NIL mener: Strategi og handlingsplan 2019-2021

NIL mener: Strategi og handlingsplan 2019-2021

Arkitektnytt nr. 11/19
På landsmøtet i 2019 ble ny strategi og handlingsplan for 2019-2021 godkjent. I det daglige er det viktig at NIL ser til og handler etter denne.

Hovedfokuset er langsiktig arbeide for å løfte frem profesjonene i markedet og på det politiske plan. NIL dokumenterer og sprer informasjon til oppdragsgivere og andre premissgivere. Vi har spesielt fokus på offentlig instanser som Statsbygg, Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) og kommunene. Vi i NIL ser at det nytter. Blant annet involverte Statsbygg NIL i forarbeidet til utlysning om rammeavtale for innovative tjenester, med blant annet fokus på interiørarkitektur. NIL sitter også til bords når arkitekturbransjen utarbeider en felles politisk plattform.

NIL får stadig flere medlemmer blant Norges interiørarkitekter og møbeldesignere. Nå kan vi skryte av mer enn 690 medlemmer, men NIL har fortsatt potensiale til å øke medlemsmassen, for MNIL® er bransjens kvalitetsstempel. Dessverre har vi opplevd en utfordring i et gap mellom medlemmenes holdning til hva foreningen jobber med, og hva NIL faktisk utfører. Vi arbeider med å tette dette gapet og styrke NIL fra innsiden.

Lokalgruppene har en viktig rolle for våre medlemmer. Vi har tre mål for å stimulere til økt aktivitet:
*Alle lokalgruppenes styreledere møter sentralstyret og administrasjonen en gang per år hvor det settes felles mål for aktiviteter i lokalgruppene.
* Alle komitéledere inviteres til et felles møte med sentralstyret og administrasjonen en gang per år.
* NIL sentralt bidrar til å synliggjøre aktivitet som foregår i lokalgruppene.

Vi ser at det gir effekt. Lokalgruppene deler erfaringer og tips. Søknader om NIL-stipend fra lokalgruppene øker, med ønske om midler til gjennomføring av faglige forum og sosiale arrangementer. Vi oppfordrer til fortsatt fokus på hva dere kan gjøre for NILs medlemmer.

Handlingsplanen har fokus på å styrke møbeldesignerne. Det er etablert faste møter i Møbelgruppen, og det arbeides målrettet for å styrke møbeldesignerne både innad i NIL, i markedet og på det fagpolitiske plan. Vi profilerer møbeldesign og møbeldesignere i Arkitektnytt og Arkitektur N. NIL er en aktiv bidragsyter i Samarbeidsrådet for møbel og interiør (SMI). Det arbeides for at NIL skal bli det foretrukne samlingspunktet for møbeldesignere ved å skape et fellesskap som løfter faget og utøverne. Workshopen som ble gjennomført i Bergen i juni, og presentasjonen av utfallet på Designers’ Saturday 2019, viser at det gir resultater.

For NIL er det viktig med kompetanseheving blant medlemmene. Fagdagen til NIL har tidsaktuelle tema. Det legges vekt på høy kvalitet. I 2020 blir fagdagen avholdt i Oslo lørdag 28. mars.

NIL oppfordrer alle medlemmer til å være aktive i NIL. Vi har mange gode fagfolk som kan og vil bidra til at vi når våre strategiske mål for 2019-2021, men det er alltid behov for flere som kan bidra. Ta kontakt med styret eller administrasjonen hvis det er noe du brenner for og vil bidra med.


Monica Heck
President i NIL og interiørarkitekt MNIL