NRI Innkjøpssamarbeid kunngjør konkurranse om rammeavtale

Det skal inngås rammeavtale om kjøp av rådgivende ingeniør- og arkitekttjenester, samt prosjekt- og byggeledelse. For mer informasjon, se konkurransedokumentene.
Anskaffelsen har følgende formål:
- Å sikre kommunene tilgang på bistand til prosjekt- og byggeledelse, samt ingeniør- og arkitekttjenester for å gjennomføre kvalitetssikring av nybygg, bygge-utvikling og vedlikehold av den eiendomsmassen kommunene forvalter.
- Å sikre kommunene mulighet til å innhente nødvendige ingeniør- og arkitekttjenester i forbindelse med utforming av arealplaner etter pbl., områdemodeller, nødvendige utredninger i forbindelse med planprosesser, mulighetsstudier osv.
Prosjektene er varierende i art, størrelse, kostnad, varighet og vanskelighetsgrad.
Det skal inngås inntil 5 parallelle rammeavtaler innenfor hvert av de 5 hovedfagområdene som er angitt under (delkontrakter).

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse:
Dato: 20.09.2021
Lokal tid: 12:00

Les hele Doffin-utlysningen