Hordaland fylkeskommune kunngjør konkurranse

Fylkestinget i Hordaland har vedtatt at Fylkeshuset i Bergen, Agnes Mowinckelsgate 5 skal rives og nytt bygges. Prosjektet vil bli organisert som en totalentreprise med samspill i to ulike faser. I den første fasen, sam-spillsfasen vil leverandøren som tildeles kontrakt være ansvarlig for å videreutvikle sitt tilbud frem til ett endelig forprosjekt. Utviklingen skal skje i tett samarbeid med oppdragsgiver. Søknad om rammetillatelse og eventuelle andre planavklaringer vil skje i denne fasen.
Dersom oppdragsgiver godkjenner forprosjektet vil prosjektet gå over i fase to, utførelsesfasen.

Les utlysningen

 

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  05.11.2018
Lokal tid:  12:00