Rammeavtale om arkitekt og rådgivende ingeniør for Statsbyggs Område i Agder

Hensikten med rammeavtalen er å ivareta Statsbyggs behov for rådgivende ingeniørtjenester og arkitekttjenester i Agder område, som for tiden omfatter området fra Arendal til Mandal. Enkelte oppdrag i tilgrensende geografisk beliggenhet kan tilkomme.
Oppdragene under rammeavtalen vil i hovedsak gjelde prosjektering av rehabiliterings- og ombyggingsprosjekter, men det kan også være aktuelt med utbygging og mindre nybygg. Avtalen vil imidlertid også dekke utarbeidelse av mulighetsstudier, tilstandsanalyser og generell rådgivning.
Statsbyggs eiendomsmasse består i hovedsak av formålsbygg. Eiendommene kan ha vernestatus og det vil kunne være i drift imens rehabiliterings- eller ombyggingsarbeidene pågår.
Oppdrag under denne rammeavtalen vil hovedsakelig gjelde prosjekter med en prosjektkostnad under 20 MNOK. Merk at rammeavtalen ikke innebærer noen kjøpsforpliktelse for Statsbygg. Statsbygg står fritt til å utlyse konkurranser om enkeltstående innenfor rammeavtalens virkeområde.

Tilbyder må tilby et tjenestesortiment som dekker følgende fag:
RIB - Rådgivende ingeniør byggeteknikk
RIBFY - Rådgivende ingeniør bygningsfysikk
RIV - Rådgivende ingeniør VVS
RIVA - Rådgivende ingeniør vann og avløp
RIE - Rådgivende ingeniør elektro
RIBr - Rådgivende ingeniør brann
RIM - Rådgivende ingeniør miljø
RIEn - Rådgivende ingeniør energi
RIAKU - Rådgivende ingeniør akustikk
ARK - Arkitekt LARK - Landskapsarkitekt
IARK - Interiørarkitekt
DAK - Assisterendearkitekt/DAK-operatør
RITB - Rådgivende Integrert teknisk bygg koordinator
PGL - Prosjekteringsgruppeleder
KP - Kontroll prosjektering

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato: 22.12.2022
Lokal tid: 12:00

Les mer om utlysningen her

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget

Rammeavtalen har en estimert verdi på 6 MNOK per år.
Statsbygg presiserer at tallene kun er et anslag og at faktisk volum vil kunne variere fra år til år. Estimatet medfører ingen forpliktelse og er ikke bindende for Statsbygg. Maksimalverdien som kan tildeles under rammeavtalen er 25 MNOK i løpet av en fireårs periode. Statsbygg forbeholder seg retten til å si opp kontrakten og pågående oppdrag uten erstatningsplikt dersom den maksimale verdigrensen er oversteget.