Direktoratet for naturforvaltning i Trondheim

Interiørarkitekt til utforming og innredning av DNs lokaler på Brattørkaia 15

 
  

OPPDRAGSGIVER

1.1

Kontaktpunkt


Organisasjon
Direktoratet for naturforvaltning
Adresse
P.B. 5672, Sluppen
Poststed
TRONDHEIM
Postnummer
7485
Land
NO
Kontaktpunkt:
 
Ved:
Janne Tørring
Telefon
73580500
E-post
 
Faks
73580501

2 KONTRAKTENS GJENSTAND

2.1

Oppdragsgivers navn på anskaffelsen

Interiørarkitekt til utforming og innredning av DNs lokaler på Brattørkaia 15

2.2

Kort beskrivelse av anskaffelsens art og omfang

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har i dag kontor i Trondheim med ca 250 ansatte. Ved årsskiftet 2012/2013 skal DN flytte inn i nytt kontorbygg på Brattøra i Trondheim. Utbygger er Brattørkaia AS. DNs eksklusive leiearealer, utenom andel fellesarealer, er planlagt til ca 7700 m2. Arealet er fordelt på 5 plan og skal inneholde kontorarbeidsplasser for 270 medarbeidere, sosiale soner, etasjevise møterom, møteromssenter, resepsjon, lager og arkiv.DN ønsker å knytte til seg en interiørarkitekt i arbeidet med å utforme og innrede lokalene innenfor de rammer utbygger setter. Interiørarkitekten skal yte bistand i DNs interne prosesser, herunder være rådgiver for DNs ledergruppe og relevante arbeidsgrupper, samt bistå i kontakten mot utbygger og utbyggers arkitekt der det er relevant.DN vil i planleggingsfasen samarbeide med utbygger og utbyggers arkitekt om plassering og utforming av lokalene, herunder dimensjonering og plassering av ulike løsningsalternativer som cellekontorer, teamkontorer og mindre landskap. Interiørarkitektens oppgave vil i denne fasen være å skissere muligheter med sikte på å oppnå optimale løsninger.I neste fase vil interiørarkitekten oppgave være å bistå DN i arbeidet med å oppnå praktisk og estetisk detaljutforming og innredning av byggets ulike funksjoner, med hovedvekt på innredning av resepsjonsområdet og sosiale soner.Arbeidet vil skje under en målsetting om å få til mest mulig gjenbruk av DNs eksisterende møbler og utstyr i kombinasjon med nytt.Estimert oppstart for planleggingsarbeidene er november/desember 2010. Antatt innflytting er ved årsskiftet 2012/2013. Vi ønsker å ha tilgang på interiørarkitekten i hele denne perioden.Antatt arbeidsomfang vil være avhengig av hvilken fase prosjektet er i, men antas å ligge innenfor en totalramme på 500 timer.

 

Merk: Ytterligere informasjon og tilleggsinformasjon relatert til denne kunngjøringen kan være tilgjengelig på Doffin nettsiden på http://www.doffin.no/Search/Search_Switch.aspx?ID=217053.