteinsen som styremedlemmer. Nye styremedlemmer er Beata Brzoza fra Bergengruppen (tidligere vara) og Kaja Kosonen Geiran fra Oslogruppen. Nytt varamedlem til styret er Synnøve Sandøy fra Agdergruppen.

Alle i styret ser frem til oppgaven gitt av NILs landsmøte 2021.


Monica D. Heck
Interiørarkitekt MNIL
President i NIL