NIL på høring i Stortinget 14. desember 2023 om rapporten Kunstnarkår
Høring på Stortinget om Kunstnarkår. NIL har sekretariatet for SKS-INARK, leder av komiteen Espen Arnesen og sekretær Mona Lise Lien, daglig leder i NIL

NIL på høring i Stortinget 14. desember 2023 om rapporten Kunstnarkår

I kunstnermeldingen 2022-2023, Kunstnarkår, på side 57, under kapittel 4.5.6, tar departementet til orde for å legge ned stipendkomiteen for interiørarkitekter.

NIL er sekretariat for Statens kunstnerstipends komité SKS-INARK - og står på barikadene for at SKS-INARK skal bestå - og helst styrkes. Se argumentene i kortform nedenfor.
 

Fra Kunstnarkår side 57:

Departementet har fått innspel om å sjå nærare på randsonegruppene arkitektar, interiørarkitek­tar, journalistar og teatermedarbeidarar sitt virke opp mot føremålet for Statens kunstnarstipend. Talet på søkjarar og kvotar har vore få over tid, og desse gruppene søkjer ofte om stipend frå fleire sti­pendkomitear. Stipendkomiteane for journalistar, arkitektar og interiørarkitektar er difor føreslått avvikla.

  • Vi mener det er en svært dårlig idé å legge ned stipendkomiteen for interiørarkitekter og ber innstendig om at komiteen for SKS-INARK blir opprettholdt, slik at prinsippet om fagfellevurdering blir ivaretatt.
  • NIL har i flere omganger tatt til orde for å utvide stipendordningen for SKS-INARK, bl.a. er det behov for etableringsstipend for nyutdannede møbeldesignere, større tildelingspott for diverse-stipend samt egne arbeidsstipend.
  • Behovet for etableringsstipend for nyutdannede møbeldesignere skyldes at overgangen fra studiesituasjonen til å etablere seg som møbeldesigner er svært krevende. Mange gir opp og ender i undervisning eller annet – i stedet for å være utøvende designere.
  • Selv om antallet søkere er få, sammenlignet med enkelte andre stipendkomiteer, betyr ikke det at stipendet er overflødig. For de som søker stipendet, er det av stor betydning.
  • Når Staten har finansiert et femårig profesjonsstudium, gir det god mening å åpne for etableringsstipend, slik at designeren får mulighet til å etablere seg og gi noe tilbake til samfunnet.
  • Antall søknader har økt de siste årene.
  • Stipendet bidrar til et større mangfold i faget – noe som er viktig for utviklingen videre, spesielt for de som ønsker å jobbe med møbler og produktdesign, dette er en av de få mulighetene de har til å etablere seg og komme inn i markedet.
  • Vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen av at de som søker stipend i SKS-INARK ofte søker stipend fra flere stipendkomiteer – vi har ikke innsyn i om dette stemmer. Vår erfaring er tvert imot at dette en av svært få muligheter gruppen har til å søke stipend.

Mål og virkemidler må henge sammen

Nasjonale mål for designdrevet eksport er hårete, med en dobling innen 2030. Ja, vi skal støtte industrien, men vi må samtidig legge til rette for designerens utvikling og etablering. Uten designeren, ingen produkter.

Designerens hverdag og risiko er 100 % sammenlignbar med kunsthåndverkerens hverdag.

Innkjøpsordninger og stipendordninger for kunsthåndverkere har gjennom en generasjon bidratt til et kvantesprang i kunsthåndverkernes anseelse nasjonalt og internasjonalt. De vokser i antall, de får flere stipender, nå også økt utstillingsvederlag og støtte for drift av organisasjon, fagtidsskrift og Norwegian Craft.

Alt henger sammen med alt. Virkemidler, mål, resultat.
Med virkemidler og mål vil resultater komme - og designfaget vil blomstre.

  • Oppsummert ber vi først og fremst om at komiteen for SKS-INARK blir opprettholdt, slik at prinsippet om fagfellevurdering og mulighet for stipendtildeling blir ivaretatt.
  • Sekundært ber vi om at stipendordningen for SKS-INARK blir utvidet, bl.a. med etableringsstipend for nyutdannede møbeldesignere, større tildelingspott for diverse-stipend samt egne arbeidsstipend.