Søker etter kurator for Oslo arkitekturtriennale 2019

Søker etter kurator for Oslo arkitekturtriennale 2019

Oslo arkitekturtriennale (OAT) søker etter kurator og tema for den syvende utgaven av Oslo arkitekturtriennale, som skal holdes i Oslo høsten 2019. Utlysningen er åpen for søkere fra hele verden. Forslag må leveres på engelsk.

Søknadsfrist: 18 oktober 2017 (kl. 23:59)

Med triennalen i 2019 ønsker OAT å fortsette å utforske arkitekturens rolle i fremtiden:

«Som en fysisk manifestasjon av politiske systemer, kultur og sosiale strukturer spiller arkitektur en viktig rolle i hvordan vi forstår og former samfunnene våre. I en tid hvor demokrati og eksisterende maktsystemer utfordres, og forandring er en stadig sterkere og akselererende kraft i verden, ønsker OAT 2019 å diskutere arkitekturens rolle og relevans i fremtiden,» heter det i utlysningsteksten.

Triennalens kurator vil ha det primære kunstneriske og akademiske ansvaret for å utvikle triennalens kjerneprogram, inkludert ansvar for et overordnet konsept, tematisk rammeverk og eventuell forskning knyttet til dette. Kuratoren vil samarbeide tett med triennales partnerinstitusjoner for å utvikle og produsere ulike deler av hovedprogrammet.

Søknadsfrist: 18 oktober 2017 (kl. 23:59)

Selv om OAT som begivenhet når et høydepunkt hver hvert tredje år, jobber triennalen gjennom hele treårsperioden for å utvikle innhold av høy faglig kvalitet. Hensikten er å ikke bare vise frem, men også utforske og, gjennom alternative og tverrfaglige prosjekter og praksis, undersøke spørsmål knyttet til arkitektur og byutvikling.

I 2016 befestet OAT sin posisjon som en av verdens viktige arenaer for formidling og diskusjon av arkitektoniske og urbane utfordringer. Dette er noe organisasjonen har som mål å opprettholde i 2019.

Mer informasjon om utlysningen er tilgjengelig på oslotriennale.no

Spørsmål fra eventuelle søkere kan sendes til submissons@oslotriennale.no innen 2. oktober. Svar vil bli publisert på oslotriennale.no fortløpende.

 

Foto: Kartverket/NIBO/Statens Vegvesen

_____

Calling for Curator:

Oslo Architecture Triennale 2019

The Oslo Architecture Triennale (OAT) seeks a Chief Curator, theme and concept for its seventh edition to be held in Oslo, Norway, in the autumn of 2019. Individuals or collectives of any nationality and country of residence are openly invited to send their proposal in English.

 

With OAT 2019, the Triennale aims to continue its search into the future:
“As a physical manifestation of political systems, culture and social structures, architecture play an important role in how we understand and shape our societies. In a time where democracy and current systems of power are being challenged and change is an increasingly present and accelerating force in our global and local societies, OAT 2019 wishes to raise a discussion on the role and relevance of architecture in the future,” the announcement reads.

The Curator will have primary artistic and academic responsibility for the core programme of OAT 2019, including the development of its conceptual and thematic framework and research. The Curator will work in close collaboration with the Triennale's partner institutions to develop and produce the different parts of the core programme of OAT 2019.

 

Application deadline: 18 October, 2017 (23:59 CET)

 

As a triennial event, OAT strives to develop a content of high quality over a course of three years. The Triennale therefore aims to not only display, but also explore and investigate issues of architecture and urban development through alternative and interdisciplinary projects and practices.

In 2016, the Oslo Architecture Triennale manifested its position as one of the world’s important arenas for dissemination and discussion of architectural and urban challenges. This is something the organization aims to maintain in 2019.

For more information, the full announcement details and application form, please visit OAT’s website: http://oslotriennale.no/en/news/call-for-curator-2019

Applicants may submit questions to submissons@oslotriennale.no by 2 October, 2017. Questions and answers will be announced continuously.

 

Image courtesy: Kartverket/NIBO/Statens Vegvesen