NIL mener: Møbelgruppen i NIL, møbeldesign og møbeldesignere
Foto: Morten Brun

NIL mener: Møbelgruppen i NIL, møbeldesign og møbeldesignere

Arkitektnytt nr. 02/19

De siste årene har det blitt igangsatt og gjennomført et målrettet arbeid i regi av NIL for å løfte frem møbeldesign som profesjon og for å gi møbeldesignerne den plassen de fortjener.

Det er etablert en egen landsdekkende møbelgruppe med status tilsvarende lokalgruppene i hovedorganisasjonen. Møbeldesignerne har egen representant i NIL-styret med særskilt ansvar for møbeldesign.
De siste to årene er det avholdt jevnlige møter i Bergen med møbelgruppen for å diskutere og gjennomføre konkrete tiltak for å styrke møbeldesignerne og profesjonen.

Møbelgruppen skal jobbe for økt fokus på møbeldesign. Gjennom ulike prosjekter skal møbeldesign styrkes som et elementært virkemiddel for å øke konkurransekraften og særegenheten til norsk møbel- og innredningsindustri.

Det vil bli jobbet målrettet både internt i NIL og eksternt overfor oppdragsgivere for å kommunisere kvalitetene, potensialet og verdiskapning som ligger innenfor virket til en profesjonell møbeldesigner. Parallelt skal samholdet i faggruppen styrkes.

En av de første oppgavene møbelgruppen gjennomførte var å utarbeide kriterier for opptak av møbeldesignere på særskilte vilkår tilsvarende de som allerede fantes for interiørarkitekter. Det er også utarbeidet en «konkurransemal for møbeldesign». Den er distribuert til 800 potensielle oppdragsgivere i kommuner og fylkeskommuner. Det kan nevnes at denne var grunnlaget for utarbeidelse av designkonkurransen for stol til det nye Nasjonalmuseet.

NIL og møbelgruppen har vært aktivt med på å initiere og bidra til arbeidet med SMI (Samarbeidsrådet for møbel og interiør). SMI er et forum der designere, produsenter, organisasjoner, utdanningsinstitusjoner og virkemiddelapparat jobber sammen for å fremme norsk møbel- og interiørdesign i Norge og i utlandet. NIL og møbelgruppen er representert i SMI-styret med en møbeldesigner.

For tiden pågår det arbeid med å arrangere en møbeldesignworkshop i Bergen i løpet av forsommeren. Hovedmålet er å styrke møbeldesignernes samhold og faglige nettverk gjennom felles arbeid og felles prosjekter.

Gjennom et målrettet arbeid ønsker møbelgruppen i NIL å samle møbeldesignmiljøet for å styrke den norske møbeldesignen og bygge vårt renommé både nasjonalt og internasjonalt. 


Fredrik Torsteinsen
Møbeldesigner MNIL, styremedlem i NIL