NIL mener: Tanker fra en observatør

NIL mener: Tanker fra en observatør

Arkitektnytt nr. 06/19
Vårmøte i Berlin med Nasjonalt fagorgan for designutdanning.

20.- 21. mai ble det årlige vårmøtet for Nasjonalt fagorgan for designutdanning holdt. Fagorganet består av representanter fra de ulike norske universitet og høyskoler som tilbyr designutdanning, samt observatører fra de ulike organisasjonene og DOGA. NIL deltar som observatør på organets vår- og høstmøter, noe som gir oss mulighet til å ha tverrfaglige diskusjoner om fag og praksis med de som utdanner og samler fremtidens designere. Det gir oss også innsikt i tendenser i designutdanningen både i inn- og utland. Tradisjonen tro ble vårmøtet holdt utenfor landets grenser. Denne gangen i Berlin med besøk hos to av Tysklands utdanningsinstitusjoner for design.

Dag 1 startet med besøk hos Fachhochschule Postdam. Der vi fikk presentert skolens program og filosofi og fikk omvisning på skolen. Skolen var moderne og organisert med en struktur som vi kjenner igjen fra Norge, med opplegg for mye samarbeid på tvers av linjene.
Neste stopp var Universität der Künste – Avdeling (UDK) for visuell kommunikasjon. Der fikk vi innføring og omvisning på samme måte som på FH Postdam. På dette universitetet var det en annen filosofi, hvor man velger en professor og en linje som man følger i minst ett semester. Linjene jobber ikke så mye tverrfaglig, men fordyper seg desto mer. Dag 2 ble også tilbrakt på Universität der Künste, men denne gangen på avdeling for mote og produktdesign. Begge dagene ble avsluttet med møter i Nasjonalt fagorgan for designutdanning.

Tross ulikhetene mellom de forskjellige studiestedene vi besøkte, og deres undervisningsfilosofi, er det to ting som står igjen som viktige for nåværende studenter; samfunnsengasjement og forsøk på å finne løsninger på klimautfordringene verden står overfor. Hvordan man tilnærmer seg disse temaene er ulike. Det er forskjellige politiske ståsted og ulike utfordringer rundt klimaet. Det samme gjelder diskusjonen rundt bordet for designorganet. Hvordan møter vi fremtiden? Hvordan viser vi politikerne at design og arkitektur kan være løsningen på mange utfordringer? Designere og arkitekter er alle forskjellige, men fellestrekket er at vi er problemløsere. Det er jobben vår hver dag. Forstå en utfordring, forsøke å løse den og gjøre verden litt bedre, hver dag. Det er vårt samfunnsoppdrag.

Lene Utbjoe
Visepresident i NIL, interiørarkitekt MNIL