Interiørarkitekttjenester til Universitetet i Oslo

Konkurransen gjelder inngåelse av parallell rammeavtale («Rammeavtalen») om kjøp av interiørarkitekttjenester til Eiendomsavdelingen ved UiO
Rammeavtalen skal dekke Universitetets løpende behov for interiørarkitekttjenester.
Interiørarkitekttjenester i forbindelse med prosjekter i vernede og/eller antikvariske bygninger, eller andre prosjekter hvor Oppdragsgiver finner at det kreves særskilt kompetanse, kan holdes utenom Rammeavtalen.

Tilbudsgiver skal tilby to faste senior interiørarkitekter («Interiørarkitekt (senior)») og to faste junior interiørarkitekter («Interiørarkitekt (junior)») (heretter samlet «Tilbudt Personell»). Den ene av de to senior interiørarkitektene skal også inneha rollen som fast fagansvarlig («Fast fagansvarlig»). Tilbudt Personells dokumenterte kompetanse danner grunnlaget for evalueringen under tildelingskriteriet "Kompetanse", se pkt. 1.8.1.2. under.

Fast fagansvarlig skal fungere som Oppdragsgivers faste kontaktpunkt og oppdragsansvarlige. Vedkommende er faglig ansvarlig for alt arbeid som utføres på Rammeavtalen.

I tillegg til Tilbudt Personell skal leverandørene på Oppdragsgivers forespørsel stille til disposisjon andre interiørarkitekter («Annet Personell») med den nødvendige og tilstrekkelige kompetanse etterspurt av Oppdragsgiver for å utføre konkrete avrop på Rammeavtalen.

Både Tilbudt Personell og Annet Personell skal oppfylle generelle minstekrav, herunder særlige minstekrav for hhv. Fast fagansvarlig, Interiørarkitekt (senior) og Interiørarkitekt (junior). Minstekravene fremgår av pkt. 1.3 under.

Det skal tilbys faste alt-inklusive timerater for hhv.: Interiørarkitekt (senior) og Interiørarkitekt (junior), se vedlagte Prisskjema (vedlegg 4 til Konkurransegrunnlaget). Fast fagansvarlig honoreres som Interiørarkitekt (senior). Tilbudte faste timerater kommer både til anvendelse på Tilbudt Personell og Annet Personell.

Mer info i dokumentet 1. Åpen anbudskonkurranse samt øvrige dokument.

Les mer om utlysningen her

Rammeavtalens samlede verdi anslås til ca. MNOK 6,7 ekskl. mva. over 48 måneder. Det anslåtte omfang medfører ingen forpliktelser for Oppdragsgiver eller rettigheter for Leverandøren. Leverandøren må legge til grunn at årlig omfang er usikkert.

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse
Dato: 12.12.2022
Lokal tid: 12:00